Bonden presenteren verbeterplan Nationale Politie

Bonden presenteren verbeterplan Nationale Politie

20 apr 2018, cao

De politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP hebben minister Grapperhaus en korpschef Akerboom vandaag (20 april) een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd. Het bestaat uit ruim dertig maatregelen om van het korps weer een gezonde organisatie te maken. De bonden zien dit als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe CAO Politie. Alleen dan zijn immers geloofwaardige nieuwe afspraken te maken over capaciteit, loopbaankansen, persoonlijke ontwikkeling en een verantwoorde balans tussen werk en privé (gezinsleven, zorgtaken).

Het verbeterplan geeft gehoor aan de politieke wens om het prestatievermogen van de politie te verbeteren. De werkgever wil dat bereiken door in een nieuwe CAO afspraken te maken over extra mogelijkheden om het personeel nog flexibeler te laten werken. De bonden willen dat de politiek de verantwoordelijkheid neemt voor het herstel van de organisatorische fouten waar het korps al vanaf zijn lancering in 2013 onder gebukt gaat.

De bonden hebben hun verbeterplan gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst voor officiële onderhandelingen over een nieuwe CAO Politie. Twee dagen eerder publiceerde de werkgever een nadere uitwerking van zijn CAO-inzet. Partijen hebben elkaar bevraagd en op de wederzijds aangeleverde documenten een nadere toelichting gegeven.

Herhaaldelijk gewaarschuwd

De bonden hebben vanaf 2011 en 2012 herhaaldelijk gewaarschuwd en het is de laatste jaren in talloze officiële rapporten en analyses vastgesteld: onder politieke druk is de Nationale Politie zes jaar geleden overhaast uit de grond gestampt. Daardoor moet het korps anno 2018 dagelijks worstelen met de praktische gevolgen van een aantal elementaire ontwerp- en inrichtingsfouten.

Maatregelen

Het verbeterplan van de ACP, ANPV, NPB en VMHP telt drieëndertig maatregelen om deze fouten te herstellen. Zoals het versterken van de basisteams en de opsporing, het niet langer meetellen van aspiranten in de sterkte van de basisteams en het opheffen van de knip tussen beleid en uitvoering. Ook is het functioneren van het korps erbij gebaat dat voor uitvoerende politiemensen weer de nodige administratieve ondersteuning beschikbaar komt, zodat collega’s in het blauw en de opsporing deze werkzaamheden met een gerust hart kunnen overdragen. Ook de HRM-ondersteuning moet weer dichter bij de werkvloer worden georganiseerd; mensen moeten elkaar weer gaan zien en kennen. De rol, positie, situering en omvang van het PDC moet opnieuw worden bekeken.

De doorgeschoten klik/call/face-aanpak past wat de bonden betreft niet bij een politieorganisatie en moet verdwijnen, zowel voor de interne als externe dienstverlening. De inhuur van extern personeel moet fors omlaag. De bonden stellen voor het inhuurquotum bij de Nederlandse overheid niet langer toe te passen op het volledige politiepersoneel maar alleen op de niet-operationele sterkte.

Capaciteit

Ook op capaciteitsgebied stellen de bonden maatregelen voor. Ze bepleiten een herziening van de ‘leveringsverplichtingen’ van de operationele teams. Er moet een eind komen aan het grote aantal uitvoerende politiemensen dat voor allerlei ondersteunende taken wordt ingezet, ten koste van het operationele werk. De bonden dringen aan op doelgerichte investeringen in de basisteams ter versterking van hun oog en oor-functie en hun bijdrage aan de sociale veiligheid en preventie. Ook moet er zo snel mogelijk een uitbreiding van rechercheurs komen, met name in te zetten in de basisteams.

Nog meer verbeterpunten

Tijdens het overleg op vrijdag 20 april gaf de werkgever aan met belangstelling kennis te nemen van het verbeterplan en dit verder te gaan bestuderen. Op korte termijn zal erop teruggekomen worden.

CAO-inzet politiebonden

Andere belangrijke punten vanuit de CAO-inzet van de ACP en andere bonden nog eens nalezen? Kijk op www.acp.nl/cao

CAO Live

Direct na het tweede formele CAO-overleg (op 20 april) hebben ACP-voorzitter en onderhandelaar namens de bonden Gerrit van de Kamp en ACP-beleidsadviseur Ronald Jacobs in een Facebook Live-uitzending vragen van collega’s over de CAO-onderhandelingen beantwoord en een terugkoppeling gegeven van het overleg. Nu terug te kijken!

OOK INTERESSANT

bottombanner