ACP | Politievakbond ACP

Uitleg en veelgestelde vragen LFU

De afgelopen twee weken informeerden de politiebonden medewerkers tijdens gezamenlijke bijeenkomsten over de regeling Levensfase-uren (LFU). Niet in de gelegenheid geweest om te komen of aanvullende vragen? Wij hebben een aantal zaken en veelgestelde vragen over dit nieuwe stelsel van verlofsparen op een rij gezet.

In de CAO Politie 2015/2017 is afgesproken dat een nieuw stelsel van verlofsparen van kracht wordt. Daarmee kunnen politiemedewerkers gedurende de gehele loopbaan jaarlijks extra verlof opbouwen en zelf kiezen wanneer en waarvoor zij dat opnemen. Dat kan zijn voor extra vakantie of studietijd, in verband met sabbatical of extra verlof voorafgaand aan het pensioen.

Vanwege de complexiteit van zo’n wijziging is in de CAO ook afgesproken om eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen, waarbij tevens externe partijen zijn geraadpleegd. Hoe kan zo’n regeling eruitzien? Is deze te realiseren? Wat is ervoor nodig? Dit haalbaarheidsonderzoek is eind vorig jaar afgerond. De werkgever en de bonden werkten vervolgens hard aan de opzet en inhoudelijke hoofdlijnen van een verlofspaarregeling voor Nederlandse politiemedewerkers – de regeling Levensfase-uren (LFU) – en zijn het daarover eens geworden. Ook is vastgesteld dat aan de voorwaarden voor de invoering daarvan kan worden voldaan. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek en welke keuzes zijn er gemaakt?

Fysieke en mentale belasting

Door politieke besluiten en wetswijzigingen zoals verhoging van de AOW-leeftijd zijn politiemedewerkers gedwongen steeds langer door te werken. Daardoor bieden de huidige regelingen rond vroegpensioen voor veel collega’s niet meer de mogelijkheid om vervroegd uit te treden zoals oorspronkelijk bedoeld. Verder blijkt dat minder dan de helft van de politiemedewerkers (42 procent) RPU opneemt en dat nog maar een klein deel van de collega’s (7 procent) meedoet aan de levensloopregeling. Bovendien heeft de politiek de levensloopregeling per 1 januari 2022 helemaal afgeschaft.

Alles bij elkaar opgeteld is het belangrijk dat er een regeling komt, waarbij aandacht is voor de fysieke en mentale belasting van verschillende generaties politiemensen en hun persoonlijke situatie. De LFU-regeling biedt politiemedewerkers dan ook de mogelijkheid om vanaf het begin tot aan het einde van hun loopbaan naar eigen inzicht extra verlof op te nemen, wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Extra verlof opbouwen

Met LFU kunnen politiemedewerkers jaarlijks 53,8 uur extra verlof opbouwen, op basis van een volledig dienstverband van minimaal 36 uur. Als in deeltijd wordt gewerkt (minder dan 36 uur), dan wordt dit saldo naar rato van de arbeidsduur aangepast. De LFU-regeling maakt geen onderscheid tussen verschillende groepen collega’s, zoals executief en niet-executief. Ook belangrijk om te weten is dat medewerkers om fiscale redenen tot maximaal vijftig weken verlof kunnen opbouwen, een optelsom van het LFU-verlof en overige verlof. Zij mogen dit verlof op elk gewenst moment opnemen, mits de dienst het toelaat. De exacte aanvraagprocedure wordt nog uitgewerkt.

De levensfase-uren kunnen niet worden omgezet naar geld. Uitsluitend bij het verlaten van de politieorganisatie – pensionering niet inbegrepen – kan het korps maximaal de helft van het opgebouwde verlofsaldo in geld uitkeren. Het opnemen van de uren voorafgaand aan de ontslagdatum blijft het uitgangspunt. Alleen bij overlijden zal het gehele opgebouwde verlofsaldo aan de nabestaanden in geld worden uitgekeerd. Over de situatie waarin een politiemedewerker arbeidsongeschikt raakt, vinden nog gesprekken plaats.

Deelname aan LFU

De LFU-regeling komt voor deelnemers in de plaats van de huidige Algemene Levensloopbijdrage (ALB), Toelage Bezwarende Functie (TBF), leeftijdsdagen, afspraak jaarlijks 1 procent meer werken en de Regeling Partieel Uittreden (RPU). Zie onderstaand schema.

