ACP | Politievakbond ACP

Nationale politie

Sinds 1 januari 2013 is het politiebestel gewijzigd. De vroegere 25 regiokorpsen en het KLPD zijn opgegaan in één Nationale Politie met 10 regionale eenheden en de landelijke eenheid. Er is één korpschef en voor het beheer is de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk.

Standpunt

Als belangenbehartiger is de ACP uiteraard scherp op wat de invoering van de Nationale Politie betekent voor collega’s. De ACP heeft met de werkgever onder andere een harde werkgarantie afgesproken: er vallen ondanks de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen geen gedwongen ontslagen. Binnen de sector is iedereen nodig om uitdagingen, zoals het waarborgen van de veiligheid van de samenleving, vergrijzing en vergroening het hoofd te bieden. Aan collega’s van wie de huidige functie als gevolg van de personele reorganisatie komt te vervallen, is de werkgever verplicht om twee keer een nieuwe, passende functie aan te bieden.

Informatie

Voor een overzicht van gerelateerd nieuws en relevante downloads over dit onderwerp kun je terecht in de rechterkolom. Veelgestelde vragen staan hieronder. Bekijk hieronder de die ACP heeft gemaakt, waarin ACP-collega Ronald Jacobs uitleg geeft over de aanpak van de reorganisatie binnen de Nationale Politie.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Veelgestelde vragen

Hoe verhouden Nationale Politie en LFNP zich tot elkaar?

De ontwikkeling van het LFNP startte in 2005. Er ontstaat nu een ‘samenloop’ tussen de invoering van het LFNP en de totstandkoming van de Nationale Politie. Feitelijk is dat een minder gewenste situatie. Het was beter geweest als het LFNP al een tijdje was ingevoerd voorafgaand aan de personele reorganisatie. Het LFNP invoeren na de vorming van de Nationale Politie is volgens alle partijen een veel slechtere keus. De reorganisatie starten met 16.000 verschillende functiebeschrijvingen maakt het wel erg ingewikkeld. De invoering van het LFNP na de reorganisatie, zou leiden tot nog grotere nadelige rechtspositionele gevolgen.

Voor de personele reorganisatie van de politie zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, Hoofdstuk VIIb) en het Landelijk Sociaal Statuut (LSS). In het Barp en het LSS zijn ook de regels opgenomen over de personele plaatsing (plaatsingsvolgorde) en de gevolgen van plaatsing (rechtspositionele consequenties).

Waarom is het politiebestel gewijzigd?

Politieke partijen bekijken al jaren mogelijkheden om de politieorganisatie anders en beter in te richten. In 1993 – bij de grote reorganisatie – is een organisatievorm gekozen: 25 regio’s die de status van Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) hebben + het landelijke KLPD. Die vorm voldoet niet langer. Er wordt onvoldoende samengewerkt tussen de korpsen. Doordat alles 25 keer opnieuw werd uitgevonden, ging er veel tijd en geld verloren. Daarbij komt dat de wereld steeds globaler en complexer wordt. Dat geldt ook voor de criminaliteit. Een beweging om meer sturing te geven aan de politie en om criminaliteit bovenregionaal aan te pakken, is volgens de politiek wenselijk.

Tenslotte zijn er ontwikkelingen op internationaal gebied, zoals het Verdrag van Lissabon dat direct consequenties kan gaan hebben voor het Europese veiligheidsbeleid en samenwerking op gebied van grensoverschrijdende criminaliteit.

Door de jaren heen zijn verschillende scenario’s op tafel gekomen: van een compleet gecentraliseerde politie tot handhaven van de huidige situatie. Het kabinet heeft uiteindelijk besloten tot invoering van een Nationale Politie. Dit nieuwe korps telt 10 eenheden. Daarmee zal de uniformiteit, de standaardisatie en de harmonisatie binnen de politie worden versterkt en komt er een einde aan de verschillende ‘eigen koninkrijkjes’ binnen de sector.

Wat doet de ACP voor mij op collectief vlak?

De ACP onderhandelt, denkt en praat mee, is lobbyist en laat zich zien en horen in de media. Wij komen op vele manieren op voor de belangen van politiemensen als het gaat over werk en inkomen.
De invoering van de Nationale Politie gaat vooral over werk. In overleg met bestuurders en politici wijzen wij op de consequenties van de wijzigingen voor de politieorganisatie. Wij vertellen wat onze leden vinden van zaken die de sector raken en signaleren welke onderwerpen voor onrust zorgen. Wij stellen eisen en/of voorwaarden, voordat wij akkoord gaan of onze medewerking verlenen aan veranderingen. En we praten direct met de minister over wat politiemensen nodig hebben of over wat hen bezighoudt. Zo heeft de ACP onder meer:

  • Ervoor gezorgd dat er een harde werkgarantie is afgesproken: er vallen geen (gedwongen) ontslagen bij de politie.
  • Forse kritiek geuit op de inrichtingsplannen voor de Nationale Politie.
  • Ervoor gezorgd dat er geld wordt vrijgemaakt voor om-, her- en bijscholing van collega’s die door de invoering van de Nationale Politie een andere baan zoeken bij de politie;
  • Verbeteringen afgedwongen in het Landelijk Sociaal Statuut;
  • Voorwaarden gesteld op het gebied van sociaal beleid, garanties over werkzekerheid en flankerend beleid. Als die er niet komen, gaat de ACP niet akkoord met organisatieveranderingen;
  • Veel lobbywerk achter de schermen verricht.

