ACP | Politievakbond ACP

Een goede loopbaan

Na de vorming van de Nationale Politie zat de organisatie jarenlang muurvast. Nu het stof van de reorganisatie is gaan liggen, willen we dat politiecollega’s weer kunnen groeien en de politie weer een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever wordt.

Overzicht CAO-afspraken

In de infographic Track de CAO staan de belangrijkste afspraken voor goede loopbaankansen. Daaronder vind je een checklist van CAO-afspraken over dit onderwerp en de datum waarop deze worden uitgevoerd.

Checklist van CAO-afspraken:

Afspraken Deadline
Eerste overgangsregelingen voor zittende collega’s bekend 1 maart 2019
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleidingen 1 januari 2020
Start loopbaanpad medewerker – generalist – senior GGP en TO voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad senior – operationeel specialist / expert voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad assistent voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Uitnodigen van ATH’ers om te solliciteren op executieve functies met specifieke inzet
Vastleggen afspraken switch executief naar ATH
Voorrangspositie vrijwilligers in vacatures opnemen
Ontwikkelen instrument als hulp bij loopbaankeuze, speciaal ook voor arbeidsbeperkten en chronisch zieken
Afspraken maken stimuleren doorstroom CAO 2015- 2017
Organiseren horizontale mobiliteit via matching CAO 2015- 2017
Management development-beleid  maken en cruciale functies vaststellen CAO 2015- 2017
Uitbreiding tijdelijke aanstellingsmogelijkheden, evaluatie binnen 3 jaar
Backup-scenario maken voor instroom basispolitieonderwijs om aan grote vervangingsvraag te kunnen voldoen
Structurele investering in het voortgezet politieonderwijs: 10 miljoen extra per jaar
EVC’s (Erkenning Verworven Competenties) worden breed ingezet
CAO 2015-2017: Mogelijk maken leren in de praktijk door in/externe stages
CAO 2015-2017: Voorkomen overkwalificatie bij selectie

Veelgestelde vragen loopbaan

Heb je geen initiële politieopleiding/ ben je werkzaam o.g.v. een BOA?

In dat geval val je niet onder het overgangsbeleid. Reden daarvoor is dat de afspraken er voor zorgen dat je een loopbaan volgt tot aan de functie waarvoor de politie je heeft opgeleid. Zonder initiële politieopleiding kan geen sprake zijn van een gegarandeerd loopbaanpad.

Hoe verlopen de bevorderingen volgens het overgangsbeleid?

Tot en met 2034 geldt dat er op basis van de personeelsprognose een jaarlijks vast te stellen aantal Generalisten kunnen worden aangesteld in een Seniorfunctie in het eigen vakgebied, werkterrein en team (dus op de ‘eigen plek’). Dit dus ongeacht de formatieve ruimte binnen dat team. De eis van verandering van functie of werkterrein of team geldt niet.

Daarnaast zijn er Seniorplekken die landelijk worden opgesteld onder de doelgroep van het overgangsbeleid. Gemiddeld gaat het om in totaal 750 fte, waarvan de eerste 2 jaar gegarandeerd 500 fte op de eigen plek. Als je via deze procedure voor bevordering in aanmerking komt accepteert je wel de bijbehorende werkplek (team, plaats van tewerkstelling etc.).

Hoe moet ik me aanmelden voor een bevordering?

Helaas is het nu nog niet mogelijk om je aan te melden voor een bevordering. De werkgever moet eerst nog een aantal praktische zaken regelen zoals:

  • Hoe je je aanmeldt
  • Hoe de doorstroomopleiding eruit gaat zien voor collega’s met een N3 diploma
  • Hoe je je belangstelling kunt tonen voor een Seniorplek

Afspraak en stok achter de deur is dat de eerste bevorderingen dit jaar plaatsvinden. Op dat moment moeten deze praktische zaken dus geregeld en gecommuniceerd zijn.

Welke dienstjaren tellen mee?

De tijd die je binnen de politie werkt vanaf de start van de door jou gevolgde (basis) politieopleiding. Als er een onderbreking is geweest van langer dan zes maanden, dan tellen alleen de politiedienstjaren na deze onderbreking mee.

Kan ik worden ‘ingehaald’ door nieuwe collega’s? Kunnen zij eerder worden bevorderd dan zittend personeel?

