ACP | Politievakbond ACP

Overleg minister en korpsleiding: loopbaanbeleid HAPII, trajectbegeleiding en inzet aspiranten

Op 19 december hebben de politiebonden overlegd met de minister en de korpsleiding. De agenda van beide overleggen was overvol. In dit artikel een overzicht van wat besproken is op een aantal belangrijke dossiers.

Het overleg tussen de minister en de politiebonden en de korpsleiding en de politiebonden vindt plaats op verschillende plaatsen en heeft ook een verschillende status. Tijdens het overleg met de minister worden besluiten genomen, tijdens het overleg met de korpsleiding wordt gesproken over hoe afgesproken beleid uitvalt op de werkvloer. Hieronder een overzicht:

Landelijk Sociaal Statuut

De eerder gemaakte afspraken over aanpassingen in het Landelijk Sociaal Statuut zijn in regelgeving omgezet. Er is overeenstemming bereikt over de teksten. Publicatie vind medio januari plaats

Loopbaanbeleid HAPII irt de matching

De ACP bracht bovenstaand punt in het overleg met de minister in. Er zijn functies die door de matching in het vakgebied Gebiedsgebonden Politie (GGP) terecht zijn gekomen. Voorbeelden zijn functies bij (sommige) vreemdelingendiensten en verkeershandhaving. In het overleg tussen de minister en de bonden (CGOP) is afgesproken dat ook die medewerkers in aanmerking kunnen komen voor de loonbaanafspraken HAPII. Ze moeten dan wel voldoen aan de eisen die aan die afspraken zijn verbonden. Voor de duidelijkheid, het gaat daarbij om:

  • De functie voor matching was een ?executieve? functie. Dus aan die functie was het hebben van een politiediploma niveau 2 of 3 verbonden. Functies die als eis een BOA-diploma hebben, vallen niet onder deze afspraak. Dat is namelijk een expliciete eis uit het loopbaanbeleid.
  • De doorstroom van Assistent GGP A (schaal 4) t/m Generalist GGP (schaal 7). De doorstroomafspraak van Generalist GGP (S-7) naar Senior GGP (S-8) is al op 1 januari 2013 vervallen.
  • Het beschikken over een goede beoordeling inzake het functioneren op in aanmerking komende functies in de BPZ (in de afgelopen twee jaar) danwel de GGP. Dit impliceert dat er een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) opgesteld moet worden dat toeziet op de door de ambtenaar te leveren inzet en inbreng in het vakgebied GGP.
  • Ten aanzien van de periode 2012 en 2013 zal de ambtenaar de bedoelde kwantitatieve en kwalitatieve inzet in de BPZ / GGP moeten aantonen

 

De ingangsdatum voor toepassing van deze afspraak is vastgesteld op 1 januari 2012. Dat is het moment dat de medewerkers door de matching een aanstelling krijgen op een LFNP-functie uit het vakgebied GGP. Dat betekent in de praktijk dat de betreffende medewerkers op zijn vroegst op 1 januari 2015 aanspraak maken op deze HAP II afspraak vanwege de eis van functionering en beoordeling over een periode van minimaal drie jaar in het onderhavige vakgebied BPZ / GGP. Drie jaar is de  termijn die in de loopbaanafspraken wordt genoemd. Uiteraard blijven ook de nadere eisen zoals werkervaring en eventuele selectie procedure voor doorstroom van Politie-opleidingsniveau 2 naar 3 van kracht.

Inzet aspiranten tijden Kerstdagen en Oud en Nieuw

Voor wat betreft de inzet van aspiranten tijdens de kerstdagen en oud en nieuw is afgesproken dat alleen aspiranten worden ingezet die de kernopgave publiek domein al hebben gevolgd en dat deze medewerkers op het moment van inzet in de praktijk uren 100% salaris ontvangen. De aspiranten worden onder begeleiding van een docent en trajectbegeleider ingezet en de inzet kan alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. Voor de toekomst is afgesproken dat de werkgever begin 2014 komt met een beleidsvoorstel hoe om te gaan met inzet van aspiranten tijdens feestdagen en bijzondere evenementen.

Trajectbegeleiding

De ACP bracht dit punt in het overleg met de minister in. Geconstateerd is dat in het inrichtingsplan van het team trajectbegeleiding de LFNP-functie operationeel specialist B in de rol van trajectbegeleider voorkomt. In een eerder stadium zijn er aanpassingen gedaan in de functiebeschrijvingen. Daardoor komt de rol trajectbegeleider in het LFNP alleen voor in de functies operationeel expert GGP en operationeel expert tactische opsporing. De werkgever heeft deze omissie gesignaleerd en zal het inrichtingsplan op de gemaakte LFNP afspraken aanpassen.

NS Business Card

Medewerkers hebben een brief ontvangen waarin staat dat de nieuwe NS kaart niet gebruikt mag worden voor privéreizen omdat alle ritten in rekening zouden worden gebracht bij de werkgever. Dit is echter niet het geval voor de ritten die vallen binnen het vaste traject als het gaat om de Traject Vrij kaart en met de Trein Vrij kaart.

Traject vrij kaart: Het is toegestaan dat privé wordt gereisd op het afgekochte traject. De medewerker moet zich wel bewust zijn dat al snel meerkosten kunnen worden gemaakt. De medewerker dient hiermee zorgvuldig om te gaan.
Bijvoorbeeld: een medewerker met een Traject Vrij Kaart van Deventer-Den Haag reist privé van Deventer naar Amsterdam. Er zijn geen meerkosten voor het traject Deventer-Utrecht. De kosten van het traject Utrecht-Amsterdam zijn meerkosten (factuur naar werkgever). De medewerker zal dan in Utrecht moeten uitchecken met de Traject Vrijkaart om deze kosten te voorkomen.
Trein Vrij kaart: Het is toegestaan dat privé wordt gereisd op het afgekochte traject (alle treinreizen binnen Nederland). Bij deze kaart geldt ook dat het niet mag leiden tot meerkosten (bijv. in de bus, de metro of de tram).

Vacature-openstellingen

Er worden vanaf heden alleen nog vacatures opengesteld met een LFNP-functiebenaming. Vervolgens worden vanaf 1 februari 2014 alleen vacatures opengesteld die LFNP-proof zijn. De vacatures die dan worden gepubliceerd zijn volgens de LFNP-functie beschreven.

Bewust belonen

In de cao is afgesproken dat ten minste 0,3% van de loonsom wordt gebruikt voor bewust belonen. Conform afspraak zouden de beleidsuitgangspunten worden opgenomen in een beleidskader. Dat is niet gebeurd. De ACP heeft het beeld dat deze afspraak in de vergetelheid is geraakt. Om die reden is het onderwerp op de agenda van het overleg met de korpsleiding gezet. De korpsleiding is van mening dat de afspraak moet worden nagekomen. Er is een brief gestuurd naar de eenheidsleidingen. In die brief staat hoe er in 2013 invulling moet worden gegeven aan de afspraak. Die moeten er op toezien op de uitvoering van de afspraak. De bonden krijgen een overzicht van de besteding.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.