Ouderschapsverlof bij de politie

Ouderschapsverlof bij de politie

8 aug 2022,

Het nieuws over een nieuwe regeling ouderschapsverlof roept blijkbaar vragen op bij leden die op korte termijn een kind verwachten of onlangs bevallen zijn. De politie heeft op basis van de eigen cao een regeling die al gunstiger uitpakte dan de standaard wettelijke regeling. We zetten het op een rijtje.

Voor elk kind jonger dan 8 jaar kun je als ouder (zowel vader als moeder) ouderschapsverlof opnemen. Ook voor een adoptie-, stief- of pleegkind dat op jouw adres ingeschreven staat. Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Op grond van artikel 41 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) heb je als politiemedewerker recht op:

  • 13 weken ouderschapsverlof, waarbij 75% van je bezoldiging (salaris en toeslagen) wordt doorbetaald. Desgewenst kun je daarna nog maximaal 13 weken onbetaald verlof opnemen.
  • Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal weken aaneengesloten verlof op te nemen of om het uit te smeren over de jaren totdat je kind 8 jaar oud is.

Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, dan moet je dit minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aangeven. Je werkgever mag het verlof niet weigeren (*). De volgende informatie moet je in de verlofaanvraag opnemen:

  • Op welke (verwachte) datum het verlof ingaat
  • Hoeveel uren verlof je wilt opnemen
  • Op welke werkdagen je dit verlof wilt opnemen

Afspraak in politie-cao

Door wijziging van wetgeving komt er € 2,5 miljoen extra beschikbaar voor ouderschapsverlof. Het arbeidsvoorwaardengeld dat hierdoor vrijkomt, zal ten goede komen aan regelingen op het gebied van arbeid en zorg (zoals verdere verbetering van ouderschapsverlof bij de politie). De exacte invulling is nog onbekend. Het streven is om die in het najaar van 2022 in de betreffende werkgroep nader te bepalen en te laten accorderen in het formele overleg tussen de politievakbonden en de werkgever.

* De werkgever kan je enkel vanwege een zwaarwegend dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren.

* UPDATE 7 SEPTEMBER 2022 *


Andere verlofvormen rond zwangerschap en ouderschap

Vanaf het moment dat je een kind verwacht, zijn er naast ouderschapsverlof ook andere vormen van verlof op te nemen. Wil je meer weten over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en (aanvullend) geboorteverlof/partnerverlof? De afspraken hierover kun je vinden in de Wet arbeid en zorg (Wazo)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN