ACP | Politievakbond ACP
Vanaf 1 juli 2019 is de regeling levensfase-uren (LFU) van kracht. Op basis daarvan bouwen politiemensen extra verlof op dat ze volledig doorbetaald kunnen opnemen als zij daar behoefte aan hebben. Onder de regeling vallen:
 • Politiecollega’s die op of na 1 juli 2018 in dienst zijn getreden.
 • Politiecollega’s die op 1 juli 2018 45 jaar of jonger waren.
 • Politiecollega’s die op 1 juli 2018 46 tot en met 54 jaar waren en ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan de LFU-regeling.

Wat houdt de regeling concreet in? De LFU biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht extra (volledig doorbetaald) verlof op te nemen wanneer daar behoefte aan is. Voor elk dienstjaar krijgen politiemensen die deelnemen aan de LFU extra verlofuren toegekend (53,8 uren bij een 36-urige werkweek). Deze uren – bovenop de vakantie-uren – kun je opsparen en opnemen voor ieder gewenst doel, bijvoorbeeld vanwege extra zorgtaken, voor studieverlof of een sabbatical. Ook is het mogelijk deze uren op te sparen tot aan einde loopbaan om ze te gebruiken voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen.

Het fiscaal toegestane spaarmaximum is vijftig weken aaneengesloten verlof, maar daar kun je in de loop van je werkzame leven meerdere keren extra verlof uit opnemen en daarna kun je weer uren bijsparen. De mogelijkheden op dat gebied worden flink verruimd door de nieuwe CAO-afspraak dat de overwerkvergoeding in tijd na de invoering van het verlofsparen wordt toegevoegd aan het opgebouwde LFU-tegoed. Ook de invoering van een sociaal maximum op inzetgebied zal ongetwijfeld leiden tot de nodige extra uren voor dat tegoed. Naast de jaarlijkse aanspraak op verlofuren ontvangen medewerkers, die bij de start van de nieuwe regeling in dienst zijn, een ‘startbudget’. De LFU komt in de plaats van de levensloopbijdragen (TBF en/of de algemene levensloopbijdrage). Ook komt voor deelnemers aan de LFU het ‘1 procent extra werken’ te vervallen. De collega’s die niet onder de LFU vallen behouden hun oude aanspraken.

LFU in een notendop

 • Extra volledig doorbetaald verlof bovenop vakantie-uren
 • Gedurende je hele loopbaan op te nemen
 • Voor een langere vakantie, studietijd, sabbatical of voorafgaand aan pensioen
 • Niet langer 1% meer werken zonder dat daar salaris tegenover staat
 • iTBF blijft behouden (voor collega’s die daar recht op hebben)
 • Persoonlijk startbudget aan verlofuren
 • Geen onderscheid executief en ATH
 • 50% van verlofsaldo uitbetaald bij tussentijds de dienst verlaten
 • 100% van verlofsaldo bij overlijden uitbetaald aan nabestaanden
 • Minder gevoelig voor politieke willekeur
 • Toekomstbestendig

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp over LFU

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp licht de regeling Levensfase-uren (LFU) en ontwikkelingen eromheen toe tijdens de Algemene Vergadering van de ACP op 7 juni 2017:

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Vraag & antwoord LFU-regeling

Waarom is de regeling Levensfase-uren (LFU) in het leven geroepen?

In de CAO Politie 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk is om het huidige vroegpensioenstelsel te herijken. Nu ook politiemedewerkers langer moeten werken, is het belangrijk om met een regeling te komen die de duurzame inzetbaarheid gedurende je hele loopbaan op de lange termijn waarborgt. Bovendien is deelname aan de levensloopregeling – een onderdeel van het huidige vroegpensioenstelsel – de afgelopen jaren wettelijk beperkt en wordt deze regeling per 1 januari 2022 geheel beëindigd. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling, waarbij je de mogelijkheid krijgt levensfase-uren op te bouwen en zelf het beste moment te kiezen wanneer je deze uren wilt opnemen. Dit sluit meer aan bij je persoonlijke wensen en de levensfase waarin je zit. Op deze manier draagt de LFU bij aan de duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers in alle levensfasen.