De LFU-regeling gaat automatisch gelden voor medewerkers die vanaf 1 juli 2018 – beoogde ingangsdatum – bij de politie in dienst treden (aspiranten vanaf het tweede studiejaar). Dat geldt ook voor medewerkers die dan 45 jaar of jonger zijn. Dit voorkomt dat er te lang verschillende regelingen naast elkaar bestaan, wat praktisch vrijwel onuitvoerbaar is. Politiemedewerkers die bij de start van de LFU-regeling 46 tot en met 54 jaar oud zijn vallen in principe ook onder de regeling, tenzij zij voorafgaand aan de invoering ervoor kiezen om daaraan niet deel te nemen. Zij worden daarover tegen die tijd geïnformeerd. Kiest een collega uit deze groep ervoor om niet deel te nemen aan de LFU, dan behoudt hij zijn bestaande afspraken.

Voor medewerkers die bij de LFU-invoering 55 jaar of ouder zijn, blijven de huidige regelingen gelden. Zij houden hun aanspraak op de ALB en eventueel TBF, leeftijdsdagen, het eventuele gebruik van de RPU en blijven 1 procent meer werken. Gezien de korte looptijd tot aan het pensioen is LFU voor deze groep geen redelijk alternatief voor de huidige regelingen.

Voordelen

 • Politiemedewerkers bepalen zelf wanneer en waarvoor zij het extra opgebouwde verlof willen opnemen.
 • Het extra opgebouwde verlof tot maximaal 50 weken kan gedeeltelijk of aaneengesloten worden opgenomen.
 • De regeling hanteert het uitgangspunt ‘een uur is een uur’. Voor het aantal verlofuren maakt het niet uit wanneer deze uren zijn opgebouwd en wanneer ze worden opgenomen. Verschil in uurloon tijdens opbouw en bij opname is niet van belang.
 • Voor wie dat wil blijft (partieel) vervroegd uittreden mogelijk.
 • De overgang van de huidige regelingen naar de nieuwe regeling verloopt ‘waarde neutraal’. De totale waarde van de huidige regelingen is dus net zo groot als de waarde van de LFU. Er is geen sprake van voor- of achteruitgang.
 • Geen onderscheid meer tussen personeelsgroepen, zoals executieve medewerkers en medewerkers met een ATH-aanstelling. Iedereen bouwt jaarlijks hetzelfde aantal uren op (afhankelijk van het dienstverband).

Startbudget en rekentool

Medewerkers die bij de invoering van LFU in dienst zijn (dus niet de nieuwkomers) ontvangen een startbudget aan verlofuren. Dit budget wordt individueel berekend en is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de politie en reeds ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen. Voor het berekenen van het startbudget komt begin mei een rekentool beschikbaar op het korpsintranet. Alvast ter illustratie in de bijlage twee voorbeeldberekeningen.

Vragen en uitkomsten haalbaarheidsonderzoek

Er zijn ongetwijfeld nog vragen na het lezen van dit artikel. Zie hiervoor de veelgestelde vragen, uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de PowerPoint presentatie van de door de bonden gehouden informatiebijeenkomsten.

Begin mei (als de rekentool beschikbaar is) houden de ACP en de andere bonden elk een digitale ledenpeiling. Daarbij kunnen medewerkers aangesloten bij een bond zich op basis van de aan hen voorgelegde inhoud uitspreken over de LFU-regeling. Ook op Acp.nl/lfu staat alle informatie.

Downloads
Lees ook
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

8 reacties op “Uitleg en veelgestelde vragen LFU”

 1. V.w.b. het ouderenbeleid draagt deze L.F.U-regeling m.i. niets bij.
  Ik adviseer deze L.F.U te verwerpen en het geld te investeren in
  nieuwe F.L.O-regeling (max. 62 jaar) ! ! !

 2. Ik sluit mij volledig aan bij de opmerking van de heer Roest.
  Het kan toch niet zo zijn dat er voor de medewerkers van brandweer en ambulancedienst redenen gevonden worden om ervoor te zorgen dat zij echt eerder met pensioen mogen dan de gemiddelde Nederlander, die voor de executieve medewerkers van de politie niet gelden? Ik zou zeggen: ga ervoor dat ook wij eerder van onze WELVERDIENDE en BROODNODIGE rust kunnen genieten!

 3. Leuk verhaal dat bij de nieuwe regeling niets inlevert.
  Ik weet bijna zeker dat binnen 10 jaar deze regeling weer versobert wordt omdat het weer niet haalbaar blijkt.
  Vervolgens heb je wel weer alle voordelen van de oude regeling ingeleverd. Tel uit je winst.
  Zo is het tot op heden steeds gegaan. Waarom zou dat in de toekomst beter gaan. Precies.