Voorwaarde van onze kant is steeds geweest dat de meer dan 20.000 zittende collega’s aan de beurt komen voordat de nieuwe collega’s van het nieuwe beleid profiteren (2034). En naar onze overtuiging zal iedereen eerder dan 2034 aan de beurt zijn. Waarom? Er zijn 17.000 collega’s van 55 jaar en ouder en elk jaar is er 2% onverwachte uitstroom. De toekomst zal het uitwijzen en elk jaar houden we de voortgang in de gaten en kijken we of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wat staat er in de CAO over het loopbaanpad naar de seniorfunctie?

Daarin staat dat het loopbaanpad gaat gelden voor nieuwe collega’s die vanaf 1 januari 2021 beginnen aan de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (Niveau 4). De duur is van het loopbaanpad na de opleiding is maximaal 10 jaar. Dat je Senior wordt staat niet ter discussie. Voorwaarde is wel ervaring in een andere functie, werkterrein of ander team en dat je geen onvoldoende beoordeling hebt.

Wat staat in de CAO over het zittende personeel?

Daarin staat dat er voor zittend personeel overgangsbeleid komt. Je krijgt als generalist N4 ook een garantie op een seniorfunctie en bevordering verloopt gefaseerd. Dat betekent dat niet iedereen tegelijk voor bevordering in aanmerking kan komen.

Heb je het politiediploma niveau 4 en ben je generalist?

Je voldoet aan de opleidingseis en komt in aanmerking voor het overgangsbeleid naar de senior functie.

Ben je opgeleid op niveau 3?

De CAO-afspraak is voor jou verruimd. Het volgen van een doorstroomopleiding was jarenlang bijna niet mogelijk. Nu is de garantie afgegeven dat je de kans krijgt om je te kwalificeren voor allround politiemedewerker (N4). Vervolgens ga je mee in het loopbaanpad. Let op, dit geldt niet als je als N2 bent opgeleid en de N3 opleiding hebt behaald via een doorstroomopleiding. Reden daarvoor is dat de CAO-afspraak gaat over een eerste loopbaanpad na het behalen van het politiediploma toen je voor het eerst in dienst kwam bij de politie. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat iedereen altijd mogelijkheden krijgt om binnen zijn mogelijkheden door te groeien. Daarover zijn in deze CAO echter nog geen afspraken gemaakt.

Ben je aspirant?

De CAO-afspraak is voor jou verruimd. De overgangsregeling gaat ook gelden voor aspiranten die de totale N4-opleiding volgen maar ook voor de groep die de N4-opleiding minus twee modules (en daarmee een N3-diploma krijgt) volgt. Deze laatsten krijgen de kans de ontbrekende modules alsnog te volgen.

Ben je generalist en heb je een politiediploma van voor de start van de nieuwe Politieopleiding 2002?

De cao-afspraak is voor jou verruimd. Is jouw oude opleiding op grond van de conversietabel  gelijkgesteld aan niveau 4 dan val je onder de overgangsregeling en gelden de afspraken voor jou alsof je het N4 diploma hebt gehaald.

Ben je werkzaam in een ander vakgebied binnen de uitvoering dan de TO en GGP?

Voor jou is de afspraak verruimd. Je kunt gewoon meedoen aan het overgangsbeleid. Als je zelf niet reageert op open plekken dan zal jouw bevordering ook gewoon plaatsvinden via doorstroom binnen jouw eigen team. Dus op jouw ‘eigen plek’ en ongeacht de formatieve ruimte binnen jouw team. Zo lang je maar voldoet aan de voorwaarden van het overgangsbeleid en dus in het bezit bent van een politiediploma (N3/N4/oud gelijkgesteld diploma van voor 2002).

Wat geldt voor Politiekundigen en Assistenten?

Voor deze collega’s zijn ook loopbaanafspraken gemaakt in deze CAO. Uitwerking van deze loopbaanpaden volgt nog. De deadline van 1 maart 2019 die gold voor de overgangsregeling voor bevordering naar de seniorfunctie geldt niet voor deze afspraken.

Wat bepaalt de volgorde van de bevorderingen?

Er wordt een ranking gemaakt op basis van politiedienstjaren, waarbij collega’s met de meeste politiedienstjaren voorrang krijgen. Je krijgt in de komende jaren een gegarandeerd aanbod op een senior functie. Zolang er géén sprake is van een onvoldoende beoordeling. Collega’s die al het langst op bevordering wachten komen ook het eerst aan de beurt. Ook kan je als je dat wilt zelf reageren op specifieke functies die opengesteld worden voor de medewerkers die onder het overgangsbeleid vallen. Je accepteert dan wel de bijbehorende werkplek (team, plaats van tewerkstelling etc.).

Wat moet ik doen?