Kortom, het doel van de LFU:

 • Ondersteunen van duurzame inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan.
 • Een betere verdeling van de financiële middelen over de verschillende generaties.
 • Betere afstemming op persoonlijke omstandigheden van medewerkers.
 • (Partieel) vervroegd uittreden mogelijk houden.
 • Een meer evenwichtige verdeling van lusten en lasten over medewerkers.
 • Minder afhankelijk zijn van externe regelgeving.

Wat is de ingangsdatum van de LFU-regeling?

De ingangsdatum van de regeling Levensfase-uren is 1 juli 2019.

Wat houdt de LFU-regeling in?

De LFU biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht extra (volledig doorbetaald) verlof op te nemen wanneer daar behoefte aan is. Voor elk dienstjaar krijgen politiemensen die deelnemen aan de LFU extra verlofuren toegekend (53,8 uren bij een 36-urige werkweek). Deze uren – bovenop de vakantie-uren – kun je opsparen en opnemen voor ieder gewenst doel, bijvoorbeeld vanwege extra zorgtaken, voor studieverlof of een sabbatical. Ook is het mogelijk deze uren op te sparen tot aan einde loopbaan om ze te gebruiken voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen.

Het fiscaal toegestane spaarmaximum is vijftig weken aaneengesloten verlof, maar daar kun je in de loop van je werkzame leven meerdere keren extra verlof uit opnemen en daarna kun je weer uren bijsparen. De mogelijkheden op dat gebied worden flink verruimd door de nieuwe CAO-afspraak dat de overwerkvergoeding in tijd na de invoering van het verlofsparen wordt toegevoegd aan het opgebouwde LFU-tegoed. Ook de invoering van een sociaal maximum op inzetgebied zal ongetwijfeld leiden tot de nodige extra uren voor dat tegoed. Naast de jaarlijkse aanspraak op verlofuren ontvangen medewerkers, die bij de start van de nieuwe regeling in dienst zijn, een ‘startbudget’.

Wat is het verschil tussen de oude aanspraken en LFU?

In de regeling LFU krijg je uren toegekend. Het principe is tijd voor tijd. De LFU komt in de plaats van je aanspraak op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), de Toelage Bezwarende Functie (TBF), je aanspraak op RPU en leeftijdsdagen. Ook zal bij deelname aan de LFU de één procent meer werken vervallen. De ALB en TBF zijn toelagen die oorspronkelijk bestemd waren voor inleg in het kader van de levensloopregeling. De overgang van de huidige regelingen naar het nieuwe stelsel gaat ‘waarde neutraal’. De totale waarde van de vier huidige regelingen ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen is namelijk net zo groot als de totale waarde van de nieuwe regeling. De waarde van je levensfase-uren stijgt in de loop der jaren mee met je uurloon. Als dat stijgt door algemene salarisverhogingen en/of loopbaanstappen is vervolgens uiteraard ook elk opgebouwd extra verlofuur meer waard op het moment dat je het (volledig doorbetaald) opneemt.

Hoe is het startbudget berekend?

Je startbudget is individueel berekend en afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de politie en reeds ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen.

Ontvang ik rente over mijn aanspraak Levensfase-uren?

Nee, je ontvangt geen rente over deze aanspraak. Het is immers geen geld, maar tijd voor tijd. Wel stijgt de waarde van je levensfase-uren in de loop der jaren mee met je uurloon. Als dat stijgt door algemene salarisverhogingen en/of loopbaanstappen is vervolgens uiteraard ook elk opgebouwd extra verlofuur meer waard op het moment dat je het (volledig doorbetaald) opneemt.

Heb ik nog recht op iTBF?

Ja, iTBF is een individueel recht dat je ontvangt tot de eerste dag van de maand volgend op die waarin je de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. Dit recht vervalt niet door de introductie van de LFU.

Ontvangen executieve medewerkers meer Levensfase-uren dan ATH-medewerkers?

Nee, iedereen ontvangt hetzelfde aantal levensfase-uren per jaar.

Wie zijn deelnemers aan de regeling Levensfase-uren (LFU)?

 • Medewerkers die op of na 1 juli 2018 in dienst zijn getreden.
 • Medewerkers die op 1 juli 2018 45 jaar of jonger zijn.
 • Medewerkers die op 1 juli 2018 46 tot en met 54 jaar waren en ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan de LFU-regeling.

