ACP | Politievakbond ACP

Toekomst Nationale Politie: En nu doorpakken!

De afgelopen periode kwamen er behoorlijk wat onderzoeken en rapporten uit over de oprichting en het functioneren van de Nationale Politie. De laatste in de rij zijn het eindrapport van de reviewboard over het aanvalsplan ICT en het rapport evaluatie politiewet 2012. Hoog tijd dat wordt aangepakt wat scheef zit. In dit stuk geven we een aanzet van hoe we dat voor ons zien.

Vrijwel alle rapporten over de Nationale Politie staan bol van stevige en vaak kritische bevindingen. De kritiek en benoemde problemen zijn voor veel collega’s open deuren. Ze ondervinden ze dagelijks. Dooronderzoeken en benoemen heeft volgens de ACP dan ook niet veel zin. De vraag is of er een perspectief is en zo ja, welke dan?

Erkenning collega’s

Die vraag kan niet worden beantwoord zonder stil te staan bij de loyaliteit en inzet die de politie overeind heeft gehouden. Gerrit van de Kamp: “Alle medewerkers in de uitvoering en ondersteuning bij de politie verdienen grote waardering en respect. Zij zijn tot het uiterste gegaan om onder moeilijke omstandigheden de veiligheid van Nederland zo goed mogelijk te waarborgen. Met trots voor het vak en loyaliteit naar burgers zijn er vaak goede resultaten bereikt, maar wel tegen een heel hoge prijs.” De problemen die collega’s voelen en ervaren met de gekozen inrichting en formatie moeten dan ook worden erkend. Er kan geen sprake zijn van nuancering of ontkenning van deze problemen die dringend om oplossingen vragen. Van de Kamp: “De trots voor het vak is er nog steeds. Maar er moet veel gebeuren en veranderen om ook de trots op de organisatie terug te krijgen.”

Gewaarschuwd

Al bij de vorming van de Nationale Politie waarschuwde de ACP met een advies de toenmalige minister en korpsleiding voor de effecten van de plannen, formatie en inrichting van de Nationale Politie. Het advies was opgesteld met de input van ruim 1000 leden. De ACP was dan ook teleurgesteld dat dit volkomen werd genegeerd. Achteraf blijkt dat vrijwel alle toen gesignaleerde problemen en risico’s ook daadwerkelijk optraden. De conclusie van diverse onderzoekers en commissie dat er teveel tegelijk is aangepakt en sprake is geweest van onderschatting is een understatement.

Aangedrongen op herijking

Van de Kamp: “Even dachten we dat de Herijking 2015 het moment was om de toen voorliggende plannen fundamenteel te herzien. Maar er kwam alleen meer tijd voor het realiseren van de Nationale Politie en het aantal projecten werd teruggedrongen. Van een fundamentele herziening was geen sprake. Het traject eindigde vooral in semantische discussies en cosmetische ingrepen.”

Nieuwe veiligheidsvraagstukken

Nu is het moment gekomen voor een grondigere en fundamentele aanpak. Maar die heeft een ander vertrekpunt. “De ‘oude’ situatie komt niet meer terug. Die zou ook niet meer passen op de veiligheidsvraagstukken waarvoor de politie op dit moment staat. Hoe groot de problemen ook zijn, we zien dat collega’s met nieuwe oplossingen komen.. Een goed voorbeeld hiervan zijn de pop-up bureaus. Ook zien we dat nieuwe domeinen in bijvoorbeeld de opsporing een flinke impuls hebben gekregen. Zo zijn de successen van het team high tech crime en cold cases een mooie stap voorwaarts. Het is cruciaal dat dit verder wordt ontwikkeld en geborgd”, stelt Van de Kamp.

Toekomstagenda

Terug naar de vraag: hoe verder met de Nationale Politie? De conclusies uit de rapporten en onderzoeken leggen de problemen bloot die voor politiecollega’s al jaren een dagelijkse realiteit zijn. Uit de rapporten in combinatie met oplossingen die tijdens vele gesprekken en bijeenkomsten door collega’s zelf zijn aangedragen, blijkt voor de ACP glashelder wat er nodig is om de problemen te lijf te gaan en de politieorganisatie toekomstbestendig te maken. Wat de ACP betreft moet de korpsleiding daarom met voorrang aan de slag met de volgende maatregelen, zodat de meest urgente problemen worden aangepakt.

1. De capaciteit van de robuuste teams moet omhoog.
2. De leveringsplicht van de teams aan allerlei zaken buiten de teams moet worden herzien.
3. De minimumsterkte in de 24/7 diensten moet omhoog t.b.v. de veiligheid en gezondheid van collega’s.
4. In de opsporing moet nadrukkelijk worden gekozen i.p.v. overal ‘ja’ tegen te zeggen en vervolgens met overbelasting te maken krijgen.
5. Bestuur en OM zullen nadrukkelijk moeten kiezen als het gaat om datgene wat de politie wel en niet kan uitvoeren en dit delen met de samenleving.
6. De rooster- en werkdruk moeten omlaag om uiteindelijk tot daling van het ziekteverzuim te kunnen komen.
7. De werkdruk van de (uitvoerende) ondersteuning moet tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig dienen keuzes te worden gemaakt.
8. De steeds maar toenemende werkzaamheden vanuit interne portefeuillehouders op de operatie zal moeten worden herzien. Er is eenvoudigweg onvoldoende capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. Ook legt deze werkwijze een enorm beslag op beleidscapaciteit en extra bureaucratie.

Collega’s voorop

Cruciaal uitgangspunt voor de ACP is dat de aanpassingen en veranderingen vanaf de basis (oftewel de werkvloer) gestalte moeten krijgen. Geen landelijke blauwdrukken en spreadsheets, maar oplossingen zoeken en vormgeven met de medewerkers. De ondersteuning moet zo vorm krijgen dat die het operationele proces mogelijk maakt en steunt.

Commitment korpsleiding

Dat kan leiden tot forse bijstelling van de huidige organisatie. Van de Kamp: “De korpsleiding moet zich hieraan committeren. Welke stappen er ook nodig zijn, ze moeten worden gezet.”

Draagvlak

De komende tijd bekijkt de ACP of er voldoende draagkracht is voor deze aanpak bij de strategische top van de politie, minister en politiek. Van de Kamp: “Wij zien doorontwikkeling zonder terughoudendheid als de enige manier om binnen het stelsel van Nationale Politie naar een toekomstbestendige organisatie te komen. De enige manier waarop medewerkers erkenning krijgen voor hun professie en het werk gezond kunnen uitvoeren.”

Oproep

Tot slot, in de evaluatie van de Politiewet 2012 wordt aangegeven dat de korpschef meer handelingsruimte moet krijgen om tot een betere sturing en beheersing van de organisatie te komen. Van de Kamp: “Nu de korpschef de geschetste problemen (h)erkent, roepen wij hem op om NIET te wachten op de uitkomst van (politieke) discussies. Het organisatieplan, de inrichting en formatie zijn tot stand gekomen binnen het huidige wettelijke kader. Dit betekent dat aanpassing op dit moment mogelijk is zonder extra ruimte. De problemen waarmee collega’s te kampen hebben zijn urgent. We doen daarom een dringend beroep op de korpschef om per direct te starten met het oplossen van deze problemen.

Rol ACP

De voorzitter van de evaluatiecommissie Politiewet 2012, drs. W.J. Kuiken, vraagt de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid om de politievakbonden bij de doorontwikkeling en verbetering te betrekken. Als ACP zijn we daartoe bereid, mits er werk wordt gemaakt van wat volgens ons vereist is voor die doorontwikkeling.

Lees ook

 

Bijlagen

Reactie inrichting en transitieplan NP versie

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

1 reactie op “Toekomst Nationale Politie: En nu doorpakken!”

  1. Veel succes toegewenst met de zoveelste poging te bouwen vanuit het “fundament” van de organisatie. Een goed lopende organisatie kan alleen optimaal fungeren indien het is voorzien van een stevig en goed onderbouwd fundament. Er is echter te vaak met het dak begonnen. Niet alleen heeft dat “dak” steeds veel en veel te veel geld (bonussen en emolumenten) gekost, het bleek niet gebouwd op een goed huis en dus slaagde de bouw tot op heden niet. Het is, zoals al is vermeld, wederom te danken aan de loyaliteit van de medewerkers ( nadruk op werkers) dat er nog successen worden geboekt. Daar ben ik als oud gediende wederom super trots op!

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.