 4. Je bouwt dus per week ongeveer een uur op voor verlof in de toekomst. Betekend wel dat je onder de huidige omstandigheden tot 67-68 jaar een volledige werkweek hebt van 36 – 40 uur ( eigen keuze hoeveel uren per week )
  Je zult dus tot je pensioen vol gas moeten blijven geven. Ik vertel u als senior in het donker blauw dat dit een groot probleem gaat worden. Kijk nu maar eens om je heen !! Dit houd in dat er door velen na 60 op hun tandvlees gelopen gaat worden. Daar kunnen die extra verlofdagen van gemiddeld 6 a 7 dagen per jaar echt niet tegen op. Ik voorzie ook dat er bijna geen eindeloopbaan verlof opgebouwd gaat worden maar dat de vakantiedagen per jaar opgenomen gaan worden.
  Deze regeling heeft in mijn beleving ook niets van doen met ouderenbeleid en maakt het alleen maar zwaarder voor de ouderen onder ons. ( geen afbouw bij leeftijd van 55 jaar volgens RPU ) Ik heb gelukkig nog RPU en dat maakt het dragelijk om op mijn leeftijd nog in het donker blauw te kunnen blijven werken ook al is dat fysiek en mentaal zwaar.
  Ik zie liever dat de bonden zich maximaal inzetten voor een goed ouderenbeleid en een regeling waarbij wij onder de zelfde omstandigheden als de brandweer en de ambulance medewerkers met pensioen kunnen gaan.
  Mijn conclusie : geen LFU maar goed ouderenbeleid en een pensioen dat recht doet aan de omstandigheden/ frontlinie waarin wij werken en geen lapmiddelen zoals deze nieuwe regeling.

 5. Ik begrijp dat de groep 55+ plus, dus 1% meer moet blijven werken, omdat zij nog recht hebben op ALB en TBF.
  Echter stopt na 25 jaar (maximale opbouw) de TBF en vaak loopt deze gelijk met de ITBF die op 60 jarige leeftijd vervalt.
  Toch moet je dus na je 60e 1% meer blijven werken voor alleen de ALB, terwijl de jongere groep na herberekening TBF en ALB een “LFU-verlofpot” toegewezen krijgen en daarna helemaal geen eigen inspanning hoeven te leveren om deze verlofpot te vullen.
  Zo lees ik het tenminste in de uitleg hierboven en op de power-pointpresentatie.

 6. Beste collega’s, LFU is niet gelijk aan een pensioenregeling. Het is ook geen ouderenbeleid. Jammer maar dat zijn allemaal andere dingen. Vroegpensioen kunnen we niet afzetten tegen de LFU. Weet nog even dat aanvankelijk alles van tafel werd gehaald of dat zat in de pijplijn, door de werkgever (inzet vorige CAO) en dat we nu hebben kunnen bereiken dat in ieder geval al het geld wat voor de oude regelingen gebruikt wordt, nu weer gebruikt word maar dan voor andere meer eigentijdse regelingen waar jongere collega’s ook nog iets aan hebben. Natuurlijk voor de een komt het beter uit als voor de ander maar dat is altijd zo bij grote veranderingen. Met wat geschreven wordt kan je het niet oneens zijn alleen de LFU is gewoon iets heel anders.

 7. Deze regeling voelt niet goed. Ik ben 56 jaar oud. Was steeds te jong om gebruik te kunnen maken van FLO en/of pensioen vanaf 60 jaar (of de overgangsregelingen) en voor deze nieuwe regeling ben ik nu ineens te oud!…en val dus overal buiten? Zal wel aan mij liggen, maar ik word hier niet zo blij van!
  Ben het dan ook volledig eens met de vorige opmerkingen: “Max. 62 jaar!”.

 8. Ik heb het haalbaarheidsonderzoek zoveel mogelijk getracht te lezen. Het is een lang zeer complex stuk waar weinig gevoel voor het executieve politiewerk van uitgaat. Ik ben zelf ruim boven de 60 jaar oud en ik voorzie dat het voor het eerder kunnen stoppen met het zware executieve werk een druppel op een gloeiende plaat is. Het is aardig om tussendoor een sabbatical op te kunnen nemen. Het hele project moet budgetneutraal zijn en voldoen aan de belastingwetgeving. Hierdoor wordt het stuk alleen voor financiele- en hrm medewerkers leesbaar. Ik zelf vind het onbegrijpelijk dat er voor gekozen is geen onderscheid te maken tussen doelgroepen. Ik kan mij zelf veel meer vinden in de opstelling van het platform bezorgde dienders. Na 40 dienstjaren of bij het bereiken van de 62 jarige leeftijd moet het mogelijk zijn met het zware politiewerk tegen een fatsoenlijk pensioen te kunnen stoppen. Met de huidige RPU, het voorzicht straks mijn niet geconsumeerde levensloop op te kunnen nemen en door het naar voren trekken van het pensioen ga ik het misschien redden eerder te kunnen stoppen met werken. Ik raad de jongere medewerkers aan NIET AKKOORD te gaan met dit voorstel . Het zal nog meerdere malen (budget neutraal) worden bijgesteld en geevalueerd wat voortdurend onzekerheid zal blijven geven.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.