Ik ben sinds 1 juli 2018 55 jaar of ouder. Wat geldt voor mij?

Voor jou blijven je huidige aanspraken op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), eventuele Toelage Bezwarende Functie (TBF), RPU en leeftijdsdagen van toepassing. De oorspronkelijke afspraak was dat je 1 procent meer blijft werken, omdat je je bovengenoemde aanspraken behoudt. In de nieuwe CAO Politie daarentegen is afgesproken dat het 1 procent meer werken ook komt te vervallen voor medewerkers van 55 jaar en ouder die niet kunnen meedoen met de LFU.

Waarom kunnen medewerkers van 55 jaar en ouder niet meedoen aan de LFU?

Als je 55 jaar of ouder bent, ga je op relatief korte termijn met pensioen. Daardoor kun je in de LFU geen substantieel potje met uren opbouwen. Ook het startbudget is beperkt door aftrek van reeds genoten leeftijdsdagen en de mogelijkheid op aanspraak RPU. In overleg met de politievakbonden is daarom besloten dat het aantrekkelijker is om gebruik te blijven maken van de bestaande regelingen (RPU, leeftijdsdagen, ALB en TBF).

Voor wie stopt de 1 procent meer werken regeling ?

Deze stopt voor de deelnemers aan de regeling LFU. Voor medewerkers van 55 jaar en ouder die niet kunnen meedoen met de LFU en voor wie de huidige aanspraken op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), eventuele Toelage Bezwarende Functie (TBF), RPU en leeftijdsdagen van toepassing blijven is in de nieuwe CAO Politie nu ook een uitzondering gemaakt. Ook voor deze groep is nu afgesproken dat het jaarlijks 1 procent meer werken komt te vervallen. Lees een eerder gepubliceerd artikel hierover.

Ik ben 38 en 10 jaar in dienst. Waarom moet ik verplicht over?

Deze nieuwe regeling is gericht op je duurzame inzetbaarheid gedurende je gehele loopbaan. Nu je als politiemedewerker langer moet werken, ondersteunt de regeling dat je gezond de ‘eindstreep’ kunt halen. In het nieuwe stelsel is het belangrijk om vanaf het begin van je loopbaan extra uren (tijd) op te bouwen om vervolgens naar behoefte in te kunnen zetten. Tevens wordt met de verplichte overgang voorkomen dat er nog 40 jaar lang twee stelsels naast elkaar blijven bestaan. Dat geeft na verloop van tijd veel kans op fouten in de uitvoering, omdat de kennis van de oude regelingen op den duur niet meer voldoende aanwezig is in de organisatie.

Op grond waarvan is de verdeling in doelgroepen gemaakt?

Een van de doelstellingen van deze regeling is een meer duurzame inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan voor alle politiemedewerkers. Als je op 55 jaar of ouder bent, ga je op relatief korte termijn met pensioen. Daardoor kan je met LFU geen substantieel potje met uren opbouwen. In overleg met de politievakorganisaties is daarom besloten dat het aantrekkelijker is om gebruik te blijven maken van de bestaande regelingen (RPU, leeftijdsdagen, ALB, TBF en 1 procent meer werken). De groep jonger dan 46 jaar heeft nog voldoende gelegenheid om een ruim saldo op te bouwen. Voor de groep 46 tot en met 54 jaar hangt het van de individuele situatie af of het aantrekkelijk is om in het bestaande stelsel te blijven of om te kiezen voor deze nieuwe regeling.

Krijg ik nog een vergoeding voor mijn huidige aanspraken? Ik lever per slot van rekening een aantal arbeidsvoorwaardelijke aanspraken in.

Nee, je krijgt geen financiële vergoeding voor je huidige aanspraken. Het nieuwe stelsel is zo gebouwd dat via het startbudget eerlijk om wordt gegaan met misgelopen en genoten aanspraken. Uitgangspunt is dat we kijken naar wat je aanspraken zijn op basis van het aantal dienstjaren en jouw leeftijd en daarop wordt in mindering gebracht wat je op basis van het aantal dienstjaren al hebt genoten aan ALB, eventueel TBF en leeftijdsdagen. Daarbij worden je aanspraken op RPU in de tijd naar voren gehaald.

