ACP | Politievakbond ACP

Copyright en disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites,  zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Politievakbond ACP.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn evemin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site(s) of het vakbondsblad van de Politievakorganisatie ACP verkregen is. De Politievakorganisatie ACP garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de ACP-sites of bondsblad verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

De Politievakbond ACP behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker van de sites van de ACP mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Politievakbond ACP (ook niet via een eigen netwerk).

Linken

Linken en verwijzen naar pagina’s van www.acp.nl op internet is in beginsel toegestaan. De redactie van de website stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de naam Politievakbond ACP, en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

Hergebruik informatie

In principe is het niet toegestaan materiaal van onze websites of uit ons bondsmagazine te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met communicatie@acp.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum.

Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close