ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg…

Op 12 februari 2004 vond er overleg plaats tussen de politievakorganisaties en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onderstaande onderwerpen kwamen tijdens het overleg aan de orde.

Sociaal statuut Nationale Recherche (Akkoord bereikt!)
De bezwaren en vragen die leden naar voren brachten tijdens de ledenvergadering van 10 februari zijn voorgelegd aan de minister van BZK. Daarop is na toevoeging van de gewenste verduidelijkingen het Sociaal Statuut voor de Nationale Recherche vastgesteld.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

  • Toevoeging van een werkgelegenheidsgarantie voor medewerkers die bij het plaatsingsproces ? mogelijk ? boventallig raken. Deze medewerkers worden in een passende functie geplaatst, eventueel met her- of bijscholing (binnen twee jaar geëffectueerd).
  • Toezegging van een informatiepakket voor alle medewerkers, met een duidelijke uitleg over de werking en de werkingsfeer van het sociale statuut. Ook afspraken over de terugkeer na een dienstverband bij de NR komen hierin aan bod.
  • Verduidelijking dat het sociaal statuut een eerste stap is in het reorganisatieproces. Pas op het moment dat er duidelijkheid is over arbeidsvoorwaarden, bindingstermijnen, loopbaanbeleid en functierasters, hoeven de medewerkers een keuze te maken om al dan niet mee te gaan in het reorganisatieproces.

Sociaal statuut Bovenregionale Recherche en Interregionale Fraudeteams (BRT/IFT)
De vaststelling van het statuut voor de BRT/IFT is uitgesteld. Er zal eerst verder worden ingegaan op de bezwaren en vragen hierbij. Het gaat dan met name om de toezegging van bevordering voor rechercheurs die aan een scholingsvereiste moesten voldoen (Zuid Nederland), en de onduidelijkheid over de wijze waarop medewerkers geplaatst gaan worden. Dit in verband met uitbreiding van het aantal locaties waar BRT/IFT ?s gehuisvest zullen worden.
Verder is Politievakorganisatie ACP nog ingegaan op de milieutaken. Deze blijken toegevoegd te gaan worden aan de BRT/IFT.

PO 2002
In de afgelopen periode hebben de politievakorganisaties bij de minister van BZK kenbaar gemaakt dat er zorgen zijn over de wijze waarop het nieuwe politieonderwijs verloopt. De situatie dreigt dermate urgent te worden dat is afgesproken PO2002 te agenderen voor het volgende overleg.
Leden worden opgeroepen om de bij hun levende knelpunten en vragen ten aanzien van PO2002 bij ons te melden (via postbus 290, 3830 AG Leusden, o.v.v. PO2002 of per e-mail naar reactie@acp.nl).

Communicatie herziene uniform
In aansluiting op de formele overeenkomst over het eerste deel van het herziene uniform is een brief samengesteld gericht aan korpsbeheerders en korpschefs. In deze brief staan tevens een aantal interessante afspraken voor zowel individuele politiemensen als voor de ondernemingsraden. Belangrijk voor de medewerker is dat in beginsel alle kledingstukken die op dit moment in het pakket zitten, aangevraagd kunnen worden. Ook is op verzoek de zogenaamde ?beltkeeper? beschikbaar voor de collega?s die in het bezit zijn van de nieuwe koppel. De beltkeeper is een soort klem die het eventuele risico op ongewild losraken beperkt. De ondernemingsraden hebben een belangrijke rol in een eventuele wijziging van het regionale kledingpakket. Regionale afspraken, bijvoorbeeld over het wel of niet leveren van kleding, zijn dus alleen mogelijk in overleg met de ondernemingsraad.

Uitvoering AFUP (specifiek), pensioen en bovenwettelijke regelingen door ABP
In het afgelopen jaar zijn veel leden van de diverse politievakorganisaties geconfronteerd met onjuiste uitkeringen van het ABP en het UWV/USZO. Het ABP heeft een uiteenzetting gegeven van de problemen waarmee zij (en dus ook leden) zijn geconfronteerd na de invoering van de AFUP en de CAO 2001-2003. Het is de politievakorganisaties duidelijk geworden dat het grootste deel van deze problemen in 2004 verholpen zullen worden. De punten die in 2004 met name aandacht krijgen, zijn de aanspraken van medewerkers in schaal 12 en hoger als het gaat om hun garantierechten en de samenloopsituaties waarbij sprake is van een (gedeeltelijke) WAO en WW.
Afgesproken is dat het ABP de CGOP (Centraal Georganiseerd Overleg Politie) regelmatig informeert over eventuele problemen in de uitvoering. Ook zullen de vakorganisaties informatie krijgen over het moment en de wijze waarop het ABP gaat communiceren.

Uitvoeringstoets CAO
Politievakorganisatie ACP heeft gepleit voor een ?uitvoeringstoets? nadat er een CAO voor de sector politie is gesloten. Dit om eerder zicht te krijgen op eventuele problemen in de uitvoering. De minister van BZK heeft aangegeven zich in dit voorstel te kunnen vinden.

Gevolgen ?pensioendeal? voor AFUP
Eind 2003 is de zogenaamde ?pensioendeal? gesloten. Belangrijk onderdeel van deze overeenkomst was de overgang van een eindloonstelsel naar een middelloonstelsel. Dit heeft ook gevolgen voor de aanspraken van medewerkers op het punt van het prepensioen (FPU en AFUP en AFUP- specifiek). In de sector politie moeten afspraken gemaakt worden over de wijze waarop AFUP en AFUP- specifiek in lijn gebracht kunnen worden met het overeengekomen middelloonstelsel. Van de zijde van het ABP zijn hiervoor twee voorstellen gedaan. De vakorganisaties en de minister van BZK zullen zich hierop de komen weken beraden.

Meer- en minderuren
De politievakorganisaties willen een einde maken aan de huidige en voortdurende onduidelijkheid rondom meer- en minderuren. Daarom is er door de politievakorganisaties een voorstel gedaan om dit probleem in de toekomst op te lossen. De minister van BZK komt in het volgende overleg terug op dit voorstel.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.