Ik heb twee dienstverbanden. Krijg ik in beide dienstverbanden levensfase-uren toegekend?

Er geldt maximaal 53,8 uur bij een aanstelling van 36 uur of meer. Is er sprake van twee aanstellingen, dan is de aanspraak naar rato per aanstelling, maar in zijn totaliteit niet meer dan 53,8 uur per jaar.

Waarom ontvang ik een startbudget?

Om het overstappen op individueel niveau niet nadelig of voordelig te laten zijn ten opzichte van de nieuwe instroom (en ook op individueel niveau budgetneutraliteit te bewaren), en daarbij eerlijk om te gaan met reeds misgelopen en genoten aanspraken aan Algemene Levensloopbijdrage (ALB), eventueel TBF, leeftijdsdagen en RPU, wordt een startbudget aan levensfase-uren gegeven. De hoogte van dit startbudget wordt bepaald door het aantal dienstjaren en de leeftijd.

Hoeveel levensfase-uren mag ik maximaal sparen?

Het is fiscaal toegestaan om maximaal 50 weken belastingvrij aan verlofuren op te bouwen. Dit is een optelsom van levensfase-uren en het overige verlof, zoals vakantieverlof. Bij een aanstelling van 36 uur of meer zijn dit maximaal 1800 uur. Werk je 24 uur dan mag je maximaal 1200 uur belastingvrij aan verlof sparen.

Waarom is er een begrenzing van 50 weken? En hoe werkt dit?

De Wet op de Loonbelasting 1964 staat toe dat een werknemer maximaal 50 weken verlof onbelast mag opbouwen. Dit wordt jaarlijks per 31 december getoetst. Tot dit verlof wordt niet alleen LFU gerekend, maar ook het reguliere vakantieverlof.

Ik werk in deeltijd, krijg ik dan minder levensfase-uren?

Ja, bij een betrekkingsomvang van minder dan 36 uur per week ontvang je jaarlijks een naar rato aantal levensfase-uren. Werk je meer dan 36 uur per week, dan blijft het aantal toegekende uren 53,8.

Zijn er andere manieren om mijn LFU-budget aan te vullen?

Nee, dat is vooralsnog niet mogelijk.

Wat gebeurt er als ik na de invoering van LFU uit dienst ga?

Bij ontslag wordt 50 procent van je levensfase-uren (ter hoogte van je dan geldende bruto-uurloon bij ontslag) uitbetaald. Wel geldt als uitgangspunt dat voor de ontslagdatum zoveel mogelijk LFU opgenomen is.

Is toevoegen van overwerk/meeruren/vakantieverlof aan mijn LFU-saldo mogelijk?

Nee, dat is niet mogelijk. In de CAO Politie 2018-2020 zijn wel afspraken gemaakt over de opbouw van extra LFU (o.a. door het toevoegen van overwerk), maar deze moeten eerst nog verder worden uitgewerkt en vastgesteld in regelgeving.

Kan ik levensfase-uren laten uitbetalen?

Nee, het is niet mogelijk om de uren in geld uit te laten keren. Alleen als je uit dienst gaat, wordt 50 procent van het nog niet opgenomen LFU-saldo in geld uitgekeerd. Dit geldt niet als je met pensioen gaat, omdat je dan (direct) voorafgaand aan je pensionering de uren dient te hebben opgenomen. De waarde van de uren is gelijk aan de waarde van je bruto-uurloon bij ontslag.

Wat gebeurt er als ik na invoering van de LFU kom te overlijden?

Bij overlijden wordt 100 procent van je LFU-saldo aan de nabestaanden uitbetaald.

Hoe kan ik de LFU opnemen?

De toegekende uren kun je in tijd opnemen. Je kunt, in overleg met je leidinggevende, het voor een korte of langere periode vrij opnemen. Uitgangspunt hierbij is: ‘een uur is een uur’. Het maakt dus niet uit wanneer deze uren zijn opgebouwd en wanneer ze worden opgenomen. De waarde van je levensfase-uren stijgt in de loop der jaren mee met je uurloon. Als dat stijgt door algemene salarisverhogingen en/of loopbaanstappen is vervolgens uiteraard ook elk opgebouwd extra verlofuur meer waard op het moment dat je het (volledig doorbetaald) opneemt.

Hoe kan ik de LFU aanvragen?

Een verzoek voor opname van levensfase-uren kun je indienen via BVCM. Deze aanvraag is gelijk aan de procedure zoals deze van toepassing is bij opname van vakantieverlof.

Hoelang van te voren moet ik mijn aanvraag indienen?

Dit moet nog nader uitgewerkt worden. Bij invoering van de regeling Levensfase-uren zal je hierover via intranet en informatiebijeenkomsten verder geïnformeerd worden.

Mag ik ook levensfase-uren aanvragen voor een aantal uren per week?

Ja, in principe is dit mogelijk. Je dient hiervoor natuurlijk wel akkoord te hebben van je leidinggevende.

Ik heb nog een levensloopverloftegoed bij Loyalis staan. Mag ik levensloop in combinatie met de LFU opnemen?

Ja, in principe is dit mogelijk. Je dient hiervoor natuurlijk wel akkoord te hebben van je leidinggevende. Let op: je moet het levensloopverlof voor 1 januari 2022 hebben opgenomen.

Heb ik recht op vakantiegeld en eindejaarsuitkering tijdens opname van de LFU?

Ja, tijdens het opnemen van levensfase-uren heb je gewoon recht op opbouw en uitbetaling vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Wanneer worden de LFU-uren bijgeschreven?

Als het gaat om het jaarlijkse aantal van 53,8 uur, dan vindt dit jaarlijks op 1 januari plaats.

Ontvang ik tijdens LFU-verlof salaris? En worden daarmee ook de afdrachten voor mijn ziektekostenverzekering en pensioenopbouw voortgezet?

Ja, je ontvangt tijdens opname van LFU je volledige salaris. Ook n de afdrachten vanuit je bezoldiging wijzigt niets.

Kan ik in bezwaar gaan tegen de berekening van de politiedienstjaren (startbudget LFU)?

In het Barp is vastgesteld welke jaren onder de term politiedienstjaren vallen. Daar kun je geen bezwaar tegen indienen. Wel zou je bewaar kunnen indienen tegen de berekening. Ben jij het niet eens met de voor jou gemaakte individuele berekening, dan kun je binnen 6 weken na 1 juli 2019 in bezwaar gaan tegen het toegekende aantal uren van je startbudget.

Tellen de jaren waarin ik vrijwilliger bij de politie was mee voor het LFU-startbudget?

Nee, eventuele jaren als vrijwilliger tellen niet mee voor de berekening van het LFU-startbudget.

Tellen de jaren waarin ik in militaire dienst was mee voor het LFU-startbudget?

Nee, deze jaren tellen niet mee voor de berekening van het LFU-startbudget.

Eerder gedane waardeoverdracht van het ABP naar ander pensioenfonds? Let op!

Heb je in het verleden waardeoverdracht gedaan van je opgebouwde pensioen bij het ABP naar een ander pensioenfonds? Dan staan deze jaren waarin je pensioen opbouwde bij het ABP vanuit de politie niet op je overzicht. Om deze jaren wel te laten meetellen als politiedienstjaren voor de LFU moet je via de tegel in Youforce bewijsstukken aanleveren. Denk aan het aanstellingsbesluit en het ontslagbesluit of een ander besluit waarin is vastgelegd wat je in- en uitdienstdatum van die aanstelling was.

De hoogte van mijn toegekende LFU-startbudget in BVCM wijkt af van het startsaldo dat in Youforce stond. Hoe kan dat?

Het startbudget dat je zag op je medewerkerskaart was een indicatief startbudget, berekend op basis van de destijds bekende gegevens. De definitieve toekenning is gedaan op basis van je gegevens op 1 juli 2019. Mochten je gegevens tussendoor zijn gewijzigd, dan zal dit zichtbaar zijn in het toegekende aantal LFU-uren. Wijzigingen die van invloed kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld een aanpassing van je dienstverbanduren of het aantal politiedienstjaren voor LFU. Heb je geen idee waarom het voor jou is gewijzigd, dan kun je via HR-administratie een overzicht ontvangen met de precieze berekening. Geef dit aan in het contactformulier van de HR-Servicedesk.

LFU-nieuws

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.