Dit is slechts een greep uit de inspanningen die de ACP voor jou verricht op collectief gebied. Het is dus belangrijk om lid te zijn van een vakbond. De ACP heeft als grootste vakbond binnen de politiesector een belangrijke stem en kan veel voor jou en je collega’s betekenen. Of het nu om persoonlijk of om collectief belang gaat.

Wat doet de ACP voor mij op individueel vlak?

De ACP geeft onder meer (juridisch) advies, gaat mee met gesprekken, beoordeelt documenten, treedt op als mediator, ondersteunt in conflicten, informeert over arbeidsvoorwaarden, vertelt wat jouw rechten zijn en biedt bijstand in strafzaken. Samen met goed opgeleide politiemensen uit het veld staan de juristen van de ACP je bij. Heb je een vraag of een probleem? Je staat er niet alleen voor.
De ACP:

  • informeert je steeds over de laatste ontwikkelingen rondom de Nationale Politie;
  • geeft (juridisch) advies als je in een reorganisatietraject terechtkomt;
  • biedt bijstand als je in een (arbeids)conflict terechtkomt;
  • werkt met collega’s uit het veld die zowel kennis hebben van de juridische kant als vanuit de praktijk alle ins & outs van de politieorganisatie kennen.

Dit is slechts een greep uit de werkzaamheden die de ACP op individueel gebied voor jou verricht. Het is dus belangrijk om lid te zijn van een vakbond. De ACP heeft als grootste vakbond binnen de politiesector een belangrijke stem en kan veel voor jou en je collega’s betekenen.

Wat is de rol van de ACP bij de invoering van de NP?]

De ACP is een vakbond voor politiemensen. Wij komen op voor de belangen van politiemensen, vooral wat betreft werk en inkomen. De rol van de ACP bij de vorming van de Nationale Politie is het proces van de bestelwijziging nauwgezet te volgen en daar waar nodig te beïnvloeden.

Onderhandelaars en beleidsmedewerkers kennen de tijdlijn, het proces, de wettelijke grondslagen en weten wie op welk moment de beslissingen neemt. De rol van de ACP is ervoor zorgen dat bij iedere beslisser tussen de oren zit dat werknemers in de politiesector hun werk op een goede manier moeten kunnen uitvoeren. De ACP zit aan de overlegtafel en legt daar voorwaarden neer. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil de ACP akkoord gaan met veranderingen.
Je kunt wel op voorhand nee zeggen, maar daarmee plaats je jezelf buiten het proces. De aanpassing van de politieorganisatie is immers een besluit van de politiek. Willen wij een serieuze stem hebben en willen wij dat er serieus naar ons en onze leden geluisterd wordt, dan praat en denk je mee.

Wat merk ik van de invoering van de Nationale Politie?

Voor de medewerkers in de PIOFACH-taken zijn de gevolgen het meest ingrijpend. PIOFACH staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting. Maar iedere werknemer binnen de sector wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met de verandering van het bestel. Werkplekken en functies verdwijnen uit de regio en komen mogelijk ergens anders terug.

Voor diegenen die de functie zullen volgen kan dit een toename van woon- werkverkeer met zich meebrengen. De medewerkers die worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat, moeten rekening houden met een andere functie binnen de politie of mogelijk zelfs buiten de politie. De bonden hebben met de werkgever afgesproken dat alle politiemedewerkers die door de komst van de Nationale Politie hun huidige functie verliezen twee keer een passende nieuwe baan aangeboden zullen krijgen op hun salarisniveau van voor de invoering van het nieuwe landelijke functiegebouw (LFNP).
Ook ‘blauwe’ medewerkers zullen de gevolgen ondervinden. Het ‘werkgebied’ wordt behoorlijk vergroot: nu is men aangesteld voor de regio, straks voor één van de 10 regionale eenheden. Vooral de opsporing zal veel centraler in deze eenheid worden ingericht, zowel op het gebied van de tactische, de forensische, als op het gebied van de interventie en de recherche informatie. Wat de gevolgen precies voor welke medewerker zullen zijn, moet in de verdere uitwerking van de plannen blijken.

Wat vindt de ACP van de invoering van de Nationale Politie?

Al sinds 2008 heeft de ACP gepleit voor een Nationale Politie als een oplossing voor de financiële en bestuurlijke problemen in de sector. Als belangenbehartiger komt de ACP daarbij op voor de belangen van collega’s. De ACP wil een goede politieorganisatie die zo doelmatig en doeltreffend mogelijk de samenleving dient. De politie moet een dominante rol spelen in het veiligheidsdomein. Het maakt de ACP niet direct uit in welke vorm die georganiseerd is, zolang deze vorm maar bijdraagt aan de doelstellingen.

Politiemensen moeten veilig en optimaal toegerust en uitgerust hun werk kunnen doen: een bijdrage leveren aan het realiseren van orde, rust en veiligheid. Het aantal regio’s of de vorm waarin dat gebeurt, is daarbij bijvoorbeeld minder van belang, mits de werkgelegenheid overeind blijft. Daarnaast is de ACP van mening dat in het bestel een rechtvaardige beloning en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden hele belangrijke onderdelen zijn voor het functioneren van werknemers. Loopbaanperspectief en ontwikkeling van de politieprofessie en de politieprofessional moeten elkaar versterken.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.