ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben in het reguliere landelijk overleg (CGOP) met vertegenwoordigers van de minister weer gesproken over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers. Onderwerpen die aan bod kwamen:

Verschuldigde compensatie Limburg Zuid

Op basis van de uitspraak van de rechtbank Limburg over het uitkeren van de verschuldigde compensatie aan politiemedewerkers in de voormalige regio Limburg Zuid, hebben de ACP en de andere politiebonden afspraken gemaakt met de minister. De rechtbank stelde de ACP in juli in het gelijk in een zaak namens een ACP-lid over de ‘korpsbonus’ in de vorm van VVV-bonnen voor politiemedewerkers in de voormalige regio Limburg Zuid. Zij stelde dat het korps het uitkeren van deze bonnen onterecht afschafte en de verschuldigde bedragen moet uitkeren. Met de minister is afgesproken dat het korps de betrokken medewerkers alsnog compenseert over de niet uitgekeerde jaren 2012 t/m 2015 (totale waarde € 200). Het geld wordt vanaf 2016 toegevoegd aan het besteedbare arbeidsvoorwaardelijk budget dat beschikbaar komt als gevolg van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden politie.

Overgangsregeling dienstautobeleid

De werkgever en de bonden waren het al eens over de overgangsregeling dienstautobeleid dat toeziet op het overgangsbeleid bij beëindiging van het zakelijk gebruik van dienstauto’s. De uitvoering daarvan was opgehouden, omdat er met de COR afspraken moesten worden gemaakt over een nieuw dienstautobeleid als onderdeel van een totaal vervoersplan. De ACP is niet te spreken over het dienstautobeleid zoals dat door de COR is vastgesteld. Vooral het gegeven dat alle sectorhoofden een dienstauto krijgen toegewezen – al is het enkel voor woon-werkverkeer – past wat de ACP betreft niet in het kader ‘sober en doelmatig’. Het wordt op die manier een arbeidsvoorwaarde en dat is een heel verkeerd signaal in de richting van de collega’s op de werkvloer die worden geacht voor 18 cent soms honderden kilometers te rijden.

Ook het verschil in niveau van de toegewezen dienstauto’s lijkt iets uit een grijs verleden. Collega’s op de werkvloer krijgen handgeschakelde auto’s, terwijl de chefs in grotere en veiligere auto’s met automatische transmissie rondrijden. De ACP vindt dat in het beleid ook onvoldoende is gekeken naar de positie van de medewerker. De baas beslist en een procedure om daar tegenop te komen is in het beleid niet opgenomen. Er wordt overigens pas tot het inleveren van dienstauto’s ingegaan, wanneer het nieuwe beleid volledig is ingevoerd. De werkgever onderzoekt wanneer dat het geval is.

Werkinstructie ‘Beheer en Gebruik Schietaccommodaties’

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over een ‘Werkinstructie Beheer en Gebruik Schietaccommodaties’. Deze regeling is de opvolger van de verouderde ‘Richtlijn Schietbanen’. Directe aanleiding voor het herschrijven daarvan was de onrust rondom gadoliniumoxide vier jaar geleden. Gadoliniumoxide is een stof die vrijkomt bij het afvuren van politiemunitie. Onderzoeksbureau TNO deed in 2011 uitgebreid onderzoek naar de schadelijkheid van blootstelling aan deze stof op de schietbaan. De conclusie was dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan mits de schietaccommodaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten goed worden schoongemaakt en geventileerd. En de tijdens het schieten gedragen kleding moet ter plekke worden ingeleverd en – door de werkgever – worden gewassen. Ook adviseerde TNO de mogelijkheden te bekijken om de opzet van het schietonderwijs zodanig aan te passen dat deelnemers minder door de kruitdampen lopen.

De ‘Werkinstructie Beheer en Gebruik Schietaccommodaties’ is een uitwerking van de TNO-aanbevelingen. Ook is afgesproken te laten onderzoeken of het beoogde gezondheidsniveau al wordt gehaald en zo niet, hoe er in de tussentijd gehandeld gaat worden. De werkgroep BUK (Bewapening, Uitrusting en Kleding) wordt daarover bevraagd.

