Voorbereiding sociaal maximum van start gegaan

Voorbereiding sociaal maximum van start gegaan

14 jan 2020, cao

Zoals in de politie-cao 2018/2020 afgesproken zal de werkgever in de loop van 2020 een aangepast planningsbeleid invoeren om overbelasting van politiemedewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit ‘sociaal plannen’ is erop gericht bij de inzet van collega’s een sociaal maximum aan belasting te respecteren. Wordt dit maximum toch overschreden, dan worden de betreffende collega’s gecompenseerd.

Politiemedewerkers krijgen regelmatig te maken met een opeenvolging van belastende elementen, zoals overwerk, werken in de nacht en consignatie. Door deze stapeling kan een ongewenst hoge belasting ontstaan, terwijl de inzet officieel ‘netjes’ binnen de normen van de Arbeidstijdenwet blijft. In de politie-CAO 2018/2020 is daarom afgesproken deze stapeling aan banden te leggen door de invoering van een sociaal maximum.

Op 4 juli zijn de bonden en het korps het eens geworden over de inhoud van dit nieuwe ‘sturingsinstrument’, dat in de plaats komt van de huidige Landelijke Arbeidstijdenregeling politie – de LAR. Om te beginnen is afgesproken dat het sociaal plannen gaat gebeuren voor alle medewerkers in functies tot en met salarisschaal 12. In het besluit is voor de nieuwe regeling dezelfde (schaal)grens aan te houden als bij de toekenning van de overwerkvergoeding.

De belastende inzetelementen die meetellen voor het sociaal maximum zijn

Na raadpleging van deskundigen op het gebied van arbeidsbelasting en van collega’s is aan elk van bovengenoemde elementen een aantal zwaartepunten toegekend.

Belastend element Punten per uur
Nachtdienst  (23:00 – 07:00 uur) 10
Weekenduren (za 00:00 – zo 24:00 uur) 5
Consignatie nacht  (23:00 – 07:00 uur) 1,6
Consignatie overig  (07:00 – 23:00 uur) 0,8
Overuren 2
Verschuivingsuren 1

Aan nachtelijke piketdiensten zijn meer punten toegekend dan aan piketdiensten overdag, aangezien medewerkers consignatie in de nacht als extra belastend ervaren en deskundigen bevestigen dat de nachtrust extra wordt verstoord door consignatie.

Tijdens een inzet kunnen meerdere belastende elementen tegelijk optreden. Word je ’s nachts opgeroepen uit consignatie, dan krijg je voor elk uur van die inzet 10 zwaartepunten toegekend vanwege het nachtelijke uur en 2 vanwege het overuur. In totaal dus 12 zwaartepunten per uur. Hetzelfde geldt voor een nachtelijke inzet (10 punten per uur) in het weekend (5 punten per uur). In dat geval krijg je per uur dus 15 zwaartepunten toegekend.

Maximum van 800 punten

Het sociaal maximum voor een standaard BVCM-periode van 28 dagen is vastgesteld op 800 punten. Voor een kortere of langere periode geldt naar rato een lager of hoger maximum. Hoe dan ook kan er in een bepaalde periode alleen sprake zijn van een overschrijding van het maximum als zich minstens twee belastende elementen hebben voorgedaan. Het nieuwe sturingsinstrument is immers bedoeld om de stapeling van belastende elementen aan banden te leggen. Heeft zich zo’n stapeling voorgedaan, dan wordt het totaal aantal punten per periode vastgesteld (afgerond op hele punten).

Compensatie in LFU

Komen voor een politiemedewerker meer dan 800 punten uit de bus, dan krijgt hij voor ieder berekend punt boven het sociaal maximum extra LFU-verlof toegekend. Dit is een belangrijk verschil met de LAR ten gunste van de medewerkers: overtredingen van de LAR leverden politiemensen namelijk geen enkele extra compensatie op.

Aantal punten boven 800 Compensatie per punt overschrijding
1 tot en met 300 punten 2 minuten
301 tot en met 500 punten 3 minuten
501 punten of meer 4 minuten

Absolute norm

De grens van 800 punten geldt ongeacht de omvang van het dienstverband. Deeltijders worden beschermd tegen overbelasting door de afspraak dat ze binnen hun team slechts naar rato van hun dienstverband worden ingeroosterd voor belastende diensten. Wil jij je als deeltijder meer beschikbaar stellen voor belastende diensten, dan moet je dat afspreken in de Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken en schriftelijk laten vastleggen.

De dienst HRM van de Nationale Politie werkt momenteel aan een plan van aanpak voor de aanpassing van de personeelssystemen en de communicatie met medewerkers, leidinggevenden en de teams Planning en capaciteitsmanagement. Later dit jaar zal de feitelijke invoering van het sociaal plannen van start gaan en de LAR komen te vervallen.

Tegen die tijd informeert de ACP de leden uiteraard over de uitwerking van het nieuwe planningssysteem. Mocht je ondertussen al vragen hebben, schroom dan niet die aan ons voor te leggen via ledencontact@acp.nl.

Voorbeelden

Om duidelijk te maken hoe dit er in de praktijk uitziet hebben bonden en werkgever drie voorbeelden uitgewerkt.

Piet

Medewerker Piet heeft in periode 4 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

56 nachtdiensturen x 10 punten per uur 560
38 weekenduren x 5 punten per uur 190
50 uur consignatie nacht x 1,6 punt per uur 80
40 uur consignatie overig x 0,8 punt per uur 32
2 overuren x 2 punten per uur 4
  Totaal: 866

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 66 punten. De compensatie voor Piet bedraagt 2 uur en 12 minuten LFU (50 punten x 2 minuten).

Marie

Medewerker Marie heeft in periode 1 (26 dagen) de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

50 nachtdiensturen x 10 punten per uur 500
26 weekenduren x 5 punten per uur 180
70 uur consignatie nacht x 1,6 punt per uur 112
80 uur consignatie overig x 0,8 punt per uur 64
10 overuren x 2 punten per uur 20
  Totaal: 876

Het puntentotaal van 876 in deze periode van 26 dagen wordt eerst omgerekend naar 28 dagen: (876/26) x 28 = 943,38. Afgerond: 943. Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 143 punten. De compensatie voor Marie bedraagt 4 uur en 46 minuten LFU (143 punten x 2 minuten)

Mohamed

Medewerker Mohamed heeft in periode 10 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

80 nachtdiensturen x 10 punten per uur 800
50 weekenduren x 5 punten per uur 280
15 overuren x 2 punt per uur 30
12 verschuivingsuren x 1 punt per uur 12
  Totaal: 1122

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 322 punten. De compensatie voor Mohamed bedraagt 11 uur en 6 minuten LFU (300 punten x 2 minuten + 22 punten x 3 minuten).

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN