ACP | Politievakbond ACP

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem contact op met de ACP.

Hoe werkt de regeling functieonderhoud?

Onlangs is een nieuwe regeling vervaardigd; de Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie. Zie hiervoor http://wetten.overheid.nl/BWBR0038360/2016-12-20. Deze regeling lijkt op de oude Regeling functieonderhoud. Wat zegt de nieuwe regeling functieonderhoud? Indien je een jaar lang een andere LFNP-functie opgedragen hebt gekregen (en deze opgedragen werkzaamheden feitelijk hebben verricht), dan kun je op grond van deze nieuwe regeling aangesteld worden in deze LFNP-functie. Er gelden een aantal vereisten:

 De feitelijke werkzaamheden die door jou zijn verricht moeten

 1. zijn opgedragen;
 2. gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot wijziging van de functie dan wel wijziging of toekenning van het werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit zijn verricht;
 3. wezenlijk afwijken van de huidige functie dan wel van een werkterrein, een aandachtsgebied of een specifieke functionaliteit van de ambtenaar, en
 4. niet van kennelijk tijdelijke aard zijn.

 Start termijn

De termijn van 1 jaar gaat in na de datum van het plaatsingsbesluit (dus vanaf 1 juli 2016). Op 1 juli 2016 zijn de definitieve plaatsingsbesluiten verzonden en hiermee komt vast te staan dat jij vanaf 1 juli 2016 LFNP-functie X uitvoert. Echter, als je kunt aantonen dat je in de periode 1 juli 2016 tot en met 1 juli 2017 aan bovenstaande vereisten voldoet, dan kan de werkgever je dus in de LFNP-functie aanstellen die overeenkomen met die van de opgedragen werkzaamheden. Het is wel van belang dat je de functieonderhoud pas na 1 juli 2017 aanvraagt. Pas vanaf 1 juli 2017 kun je aldus een aanvraag om functieonderhoud aanvragen.

Hoe werkt het binnen de politie met tijdelijke tewerkstelling?

Op onze website hebben wij het volgende artikel geplaatst: https://www.acp.nl/nieuws/meeste-tijdelijke-tewerkstellingen-worden-vast/. In het artikel wordt aangegeven dat de omzetting naar vast enkel geldt voor collega’s die daartoe een verzoek heeft ingediend of bezwaar ingediend tijdens de reorganisatie. Als dit het geval is, en je voldoet aan de overige voorwaarden dan kom je in aanmerking. Je kunt dan een verzoek indienen om je tijdelijke tewerkstelling om te laten zetting in een vaste plaatsing. Wij zijn van mening dat ook collega’s die geen bezwaar of een verzoek hadden ingediend, alsnog een verzoek tot omzetting van de tijdelijke tewerkstelling naar vast kunnen indienen.

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje:

 • De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen.
 • De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de medewerker. (dit kan blijken uit beoordelingsgespreken, etc.)
 • De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan leiden tot boven formatieve plaatsing.
 • Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen plaatsing volgen.

Hoe werkt het binnen de politie met het aanvragen van zomerverlof?

In artikel 15 en 22 BARP staat hierover:
Aan de ambtenaar wordt, al dan niet, op zijn aanvraag vakantie verleend. Vakantie wordt verleend door het bevoegd gezag in samenspraak met de ambtenaar. In artikel 12 BARP staat wanneer de roosters in beginsel gereed moeten zijn. 28 dagen voor de betreffende roosterperiode moet het rooster bekend zijn. Het bevoegd gezag kan het verzoek van de collega afwijzen, indien sprake is van een zwaarwegend dienstbelang zoals bij onderbezetting.

Vorig jaar is er een regeling van kracht gegaan: de regeling aanvraag verlof/vakantie. In deze regeling staat dat het zomerverlof vóór 1 november moet zijn aangevraagd en dat de werkgever uiterlijk 15 december kenbaar maakt of het verzoek wordt toegekend. Als de werkgever zich niet aan deze termijn houdt, betekent dat volgens de regeling dat je vakantieverlof onherroepelijk vaststaat, aldus artikel 2 lid 5.

Mijn partner heeft een betaalde baan. Kan zij – als het gaat om problemen die te maken hebben met haar werkzaamheden – een beroep doen op rechtsbijstand?

Jazeker, maar niet direct bij de ACP. Alleen leden kunnen bij de ACP terecht voor juridische hulp als het gaat om werk en inkomen. Een partner kan, als jullie samen de ACP Rechtshulppolis hebben afgesloten, gebruik maken van de zogenoemde partnermodule. Hiervoor is het nodig je apart aan te melden. Deze polis maakt het mogelijk voor de partner van een ACP-lid die niet bij de politie werkt om zich bij ARAG te verzekeren voor werk en inkomen. Meer informatie en aanmelden kan via: https://acprechtshulppolis.nl/partnermodule/

Naast mijn baan bij de politie heb ik, met toestemming van het korps, een tweede baan. Kan ik de ACP inschakelen voor rechtsbijstand voor die baan?

Nee, je komt daarvoor niet in aanmerking. Weliswaar gaat het hier om een geschil over arbeid en inkomen, maar de ACP staat leden alleen bij als het gaat om werkzaamheden binnen de politie of daarmee gelijk gestelde werkzaamheden (zoals bijv. bij Stadstoezicht). Voor nevenwerkzaamheden is het nodig om je op een andere manier van rechtsbijstand te verzekeren.

Naast mijn betaalde baan, werk ik als vrijwilliger bij de politie. Kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand?

Heb jij vragen en problemen die voortvloeien uit je taken als vrijwilliger, dan kun je bij de ACP terecht. Voor juridisch advies als het gaat om je overige (betaalde) werkzaamheden kun je terecht bij de vakbond die voor de belangen van jouw doelgroep opkomt. Voorwaarde is wel dat jij lid bent van deze bond.

Alle antwoorden over de ACP Rechtshulppolis

Ga voor een overzicht van veelgestelde vragen naar ACP Rechtshulppolis

Ik wil gebruik maken van privé rechtshulp via de ACP, hoe doe ik dat?

ACP-leden kunnen automatisch rekenen op juridische hulp op het gebied van werk en inkomen. Samen met ARAG hebben wij de ACP Rechtshulppolis ontwikkeld. Een van de voordelen is dat ACP-leden en hun gezin zich via de ACP Rechtshulppolis kunnen verzekeren voor privé rechtshulp (wonen, consument en verkeer). Ook geeft de polis de mogelijkheid partners die niet bij de politie werken te verzekeren voor werk en inkomen. Deze polis wordt uitgevoerd door ARAG en is geen onderdeel van het lidmaatschap van de ACP. Elk jaar ontvang je hiervoor dus een aparte factuur. Meer informatie over de polis en de voordelen ervan (tientallen euro’s korting per jaar), staan op: www.acprechtshulppolis.nl.

Ik wil mijn ACP Rechtshulppolis opzeggen, hoe doe ik dat?

De ACP Rechtshulppolis wordt uitgevoerd door ARAG en richt zich op privé rechtshulp. Alleen ACP-leden hebben toegang tot de polis. Besluit u om welke reden dan ook dat u de polis op wilt zeggen dan kunt u dit doen door contact op te nemen met ARAG. Voor alle duidelijkheid: als u deze polis opzegt, blijven leden recht houden op juridische ondersteuning als het gaat om werk en inkomen. Stuur om op te zeggen een mail naar acceptatie@arag.nl met daarin de opzegging en het polisnummer. Afhankelijk van de betalingsvoorwaarden wordt de polis zo snel als mogelijk beëindigd

Er loopt een disciplinair onderzoek tegen mij. Ben ik verplicht om naar het verhoor te gaan en antwoord te geven op alle vragen?

Als betrokkene in een disciplinair onderzoek ben je verplicht te verschijnen, maar je hoeft geen antwoord te geven op alle vragen. Het uitgangspunt in een disciplinair onderzoek is dat jij niet buiten jouw wil of indirect meewerkt aan je eigen bestraffing. Aan de andere kant ben je verplicht om openheid van zaken te geven als er ernstige twijfel is gerezen aan je integriteit als ambtenaar. Weigering kan worden opgevat als plichtsverzuim. Het is dan ook niet altijd verstandig om geen verklaring te willen afleggen of geen antwoord op vragen te geven. Bespreek dit ruim van te voren met jouw belangenbehartiger. Als getuige in een onderzoek, ben je wel verplicht te getuigen/antwoorden.

Kan de werkgever gedurende het disciplinair onderzoek maatregelen tegen mij nemen?

Ja, de werkgever kan bepalen dat je zolang het onderzoek loopt geen werkzaamheden mag verrichten. Je krijgt dan buitengewoon verlof, wordt buiten functiegesteld of zelfs geschorst. Als er een vermoeden is van het plegen van een strafbaar feit, kan het dan zo zijn dat ik apart een strafrechtelijke verklaring af moet leggen? En ben ik dan ook tot antwoorden verplicht? Ja, dat is mogelijk. Een strafrechtelijke en een disciplinaire procedure kunnen zowel tegelijkertijd als na elkaar plaatsvinden. In de praktijk is er vaak eerst een strafrechtelijk verhoor. Daarna vraagt de werkgever dan aan het OM om de verklaring uit dat verhoor ter beschikking te stellen.

Let op: bij een strafrechtelijk verhoor ben je niet tot antwoorden verplicht. Je werkgever mag je in dat geval nog apart disciplinair verhoren.

Kan ik als er een disciplinair onderzoek tegen mij loopt een belangenbehartiger meenemen naar het verhoor?

Ja, in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat een belanghebbende (dat ben jij) zich mag laten bijstaan door een gemachtigde. Deze gemachtigde kan alleen geweigerd worden als er ernstige bezwaren tegen hem of haar bestaan.

Wanneer kan de werkgever een disciplinair onderzoek starten?

De werkgever kan een disciplinair onderzoek starten als hij vermoedt dat er sprake is van plichtsverzuim. Dat is een ruim begrip.Kort gezegd komt het neer op niet-integer handelen. Het Besluit algemene rechtspositie politie (het Barp) omschrijft plichtsverzuim in artikel 77 als: het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Voorbeelden zijn: ongeoorloofde nevenfuncties die het aanzien van het politieambt kunnen schaden, ongewenste omgangsvormen (ook in privé-tijd) en het zonder toestemming natrekken van de gegevens van een bekende.

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

Een beroepsziekte wordt als volgt gedefinieerd: “een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten”.
Je begrijpt dat dit begrip in de praktijk niet altijd eenvoudig is in te vullen. Bij toetsing of er sprake is van een beroepsziekte, is het dan ook van belang de jurisprudentie (rechtspraak) hierin te betrekken.

Wat zijn de voordelen van een beroepsziekte?

Jij vraagt je nu vast af hoe er ‘voordelen’ kunnen zitten aan een beroepsziekte? Het woord voordeel is dan ook niet geheel juist, maar mocht er onverhoopt sprake zijn van een beroepsziekte – waarbij je wordt geconfronteerd met hoge ziektekosten of letsel – dan is het prettig als je het onder het begrip beroepsziekte kunt brengen.
De ‘voordelen’ houden dan onder andere het volgende in:

 • Je salaris mag tijdens ziekte niet worden gekort.
 • De opbouw van je vakantieverlof loopt het eerste jaar gewoon door.
 • Ziektekosten die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar en die verband houden met de beroepsziekte, kunnen worden gedeclareerd bij je werkgever.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close