Bewapening, kleding en uitrusting

Tijdens het CGOP zijn ook afspraken gemaakt over het overleg met betrekking tot de bewapening, uitrusting en kleding van politiecollega’s. Tot voor kort vond dat overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de minister en vertegenwoordigers van de bonden zonder directe betrokkenheid van de medezeggenschap. De afspraak is nu dat de werkgever voortaan met de COR overlegt over de gezondheidsrisico’s van wapen- en munitiegebruik en over de kleding en uitrusting die door de korpschef wordt bepaald. Denk aan de keuze voor een operationeel uniform en het nieuwe ME-tenue. Met de bonden blijft de werkgever zich buigen over de wapens, draagmiddelen en uitrusting die door de minister wordt voorgeschreven en over beleid op uitrustingsgebied dat gevolgen heeft voor de rechtspositie van politiemedewerkers. Aanleiding voor de ‘tafelscheiding’ tussen COR en bonden is de invoering van de Nationale Politie.

Het overleg over de kwaliteit en mogelijke verbeteringen van de bewapening, uitrusting en kleding vindt plaats in de BUK-commissie. Het komende half jaar zijn de bonden en COR daarin samen vertegenwoordigd, zodat de nodige kennis kan worden overgedragen en de beschreven ‘tafelscheiding’ gezamenlijk handen en voeten kan worden gegeven. Afgesproken is dat de bonden en de COR elkaar in de toekomst zoveel mogelijk opzoeken voor overleg over onderwerpen op het snijvlak van de bevoegdheid van de een of de ander.

Dynamisch beheer en onderhoud LFNP

Tegelijk met de invoering van het LFNP is afgesproken op welke manier het LFNP up-to-date gehouden wordt. Omdat politiewerk voortdurend aan verandering onderhevig is, zal eens in de zoveel tijd moeten worden bekeken of dit ook aanpassingen vraagt in de inrichting van de organisatie of in het LFNP. In de handleiding van het LFNP staat langs welke hoofdlijnen dit zogenoemde ‘dynamisch beheer en onderhoud’ moet plaatsvinden. Om in de praktijk aan de slag te kunnen gaan met het beheer en onderhoud van het LFNP, moeten deze hoofdlijnen verder geconcretiseerd worden. Daarover zijn afspraken gemaakt. Daarnaast is nog eens bevestigd dat aanpassingen aan de inrichting van de politieorganisatie en LFNP-functies alleen gedaan kunnen worden via het instrument Process-Flow. Dit houdt kort gezegd in dat de inrichting van iedere afdeling moet worden bepaald aan de hand van de te behalen resultaten. Als je weet welke resultaten er moeten worden behaald, kun je immers pas bepalen welke LFNP-functies daarvoor nodig zijn en hoeveel dat er moeten zijn. De hoeveelheid werk moet daarbij in balans zijn met de hoeveelheid beschikbare mensen. Inmiddels zijn de onderdelen IBT (integrale beroepsvaardigheidstraining), ZSM en Forensische Opsporing onderdelen waar het instrument wordt toegepast. De inrichting van de ‘waterpolitie’ wordt onder de loep genomen direct na de start van fase 2 van de personele reorganisatie. Aanleiding was de ingestelde arbitrage van dat onderdeel en de discussie die daarna is ontstaan. Ook de top van de organisatie – de korpsleiding – moet nog worden beschreven.

Opleidingsprofielen LFNP

Eerder hebben bonden en werkgever afgesproken dat voor iedere LFNP-functie wordt beschreven welke opleidingen er nodig zijn om functie of werkterrein goed te kunnen uitoefenen. Iedere functie krijgt zo’n opleidingsprofiel. De projectleidster gaf op 5 november een presentatie op welke wijze het korps aan de slag is gegaan om de opleidingsprofielen integraal onderdeel te laten uitmaken van het LFNP. De minister en bonden onderschreven de noodzaak om nog dit jaar betekenisvolle stappen te zetten. Afgesproken is dat de GGP en de tactische opsporing als eerste worden uitgewerkt. Ook worden afspraken gemaakt over de werkwijze.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.