ACP | Politievakbond ACP

Duidelijkheid over pensioenopbouw met RPU *UPDATE*

Eindelijk is er volledige duidelijkheid over de pensioenopbouw bij deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU). Dit na langdurig overleg tussen de werkgever en de Belastingdienst over de uitvoering van al bestaande fiscale wetgeving. Uitkomst is dat de pensioenopbouw verslechtert. De ACP heeft met de andere bonden de werkgever al direct gevraagd om compensatie daarvoor. Alles op een rij:

 Na eerste gesprekken hierover was helder dat:

 • de RPU een regeling is die feitelijk resulteert in een verminderde arbeidsduur;
 • volledige pensioenopbouw wettelijk daarom slechts is toegestaan als de RPU uiterlijk 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd start;
 • deze beperking tot nu toe – in strijd met de wet – niet werd toegepast en de Belastingdienst dit niet meer accepteert;
 • volledige pensioenopbouw tijdens RPU per 1 januari 2018 daarom alleen mogelijk is als de RPU start vanaf de leeftijd van 58 jaar;
 • deelname aan RPU mogelijk blijft vanaf de leeftijd van 55 jaar maar met een verminderde pensioenopbouw.

 

Minder pensioenopbouw

Op basis van de RPU kun je vanaf 55 jaar maximaal 11,1 procent minder gaan werken (bijvoorbeeld van 36 naar 32 uur). Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 procent) doorbetaald. Ben je inderdaad voor je 58e jaar begonnen, dan bouw je door de nu opgelegde beperking geen pensioen op over de 5,5 procent salariskorting. Dit loopt door tot het moment dat de aanstelling stopt en eindigt dus niet op je 58e.

 

Gevolgen huidige deelnemers RPU

De vraag was nog hoe omgegaan zou worden met de afgelopen jaren. Daarin is strijdig met de wet altijd volledig pensioen opgebouwd. De ACP en de andere bonden hebben de werkgever en Belastingdienst gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat de wetgeving in de toekomst moet worden toegepast is helaas onvermijdelijk. De medewerkers mogen echter niet alsnog belast worden met de fouten uit het verleden. De ACP zal daarnaast beoordelen of de foutieve informatie over de RPU juridisch gevolgen heeft. Daar waar mogelijk moeten medewerkers in ieder geval de kans krijgen om nadeel in de toekomst te voorkomen.

Uiteindelijk heeft het overleg met de Belastingdienst geleid tot het volgende resultaat:

 • Men tornt niet aan de opgebouwde pensioenrechten van vóór 2018, dus ook niet als je in die periode startte met de RPU voordat je 58 jaar was.
 • Vanaf 1 januari 2018 geldt dat deelname aan de RPU voor je 58e wel leidt tot verminderde opbouw. Let op: dit werkt jaarlijks door tot aan het einde van je aanstelling, bijvoorbeeld door pensionering en stopt dus niet als je 58 jaar wordt!
 • Een uitbreiding van de RPU vanaf de leeftijd van 58 jaar wordt niet geraakt door deze maatregel.
 • Je kunt de verminderde pensioenopbouw wel in duur beperken door tussentijds de RPU stop te zetten. De Belastingdienst heeft bepaald dat deze periode minimaal 6 maanden moet zijn. Stop je 6 maanden en start je op 58-jarige leeftijd opnieuw met de RPU, dan is er vanaf dat moment wel sprake van volledige pensioenopbouw. Hiermee kan een medewerker desgewenst zijn nadeel beperken tot de RPU-jaren genoten voor het 58e levensjaar. De werkgever heeft de bonden toegezegd hieraan altijd mee te werken.

 

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 wel 58 jaar of ouder waren:

 • Deze medewerkers ondervinden geen nadelen. Niet nu en niet in de toekomst. Ook niet als zij ooit gestart zijn met de RPU voor hun 57e of 58e jaar.

 

Gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren:

 • Deze medewerkers krijgen voor de toekomst te maken met een verminderde opbouw als zij blijven deelnemen aan de RPU.
 • Er is voor hen eenmalig de mogelijkheid om hun RPU met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 stop te zetten. Daarbij wordt wel het genoten RPU-verlof in overleg met de leidinggevende gecompenseerd.
 • Deze medewerkers mogen als zij vóór 1 juli 2018 nog 58 jaar worden, direct weer starten met de RPU. De Belastingdienst gaat alleen voor deze groep akkoord met een kortere periode dan 6 maanden zonder RPU. Voor alle overige situaties geldt de termijn van 6 maanden.
 • Wil je niet nu stoppen maar wel de duur van verminderde pensioenopbouw beperken? Dat kan door op een later moment tussentijds de RPU minimaal 6 maanden stop te zetten.

 

Brief werkgever

Collega’s die al gebruikmaken van de RPU krijgen een dezer dagen een brief van de werkgever. Daarin staat wat de gevolgen voor de pensioenopbouw in jouw specifieke situatie zijn en wat je eventueel kunt doen om die gevolgen te beperken.

Staat in jouw besluit over deelname aan de RPU dat het niet zal leiden tot een verminderde pensioenopbouw of is je dat op een andere manier kenbaar gemaakt door de werkgever? Dan kun je jouw besluit doorsturen naar de juridische afdeling van de ACP (ledencontact@acp.nl). Dit met het oog op een mogelijke proefprocedure.  Daarnaast vraagt de ACP de werkgever om voor een ieder de verslechtering te compenseren.

*UPDATE 19 november 2018* Bezwaarprocedure

De ACP is voor leden tussen de 55 en 58 jaar die deelnemen aan de RPU een bezwaarprocedure gestart over hun onverwachte verminderde pensioenopbouw. Met de werkgever is afgesproken te wachten met de behandeling van de ingediende bezwaren tot november. Dan vindt namelijk de verrekening plaats voor de groep mensen die besloten hebben de RPU voort te zetten. Die verrekening is zichtbaar op de salarisstrook van november. Ben jij ACP-lid tussen de 55 en 58 en heb jij de RPU laten doorlopen, stuur dan je salarisstrook van november binnen zes weken nadat je deze hebt ontvangen naar onze juristen. Dat kan via ledencontact@acp.nl
Doe je dit tijdig, dan nemen wij je mee in de bezwaarprocedure.

Lees ook

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.