ACP | Politievakbond ACP

Vernietigend oordeel inspectie over ICT politie

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) heeft in opdracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Justitie de voortgang over de samenwerkingsafspraken politie 2008 onderzocht. Het onderzoek is onlangs afgerond en de bevindingen zijn in een rapport gebundeld. Vooral de conclusie dat de korpsbeheerders in hun rol als bestuurders van de vtsPN niet op adequate wijze hebben gehandeld, vindt de ACP schokkend.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Justitie hebben de samenwerkingsafspraken in 2008 gemaakt met het Korpsbeheerdersberaad (KBB). Onderdeel van deze afspraken was de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de korpsen. Er is tijdens het vervolgonderzoek dit jaar onder meer kritisch gekeken naar de implementatie en het gebruik van de Basisvoorziening Handhaving (BVH), de Basisvoorziening Opsporing (BVO), de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM), BlueView (BLV) en het Kenniscentrum Personeelsvoorziening (ECPV). Ook is de storing van BVH vorig jaar september in Noord- en Oost-Nederland onder de loep genomen.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek van de IOOV heeft de volgende constateringen opgeleverd. Ondanks de afronding van de landelijke invoering van BVH hebben de meeste korpsen eigen keuzes gemaakt over de inrichting en het gebruik van dit systeem. Er zijn geen landelijke afspraken over de processen gemaakt. De harmonisatie van de processen rondom de BVO is nog niet afgerond. Daarnaast worden de mogelijkheden van het systeem nog niet volledig benut. De IOOV constateert ook terughoudendheid om informatie te willen delen. Verder zegt zij in haar rapport dat er een gebrek is aan vertrouwen bij gebruikers, onvoldoende sturing door leidinggevenden en dat het systeem als gebruiksonvriendelijk wordt ervaren. Over BlueView zegt de IOOV dat het systeem onvoldoende wordt benut wegens de tekortkomingen in BVO en BVH. Voor wat betreft BVCM: dit systeem is technisch volledig ingevoerd. Volgens de IOOV is het capaciteitsmanagement binnen de korpsen echter onvoldoende ontwikkeld door taaie cultuuraspecten en de onduidelijke rol van het management. Tot slot ECPV. Dit systeem is als enige van de vier gemeenschappelijke ICT-systemen volledig ingericht.

Besturing

Vooral de conclusie van de IOOV dat er onvoldoende sturing is geweest door de korpsbeheerders en politieleiding, vindt de ACP schokkend. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat niet het werk leidend is geweest bij het implementatieproces van de basisvoorzieningen, maar de bewuste keuze om de informatievoorziening landelijk te uniformeren en standaardiseren. Deze keuze heeft een zware wissel getrokken op politiemensen. Politiemensen, de uitvoerders, zijn door het management onvoldoende meegenomen in het veranderingsproces. Ook zijn zij onvoldoende ingelicht over de mogelijkheden, beperkingen en het nut en de noodzaak voor de invoer van deze systemen, zo stelt de IOOV.

Sturingsmodel

Volgens de IOOV zijn de korpsbeheerders en de politieleiding er onvoldoende in geslaagd om de verwachtingen te managen. Dit heeft geleid tot onkunde, boosheid en onwil bij de gebruikers. Uit het onderzoek is niet gebleken of en op welke wijze er inhoudelijk en procesmatig aan de voorkant werd gestuurd op de uitrol van de systemen en de organisatorische randvoorwaarden. Wel komt in het rapport ook duidelijk naar voren dat het sturingsmodel totaal niet op orde is. Landelijk gemaakte afspraken worden door korpsen op essentiële punten niet of anders uitgevoerd. Het blijkt dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onvoldoende helder zijn vastgelegd.

Gebruiksonvriendelijk

De IOOV constateert verder dat de systemen gebruiksonvriendelijk zijn. Dat sluit aan op de signalen die leden aan de ACP hebben afgegeven. Er is uit het onderzoek gebleken dat aanpassing en gewenning slechts voor een deel leiden tot verbetering. Over BVH zegt de IOOV dat dit systeem onder slechte omstandigheden is ingevoerd. Alle betrokken partijen hebben de impact van invoering onderschat en hebben grote risico?s genomen.

Effectiviteit

Verder blijkt uit het rapport dat er twijfel is over de kwaliteit en de volledigheid van de informatie uit BVH. De bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie uit BVH is niet volledig. Ditzelfde geldt echter ook voor BLV en BVO. Daarom wordt in verschillende korpsen gebruikgemaakt van schaduwsystemen. Ook is er terughoudendheid in het uitwisselen van informatie. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de operationele en managementinformatie en voor het inzicht in de criminaliteitsgegevens.

Conclusies en aanbevelingen IOOV

Onderaan dit artikel kunt u het gehele rapport met conclusies en aanbevelingen van de IOOV downloaden.

Reageren

Voor een reactie van de ACP verwijzen wij u door naar het weblog van onze voorzitter Gerrit van de Kamp. U heeft dan meteen de mogelijkheid om te reageren.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.