ACP | Politievakbond ACP

Uit het LUO (19/3): Youforce, uitbetaling TBF, verloning overuren en meer

De korpsleiding en de politiebonden hebben op donderdag 19 maart hun reguliere uitvoeringsoverleg (LUO) gehad. Tijdens dat overleg wordt gesproken over de uitvoering en naleving van arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele afspraken.

Ditmaal kwamen onderwerpen als Youforce, de uitbetaling van de toelage bezwarende functie (TBF), piket en het beleid rond verloning overuren aan de orde.

Youforce

Veel leden hebben nog altijd vragen over de veiligheid van Youforce en of het systeem volgens de afspraken is ingericht. De korpsleiding geeft aan dat het vooral aanloopproblemen betreft. Die worden zo snel mogelijk getackeld. De veiligheid van het systeem is wel in orde, maar kan nog beter. De Chief Information Officer (CIO) van de Nationale Politie informeert de bonden daar nog over in een te organiseren bijeenkomst.

Youforce gebruikt bij het declareren van eigen vervoer ook de routeplanner. Wie omrijdt om een file te vermijden doet dat op eigen kosten. Dat die collega daardoor een uur eerder aanwezig is, lijkt daarbij van geen belang. Het is duidelijk dat geen enkele collega kan worden verplicht om dienstreizen met eigen vervoer te maken. Er zijn dus twee mogelijkheden, dienstvervoer of openbaar vervoer. De ACP adviseert collega’s om geen gebruik meer te maken van het eigen vervoer. Zeker omdat de € 0,28 bij lange na niet kostendekkend is. Het is en blijft zo dat alle tijd die gemoeid is met het maken van een dienstreis diensttijd is! De korpsleiding gaf aan dit geen probleem te vinden. In het kader van duurzaamheid wil zij graag het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. De ACP is tevreden over dat standpunt. Goed voor het milieu en de portemonnee van collega’s.

Update vergoeding woon-werkverkeer (30/03)

De werkgever heeft laten weten dit jaar nog de vertrouwde manier van het vergoeden van woon-werkverkeer te handhaven. Collega’s die in 2014 een vaste reiskostenvergoeding ontvingen, behouden dat dus in 2015. Daarnaast heeft de korpsleiding aangegeven dat in Youforce niet de door de minister aangewezen (formele) routeplanner kan worden gebruikt, waarmee de reisafstanden (woon-werkverkeer en dienstreizen) worden berekend. Dit is van belang voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer als deze kosten per reis moeten worden gedeclareerd. De werkgever zal er voor zorgen dat de formele routeplanner in gebruik wordt genomen.

Uitbetaling TBF

Politiecollega’s die zijn gematcht op een executieve of ‘slijtende’ functie hebben recht op de zogenoemde toelage bezwarende functie (TBF). De afspraken hierover zijn herbevestigd. Als de functie recht geeft op TBF krijgt de medewerker dat. De uitbetaling zal echter nog even op zich laten wachten gezien de hoeveelheid werk dat bij het PDC ligt.

Piket

Het bevoegd gezag kan aan alle medewerkers piket opleggen. Daar zit geen belemmering. Ook de secretaresse van een politiechef kan piket krijgen. Maar wat is piket? Piket is: ‘de bereikbaarheid en beschikbaarheid om de bedongen arbeid te verrichten’. Het LFNP is in het domein ‘uitvoering’ (het politiewerk) onderverdeeld in vakgebieden en de vakgebieden in functies. Die functies geven aan waarvoor je kunt worden ingezet. Dat is de bedongen arbeid. Voor de algemene discussie over piket is het piket landelijke recherche als voorbeeld genomen. In dit voorbeeld speelt Intelligence zich nadrukkelijk af ‘in het bureau’. Het is in die functie dan ook niet aan de orde om bijvoorbeeld op een plaats delict op te treden (huiszoeking). Het doen van een huiszoeking hoort bijvoorbeeld bij de tactische recherche en GGP.

De korpsleiding geeft aan dat vooral het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker dient plaats te vinden. Echter – als net als in dit voorbeeld – de medewerker geen piket wil dat buiten de functie gaat, mag je het ook niet opleggen. Vraag is hoe dat werkt? Waar moet de medewerker heen als de leidinggevende volhoudt dat de medewerker het werk moet blijven doen? De korpsleiding is van mening dat ze daar binnen de beschikbare middelen en systemen een oplossing voor moeten vinden waar de werknemers terecht kunnen. De bonden zijn het daar mee eens. De korpsleiding gaat daar over nadenken. Over de uitvoering willen we nog een tijdlijn afspreken.

Functie na aanstelling initiële opleiding niveau 2

De korpsleiding en bonden zijn het erover eens dat na de initiële opleiding niveau 2 aanstelling als surveillant A of B aan de orde is. Dit conform de circulaire die daarover gaat. Bonden en werkgever zijn het eens dat GGP-medewerkers kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld het cellencomplex. Vraag die zich aandient is voor hoe lang? Je zet medewerkers in voor het werk dat in hun functiebeschrijving staat. Een jaar in het cellencomplex bijvoorbeeld is volgens de bonden niet aan de orde. Dat werk is voorbehouden aan collega’s met een functie uit het vakgebied ‘bewaken en beveiligen’. Bedrijfsvoeringsproblemen mogen niet worden afgewenteld op de medewerkers. Het systeem zoals in Amsterdam, waarin medewerkers op niveau 2 wisselend worden ingezet in drie of vier verschillende vakgebieden, is volgens de bonden niet juist. De korpsleiding is geneigd deze redenatie te volgen. Ze gaat in overleg met de hoofden bedrijfsvoering en komt hier op terug.

Beleid verloning overuren

De COR heeft een uitvoeringsregeling goedgekeurd die de zaak voor de medewerkers met betrekking tot het opnemen of uitbetalen van overuren dichttimmert. De toelage is altijd in geld in plaats van de mogelijkheid om er een half uur voor te krijgen. Het gemaakte overuur wordt teruggegeven in tijd. Met de wens van de collega’s wordt in principe geen rekening meer gehouden. De bonden hebben aangegeven dat deze afspraak niet met de COR kan worden gemaakt. In deze afspraak trekt de medewerker financieel weer aan het kortste eind. Het ‘dure’ overuur moet terug in tijd en de goedkope toelage in geld, is de afspraak die door de COR met de korpschef is gemaakt. Waarom mag de medewerker de toelage niet ook in tijd krijgen, of andersom? Het uur in geld en de toelage in tijd? De bonden hebben aangegeven dat de besluitvorming niet op de tafel van de COR thuishoort en dat die afspraak geen stand kan houden. De korpsleiding gaat zich beraden. De discussie krijgt daarna een vervolg.

Uitbetaling OVW aan gepensioneerden

De korpsleiding heeft aangeven dat de OVW-periodieken worden betaald aan gepensioneerde medewerkers die daar recht op hebben. Eerst was aangegeven dat die (ex-)medewerker daar zelf een verzoek toe moest doen. Dat is niet meer zo. De actie komt vanuit de korpsleiding. De werknemer hoeft niets te doen behalve wat geduld hebben, omdat de uitvoering pas na de zomervakantie kan plaatsvinden.

45-jarig jubileum Limburg

De korpsleiding heeft enige tijd geleden zonder overleg met de bonden besloten om de gratificatie bij een 45-jarig ambtsjubileum in de Eenheid Limburg af te schaffen. De bonden hebben duidelijk gemaakt dat daar geen sprake van kan zijn en dat de bestaande afspraak moet worden nagekomen. De korpsleiding zoekt uit wat de concrete afspraak in het verleden was en komt hier op terug.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.