VCP zegt ‘ja’ tegen pensioenakkoord

VCP zegt ‘ja’ tegen pensioenakkoord

18 jun 2019, aow en vroegpensioen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de ACP is aangesloten, stemt in met het pensioenakkoord. Daarmee scharen alle partijen (CNV, FNV, VCP) zich nu achter de afspraken. Dit betekent dat de weg vrij is voor een definitief akkoord. De afspraken over onder andere tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd kunnen worden omgezet in wetgeving. Met het pensioenakkoord in de hand kunnen de politiebonden met de werkgever om de tafel, om afspraken te maken over mogelijkheden tot eerder stoppen met werken.

De ACP en de andere politiebonden zijn ruim twee jaar geleden begonnen met acties voor een fatsoenlijk pensioen. Begin 2018 boden zij een burgerinitiatief met ruim 40.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aan, waarin zij pleitten voor het afschaffen van de fiscale boete op vervroegd uittreden (RVU-boete) en een uitbreiding van het aantal verlofuren dat belastingvrij kan worden opgespaard. Eisen die uiteindelijk ook op de onderhandelingstafel voor een pensioenakkoord kwamen.

Steun

De acties en maatschappelijke druk die daarmee gepaard ging, zorgden er mede voor dat op woensdag 5 juni een voorlopig akkoord werd bereikt. Dat pensioenakkoord is vorige week voorgelegd aan de achterban van de vakcentrales. Om politiecollega’s te informeren en te horen wat zij van het pensioenakkoord vinden, hielden de politiebonden vorige week gezamenlijk drie bijeenkomsten. ACP-leden konden bovendien reageren via mail. Een ruime meerderheid van de collega’s die hun reactie hebben gegeven, staat positief tegenover de afspraken in het pensioenakkoord. Mede op basis van alle reacties heeft het ACP-bondsbestuur (afvaardiging van leden) een positief advies gegeven aan de VCP. Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de VCP steunt het pensioenakkoord.

Stuurgroep

Leden gaven in hun reacties wel aan dat ze het belangrijk vinden om op termijn meer duidelijkheid te krijgen over de losse eindjes in het pensioenakkoord. Zoals de afspraak over het onderzoek naar mogelijkheden om werknemers na het volmaken van bijvoorbeeld 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op een AOW-uitkering.

De vakcentrales blijven sowieso betrokken bij de uitwerking van het pensioenakkoord, door middel van een stuurgroep. Daarin zitten onder andere vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Deze stuurgroep werkt de pensioenafspraken verder uit, houdt toezicht en trapt op de rem als daartoe aanleiding is. In deze stuurgroep gaat het bijvoorbeeld ook over de hoogte van de rekenrente om ervoor te zorgen dat er geen geluk- en pechgeneraties komen. Een nieuw pensioenstelsel mag niet tot een versobering leiden. De vakcentrales zullen erop toezien dat er een compensatie komt voor collega’s rond de 40 jaar die worden geraakt door afschaffing van de doorsneepremie. Daarnaast beslist de stuurgroep of de nieuwe wetten rond het pensioen doorgaan naar de Tweede Kamer.

Eerder stoppen met werken

Als eerste worden de afspraken over de AOW-leeftijd in wetgeving omgezet. Ook wordt de RVU-boete deels afgeschaft. Over de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken kunnen dus eindelijk op sectorniveau afspraken worden gemaakt. De wettelijke belemmeringen om dat mogelijk te maken, worden nu immers weggenomen.

Het kabinet geeft vijf jaar lang fiscale ruimte voor regelingen die vervroegde uittreding mogelijk maken. Dit houdt in dat een werknemer bij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken, een boetevrij bedrag kan krijgen van 19.000 euro (per jaar). Dit bedrag wordt betaald door de werkgever. Krijgt een werknemer meer geld mee, dan moet wel een boete worden betaald over het restbedrag. Politiemensen kunnen er ook voor kiezen om het ABP-keuzepensioen te benutten, hierover draag je geen boete af.  Een andere afspraak gaat over het sparen van extra belastingvrije verlofuren. Nu kan een werknemer maximaal 50 weken onbelast verlofsparen, dit wordt verdubbeld naar 100 weken. Wanneer werknemers deze optie optimaal benutten, kunnen zij ruim twee jaar eerder stoppen met werken. Let wel: hierover moeten eerst binnen de sector afspraken worden gemaakt.

Politiesector

“Er ligt eindelijk, na negen jaar, een pensioenakkoord dat perspectief biedt”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Dit akkoord geeft ons bovendien de ruimte om afspraken te maken met de werkgever over eerder stoppen met werken. Dat was eerder niet mogelijk door wettelijke belemmeringen. Zoals we in de CAO hebben afgesproken, als politieke besluitvorming leidt tot een afspraak over de mogelijkheid tot vervroegde pensionering, dan gaan wij het gesprek binnen onze sector weer aan. We leunen niet achterover, gaan voortvarend door. De volgende stap is dat de politiebonden rond de tafel gaan met de werkgever. Wij willen duidelijke sectorspecifieke afspraken maken.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN