11 extra verbeterpunten voor de VIK

11 extra verbeterpunten voor de VIK

25 mrt 2021, Juridisch

Afgelopen november verscheen er een zeer kritisch rapport over de VIK, waarin willekeur en langdurige onduidelijkheid werd geconstateerd. Bovendien wordt de impact onderschat die een disciplinair onderzoek heeft op collega’s

De ACP heeft op deze evaluatie gereageerd naar de korpsleiding en komt met 11 verbeterpunten, bovenop de aanbevelingen uit het onderzoek.

Wat wil de politievakbond ACP aanvullend op  de aanbevelingen

 1. Collega’s moet de mogelijkheid van een review geboden worden, voor disciplinaire zaken.
 2. Deze review moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe commissie, die de uitkomsten daarvan aan de korpschef voorlegt met een passend advies. Het totaal aan onderzoek en bevindingen moet openbaar gemaakt worden inclusief het genoemde advies. Collega’s kunnen t.a.v. deze review ondersteuning krijgen van hun vakbond waarbij de daarmee gemoeide kosten worden vergoed.
 3. Tijdens het reviewtraject moeten collega’s een beroep kunnen doen op mentale ondersteuning, gefaciliteerd door de werkgever.
 4. Er moet apart bureau interne zaken komen, voor het uitvoeren van disciplinaire onderzoeken.
 5. De mandaatconstructie in disciplinaire onderzoeken moet volledig herzien worden, inclusief de rol en verantwoordelijkheid van de Politiechef.
 6. De Rijksrecherche moet worden betrokken bij de vormgeving van het nieuwe stelsel. Met name daar waar sprake is van samenloop met strafrechtelijke trajecten al dan niet in combinatie met disciplinaire trajecten.
 7. Het is cruciaal dat de Ombudsfunctionaris betrokken wordt bij de uitvoering het totaal aan veranderingen.
 8. Er dient een permanent systeem van monitoring te komen van het gehele proces en het functioneren daarvan. Dit dient verbonden te worden aan het niveau van de korpsleiding aangezien de slager niet zijn eigen vlees moet keuren. De uitkomsten van deze jaarlijkse monitoring worden integraal gecommuniceerd.
 9. Er dient een externe audit plaats te vinden naar de wijze waarop de eerdere aanbevelingen zijn uitgevoerd en of de eerdere problemen hiermee voldoende zijn opgelost, danwel dat er nieuwe knelpunten zijn ontstaan.
 10. De rol van leiderschap/leiding ligt stevig onder vuur ligt.  Tot in de 2e Kamer is er de nodige kritiek en vragen over het functioneren van de lijn en het leiderschap binnen de politie. Deze conclusies en aanbevelingen worden door zowel de korpsleiding als de minister omarmd.  Een fundamentele herbezinning en discussie over de huidige aanpak is wat ons betreft noodzakelijk. Meer van het zelfde brengt klaarblijkelijk niet de oplossing.
 11. De politievakbonden willen betrokken worden bij de totale herziening van het stelsel. Het totaal aan hieruit voortkomende processen, procedures, etc. wordt voorgelegd aan het CGOP. Er is wat ons betreft geen ruimte meer voor afspraken, regelingen, etc. op eenheidsniveau tenzij daartoe op CGOP niveau wordt besloten.

De ACP heeft deze punten bij de korpsleiding neergelegd en verwacht schriftelijk  op alle bovenstaande punten het standpunt cq de bereidheid van de korpsleiding om hieraan tegemoet te komen

Lees de complete reactie 

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN