RVU - Regeling Vervroegde Uittreding

In afwachting van het komende nieuwe pensioenstelsel is voor de periode 2021-2025 alvast een tijdelijke sectorale vroegpensioenvoorziening overeengekomen.

Wie komt er in aanmerking voor de RVU?

De RVU geldt voor de collega’s die 65 jaar zijn of worden in de periode van 2021 tot en met 2025 en die minimaal 25 jaar zogenaamd ‘zwaar werk’ hebben verricht. Onder de classificatie 'zware jaren' vallen jaren in een uitvoerende functie of in een administratieve, huishoudelijke of technische functie die als bezwarend was aangemerkt (‘ATH slijtend’). Het gaat om medewerkers:

  • die sinds 2006 een Toelage Bezwarende Functie (TBF) toegewezen hebben gekregen;
  • met een functie in de schalen 12 en hoger die van TBF uitgezonderd waren maar wel executieve functies hadden;
  • die aannemelijk kunnen maken dat ze een dergelijke functie hebben vervuld.

Hoe hoog is de financiële tegemoetkoming in de RVU?

De RVU is een extra bijdrage aan iemands maandelijkse inkomsten tijdens een periode van vroegpensioen die direct voorafgaat aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

Het maximale bedrag van de RVU-bijdrage is voor de politiesector vastgesteld op circa € 42.400, uitgekeerd per maand gedurende een periode van maximaal drie jaar. Is de AOW-leeftijd van een medewerker minder verhoogd dan twee jaar (ten opzichte van de voormalige AOW-leeftijd van 65), dan valt de totale RVU-bijdrage lager uit.

Voor aanvullend inkomen tijdens deze periode kunnen deze collega’s een beroep doen op het extra vroegpensioenkapitaal dat ze tijdens hun loopbaan bij ABP hebben opgebouwd. Hun ouderdomspensioen hoeft daarvoor dus niet te worden aangesproken.

Doorwerkbonus

Politiemedewerkers die in de periode 2021-2025 hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en niet vervroegd kunnen of willen uitstromen ontvangen een doorwerkbonus. Als zij doorwerken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen zij bij hun ontslag een eenmalige gratificatie. Deze bedraagt € 6.000 bij een dienstverband van 36 uur of meer en is naar rato lager bij een dienstverband van minder dan 36 uur. Deze gratificatie heeft geen gevolgen voor de gratificatie waar een politiemedewerker recht op heeft vanwege het volmaken van 45 politiedienstjaren.

RVU Rekentool

Lees meer:

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan