Overgangsbeleid seniorfunctie schaal 8 afgetimmerd

Overgangsbeleid seniorfunctie schaal 8 afgetimmerd

17 mei 2019, cao

De werkgever en de politiebonden zijn het eens geworden over de manier waarop tot en met 2034 zo’n 15.000 generalisten met een basispolitiediploma op niveau MBO 4 worden bevorderd naar een seniorfunctie. Tenzij collega’s zelf anders besluiten hebben deze promoties geen gevolgen voor de werkplek, het team en vakgebied. Ze hangen samen met de invoering van een vast (eerste) loopbaanpad voor nieuwe N4-medewerkers vanaf 2021.

Uitbreiding doelgroepen en wijze van bevorderen

Begin maart werden de hoofdlijnen van de overgangsregeling voor zittende medewerkers al bekendgemaakt. De werkgever en de bonden konden toen melden wie er onder de regeling vallen: niet alleen de huidige medewerkers met een basispolitieopleiding op niveau 4 (Allround politiemedewerker), maar ook medewerkers met een met dat niveau gelijkgestelde opleiding van voor 2002 en de collega’s met een diploma op niveau 3 (Politiemedewerker) – als dat niet is verkregen via een doorstroomopleiding. Ook is de werkgever akkoord gegaan met bevorderingen op de eigen plek.

Opleiden tot niveau 4

Collega’s met een eerste (basis)politieopleiding op niveau 3 komen in aanmerking voor deelname aan het overgangsbeleid na het alsnog succesvol afronden van een (doorstroom)opleiding op niveau 4. Hun praktijkervaring kunnen ze eventueel bij de Politieacademie verzilveren door bepaalde opleidingsvrijstellingen op basis van aangevraagde Erkenning Verworven Competenties (EVC) oftewel ervaringscertificaten. Wie bij zijn selectie voor het korps niet is (goed)gekeurd voor niveau 4 moet voldoen aan nog exact uit te werken kwalificatie-eisen alvorens aan zijn bijscholing kan beginnen.

Aantallen en voorwaarden

Volgens de huidige prognoses is er per jaar ruimte voor gemiddeld 750 bevorderingen naar een seniorfunctie. In de praktijk verwachten de bonden dat dit er meer zullen zijn door een grotere uitstroom van oudere collega’s en doorstroom van senioren naar een N5-functie. De enige voorwaarden, voor wie aan bovenstaande eisen voldoet, om voor het overgangsbeleid in aanmerking te komen: op tijd aanmelden en voldoende functioneren. Dat laatste wil zeggen: geen negatieve beoordeling. De bevorderingen vinden plaats op basis van het aantal politiedienstjaren (geteld vanaf de start opleiding): de collega’s met de meeste dienstjaren komen als eerste aan de beurt.

Bevorderingen op eigen plek

De eerste twee jaar verlopen minimaal 500 FTE-bevorderingen op de eigen plek en in het eigen team. Dit aantal is mogelijk door het accepteren van een verhoogde mate van overbezetting in de seniorfuncties. Na die eerste twee jaar zal jaarlijks in overleg met de bonden een nieuw aantal worden berekend. Het is daarbij aannemelijk dat het aantal zal stijgen.

De bevorderingen vinden niet alleen plaats op de seniorfuncties in de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en de Tactische Opsporing (TO) maar naar alle functies in het LFNP-domein Uitvoering.

Onderbezetting en functies met bijzondere eisen

Buiten de 500 bevorderingen op de eigen plek is het voor de werkgever noodzakelijk om voorspelbare bezettingsproblemen aan te pakken. Hierbij gaat het om teams die kampen met een onderbezetting aan senioren. Maar ook om functies zoals beredenen, hondengeleiders en zeden, waarbij aanvullende eisen worden gesteld aan de medewerkers. Of teams waarin uit oogpunt van effectief politiewerk bijzondere of aanvullende eisen zijn. Daarbij valt te denken aan de hoeveelheid collega’s met nachtdienstontheffing. Deze wijze van bevorderen zal elk jaar minder nodig worden vanwege de overbezetting in de seniorenfuncties waartoe het overgangsbeleid zal leiden. Om in aanmerking te komen moeten deze collega’s voldoen aan de aanvullende functie-eisen en zelf aangeven dat ze op de beoogde (andere) plek willen werken. Bovendien geldt ook hier dat de collega’s met de meeste dienstjaren voorrang hebben. Bij een gelijk aantal dienstjaren wordt gekeken naar de kortste reisafstand woning-werk.

Studenten

Huidige studenten worden bevorderd in 2033 en 2034. Dat gebeurt in de volgorde van hun indiensttreding. In het geval van de studenten vindt de bevordering wel plaats in een ander team dan waar ze als generalist werkzaam zijn.

Uitzonderingen

De aanspraak op een bevordering via het overgangsbeleid vervalt als collega’s zich niet aanmelden voor deelname binnen een nog af te spreken termijn, als hun beoordeling – op het moment van de aanstaande bevordering – onvoldoende is, of als ze hun N4-diploma niet halen terwijl de opleiding wel tijdig is aangeboden (N3-generalist of aspirant). Voor de duidelijkheid, om deel te kunnen nemen aan het overgangsbeleid hoeft geen beoordeling te worden opgemaakt. Het gaat dus alleen om de gevallen waarin collega’s disfunctioneren.

Ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) zijn uitgezonderd, omdat men daar al bijzondere (gunstige) loopbaanafspraken heeft.

Loopbaanafspraken

Het doel van de loopbaanafspraken in de CAO Politie 2018-2020 is medewerkers de garantie geven op aanstelling in de functie waarvoor men door de politie is opgeleid. De politiebonden streven echter naar meer: uiteindelijk zou iedereen ook daarna nog, tijdens zijn verdere loopbaan, uitzicht moeten houden op doorstroom en dus op meer dan een eerste loopbaanpad. Daardoor zouden ook de collega’s die in dienst kwamen met een N2-diploma en die al doorstroomden naar niveau 3 weer stappen kunnen zetten.

Met de huidige CAO-afspraken is dus een historische eerste stap gezet: een gegarandeerde aanstelling op een functie op het niveau waarvoor je bent opgeleid. Over het recht op doorstroom zijn in de huidige CAO geen afdwingbare afspraken gemaakt.

Nu het overgangsbeleid voor de N4-senior is uitgewerkt, volgt de uitwerking van de (loopbaan)afspraken van de N2- en N5-gediplomeerden. Daarnaast zullen de loopbaanpaden voor nieuwe collega’s vanaf 2021 worden uitgewerkt en komt er een regeling voor het behoud van de executieve aanstelling voor de duur van 5 jaar bij een wisseling van executief naar ATH (administratief, technisch en huishoudelijk).

Mocht je nog vragen hebben over de afspraken, laat dat dan weten aan jouw vakbond. We kijken dan graag of we dit bij jouw op de werkplek of persoonlijk kunnen beantwoorden.

* Helaas is het nu nog niet mogelijk om je aan te melden voor een bevordering. De werkgever moet eerst nog een aantal praktische zaken regelen zoals: hoe je je aanmeldt, hoe de doorstroomopleiding eruit gaat zien voor collega’s met een N3-diploma en hoe je je belangstelling kunt tonen voor een seniorplek. Zodra dat geregeld is, worden collega’s hierover geïnformeerd.

Download

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN