ACP | Politievakbond ACP

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem contact op met de ACP.

Er loopt een disciplinair onderzoek tegen mij. Ben ik verplicht om naar het verhoor te gaan en antwoord te geven op alle vragen?

Als betrokkene in een disciplinair onderzoek ben je verplicht te verschijnen, maar je hoeft geen antwoord te geven op alle vragen. Het uitgangspunt in een disciplinair onderzoek is dat jij niet buiten jouw wil of indirect meewerkt aan je eigen bestraffing. Aan de andere kant ben je verplicht om openheid van zaken te geven als er ernstige twijfel is gerezen aan je integriteit als ambtenaar. Weigering kan worden opgevat als plichtsverzuim. Het is dan ook niet altijd verstandig om geen verklaring te willen afleggen of geen antwoord op vragen te geven. Bespreek dit ruim van te voren met jouw belangenbehartiger. Als getuige in een onderzoek, ben je wel verplicht te getuigen/antwoorden.

Kan de werkgever gedurende het disciplinair onderzoek maatregelen tegen mij nemen?

Ja, de werkgever kan bepalen dat je zolang het onderzoek loopt geen werkzaamheden mag verrichten. Je krijgt dan buitengewoon verlof, wordt buiten functiegesteld of zelfs geschorst. Als er een vermoeden is van het plegen van een strafbaar feit, kan het dan zo zijn dat ik apart een strafrechtelijke verklaring af moet leggen? En ben ik dan ook tot antwoorden verplicht? Ja, dat is mogelijk. Een strafrechtelijke en een disciplinaire procedure kunnen zowel tegelijkertijd als na elkaar plaatsvinden. In de praktijk is er vaak eerst een strafrechtelijk verhoor. Daarna vraagt de werkgever dan aan het OM om de verklaring uit dat verhoor ter beschikking te stellen.

Let op: bij een strafrechtelijk verhoor ben je niet tot antwoorden verplicht. Je werkgever mag je in dat geval nog apart disciplinair verhoren.

Kan ik als er een disciplinair onderzoek tegen mij loopt een belangenbehartiger meenemen naar het verhoor?

Ja, in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat een belanghebbende (dat ben jij) zich mag laten bijstaan door een gemachtigde. Deze gemachtigde kan alleen geweigerd worden als er ernstige bezwaren tegen hem of haar bestaan.

Mijn partner heeft een betaalde baan. Kan zij als het gaat om problemen die te maken hebben met haar werkzaamheden een beroep doen op rechtsbijstand?

Nee, je partner kan geen beroep doen op rechtsbijstand. Alleen ACP-leden hebben recht op rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen. Rechtshulp Plus biedt helaas ook geen uitkomst, omdat deze vorm van rechtshulp alleen mogelijk is bij privé-zaken. De gedachte hierachter is dat je partner zelf lid kan worden van een bond en via die bond rechtsbijstand kan krijgen.

Naast mijn baan bij de politie heb ik, met toestemming van het korps, een tweede baan. Kan ik de ACP inschakelen voor rechtsbijstand voor die baan?

Nee, je komt daarvoor niet in aanmerking. Weliswaar gaat het hier om een geschil over arbeid en inkomen, maar de ACP staat leden alleen bij als het gaat om werkzaamheden binnen de politie of daarmee gelijk gestelde werkzaamheden (zoals bijv. bij Stadstoezicht). Voor nevenwerkzaamheden is het nodig om je op een andere manier van rechtsbijstand te verzekeren.

Naast mijn betaalde baan, werk ik als vrijwilliger bij de politie. Kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand?

Heb jij vragen en problemen die voortvloeien uit je taken als vrijwilliger, dan kun je bij de ACP terecht. Voor juridisch advies als het gaat om je overige (betaalde) werkzaamheden kun je terecht bij de vakbond die voor de belangen van jouw doelgroep opkomt. Voorwaarde is wel dat jij lid bent van deze bond.

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

Een beroepsziekte wordt als volgt gedefinieerd: “een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten”.
Je begrijpt dat dit begrip in de praktijk niet altijd eenvoudig is in te vullen. Bij toetsing of er sprake is van een beroepsziekte, is het dan ook van belang de jurisprudentie (rechtspraak) hierin te betrekken.

Wanneer kan de werkgever een disciplinair onderzoek starten?

De werkgever kan een disciplinair onderzoek starten als hij vermoedt dat er sprake is van plichtsverzuim. Dat is een ruim begrip.Kort gezegd komt het neer op niet-integer handelen. Het Besluit algemene rechtspositie politie (het Barp) omschrijft plichtsverzuim in artikel 77 als: het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Voorbeelden zijn: ongeoorloofde nevenfuncties die het aanzien van het politieambt kunnen schaden, ongewenste omgangsvormen (ook in privé-tijd) en het zonder toestemming natrekken van de gegevens van een bekende.

Wat zijn de ‘voordelen’ van een beroepsziekte?

Jij vraagt je nu vast af hoe er ‘voordelen’ kunnen zitten aan een beroepsziekte? Het woord voordeel is dan ook niet geheel juist, maar mocht er onverhoopt sprake zijn van een beroepsziekte – waarbij je wordt geconfronteerd met hoge ziektekosten of letsel – dan is het prettig als je het onder het begrip beroepsziekte kunt brengen.
De ‘voordelen’ houden dan onder andere het volgende in:

  • Je salaris mag tijdens ziekte niet worden gekort.
  • De opbouw van je vakantieverlof loopt het eerste jaar gewoon door.
  • Ziektekosten die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar en die verband houden met de beroepsziekte, kunnen worden gedeclareerd bij je werkgever.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close