Je krijgt een oproep om aan te geven dat je onder de overgangsregeling wilt vallen en of je in aanmerking wilt komen voor bevordering. Daarop moet je reageren. Hoe dit precies gaat verlopen zal nog worden uitgewerkt. Hier is voor gekozen omdat de personeelssystemen niet voldoende up-to-date zijn, opleidingen zijn niet altijd goed vastgelegd. De oproep voorkomt dat collega’s vergeten worden.

Hoe lang duurt het voordat ik bevorderd kan worden?

Dat hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en van het tempo waarin er plekken openvallen doordat collega’s uit dienst gaan door pensioen of om andere redenen. Daarnaast is afgesproken dat ieder jaar wordt gekeken naar de gerealiseerde doorstroom. Als het te langzaam gaat worden aanvullende maatregelen genomen. Nu al is er extra ruimte voor bevorderingen gemaakt waardoor er gemiddeld per jaar 750 bevorderingen zullen zijn. Met 17.000 collega’s van 55 en ouder is onze stellige overtuiging dat het proces sneller zal zijn afgerond dan 2034. Vooral de komende jaren zal er sprake zijn van een heel behoorlijke uitstroom en dus ook een hoog aantal bevorderingen. Ook is afgesproken dat de doorstroom voor zittende personeel naar de politieopleiding Niveau 5 (HBO) tijdens de looptijd van het overgangsbeleid wordt verhoogd naar 50%. Dit biedt voor tenminste 1000 collega’s een mooie kans en het vergroot meteen de ruimte voor de doorstroom naar senior met hetzelfde aantal plekken. Overigens verloopt de externe werving voor deze opleiding moeizaam wat de kansen voor interne kandidaten vergroot.

Iedereen komt uiterlijk in 2034 aan de beurt.

Is er wel voldoende plek?

Daar is jouw bevordering niet van afhankelijk. In de CAO staat een garantie dat iedereen een bevordering krijgt voor uiterlijk 2034.

Hoe word ik senior?

Dit moet nog verder uitgewerkt. In ieder geval zal  het aantal politiedienstjaren en de afstand woon-werkverkeer daarbij meewegen.

Hoe kom ik op een functie buiten de TO en GGP?

Dat kan in ieder geval via de reguliere vacatures voor die functies. Verder is dat nog een onderwerp van overleg.

Uitzonderingen voor beperkt aantal specifieke functie (bijv. beredenen en hondengeleiders)

Een zeer beperkt aantal specifieke functies binnen de GGP en Tactische Opsporing (bijvoorbeeld hondengeleiders en beredenen) blijven vervuld via reguliere vacatures.

Wordt gecontroleerd hoe het proces verloopt?

Ja, jaarlijks wordt bekeken of de doorstroom op schema ligt, en of er aanvullende acties nodig zijn.

Ja, eindelijk voor duizenden collega’s een gegarandeerde bevordering!

De organisatie zat jarenlang op slot en je had weinig of geen kans op bevordering. Daar maken we nu een eind aan. 20.000 collega’s krijgen een garantie op bevordering!

Niet direct bevordering maar het komt eraan!

Door het slot dat jarenlang op de organisatie zat, zijn de achterstanden niet in een handomdraai rechtgezet. Dat duurt dus een aantal jaren. Dat is bij het voorleggen van het CAO resultaat ook altijd duidelijk gemaakt en stond zwart op wit in het CAO voorstel.

Afspraken voor de toekomst!

Met de afspraken voor de nieuwe collega’s moeten dit soort problemen in de toekomst niet meer voorkomen. Dat je Senior wordt staat niet ter discussie. Tenzij je onvoldoende functioneert en mits je mobiel bent geweest in functie, werkterrein of team.

Kan ik worden ‘ingehaald’ door nieuwe collega’s? Kunnen zij eerder worden bevorderd dan zittend personeel?

Voorwaarde van onze kant is steeds geweest dat de meer dan 20.000 zittende collega’s aan de beurt komen voordat de nieuwe collega’s van het nieuwe beleid profiteren (2034). En naar onze overtuiging zal iedereen eerder dan 2034 aan de beurt zijn. Waarom? Er zijn 17.000 collega’s van 55 jaar en ouder en elk jaar is er 2% onverwachte uitstroom. De toekomst zal het uitwijzen en elk jaar houden we de voortgang in de gaten en kijken we of aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zijn overtuigd van het positieve van de loopbaanafspraken. Zonder deze afspraken zouden medewerkers geen enkele garantie hebben gehad op bevordering.

[terug naar boven]

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.