ACP | Politievakbond ACP

Veelgestelde vragen: Individuele belangen / Juridisch

Beroepsziekte

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

Een beroepsziekte wordt als volgt gedefinieerd: “een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten”.
Je begrijpt dat dit begrip in de praktijk niet altijd eenvoudig is in te vullen. Bij toetsing of er sprake is van een beroepsziekte, is het dan ook van belang de jurisprudentie (rechtspraak) hierin te betrekken.

Wat zijn de voordelen van een beroepsziekte?

Jij vraagt je nu vast af hoe er ‘voordelen’ kunnen zitten aan een beroepsziekte? Het woord voordeel is dan ook niet geheel juist, maar mocht er onverhoopt sprake zijn van een beroepsziekte – waarbij je wordt geconfronteerd met hoge ziektekosten of letsel – dan is het prettig als je het onder het begrip beroepsziekte kunt brengen.
De ‘voordelen’ houden dan onder andere het volgende in:

 • Je salaris mag tijdens ziekte niet worden gekort.
 • De opbouw van je vakantieverlof loopt het eerste jaar gewoon door.
 • Ziektekosten die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar en die verband houden met de beroepsziekte, kunnen worden gedeclareerd bij je werkgever.

 

Functieonderhoud

Hoe werkt de regeling functieonderhoud?

Onlangs is een nieuwe regeling vervaardigd; de Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie. Zie hiervoor http://wetten.overheid.nl/BWBR0038360/2016-12-20. Deze regeling lijkt op de oude Regeling functieonderhoud. Wat zegt de nieuwe regeling functieonderhoud? Indien je een jaar lang een andere LFNP-functie opgedragen hebt gekregen (en deze opgedragen werkzaamheden feitelijk hebben verricht), dan kun je op grond van deze nieuwe regeling aangesteld worden in deze LFNP-functie. Er gelden een aantal vereisten:

 De feitelijke werkzaamheden die door jou zijn verricht moeten

 1. zijn opgedragen;
 2. gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot wijziging van de functie dan wel wijziging of toekenning van het werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit zijn verricht;
 3. wezenlijk afwijken van de huidige functie dan wel van een werkterrein, een aandachtsgebied of een specifieke functionaliteit van de ambtenaar, en
 4. niet van kennelijk tijdelijke aard zijn.

 Start termijn

De termijn van 1 jaar gaat in na de datum van het plaatsingsbesluit (dus vanaf 1 juli 2016). Op 1 juli 2016 zijn de definitieve plaatsingsbesluiten verzonden en hiermee komt vast te staan dat jij vanaf 1 juli 2016 LFNP-functie X uitvoert. Echter, als je kunt aantonen dat je in de periode 1 juli 2016 tot en met 1 juli 2017 aan bovenstaande vereisten voldoet, dan kan de werkgever je dus in de LFNP-functie aanstellen die overeenkomen met die van de opgedragen werkzaamheden. Het is wel van belang dat je de functieonderhoud pas na 1 juli 2017 aanvraagt. Pas vanaf 1 juli 2017 kun je aldus een aanvraag om functieonderhoud aanvragen.

 

RAAF

Wat is de RAAF?

Per 1 juli 2017 heeft de politie de Regeling Aanvraag Andere Functie: de RAAF. De RAAF is bedoeld voor collega’s die sinds 1 juli 2016 minimaal een jaar in een nieuwe LFNP-functie zitten, maar in feite wezenlijk afwijkend werk doen. Collega’s die op basis daarvan een officiële wijziging willen. Soms betekent dat promotie, soms simpelweg een andere functie.

Oude regeling

Deed je vóór het LFNP en de reorganisatie werkzaamheden die geen onderdeel waren van je officiële functie? Dan konden die er bij het functieonderhoud aan worden toegevoegd. Dat is met de komst van LFNP-functies veranderd.

Nieuwe regeling

In de nieuwe regeling functieonderhoud moet je LFNP-functie, je vakgebied, je werkterrein, je aandachtsgebied of je specifieke functionaliteit geheel anders zijn dan je officiële functie vermeldt. Bovendien moet je bevoegd gezag jou schriftelijk hebben opgedragen om dit ‘anders’ te doen. We raden je aan om niet eerder dan 1 juli 2017 een verzoek in te dienen. Pas vanaf dat moment werken de eerste collega’s minimaal een jaar in hun LFNP-functie – wat een harde eis is bij het indienen van een verzoek.

Wil je weten of een verzoek indienen voor de RAAF zinvol is?

Gebruik dan het stroomschema (de illustratie) op deze pagina.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de RAAF?

De ACP navigeert je door de RAAF. Met ons belteam en de verschillende ambassadeurs in het land, ben je altijd verzekerd van de beste ondersteuning. Bel de ACP: 033 – 495 28 88 of mail: ledencontact@acp.nl. Ook als je contact op wilt nemen met een van onze ambassadeurs in het land, kun je hiervoor bellen met bovenstaand nummer.

Ik heb een voorgenomen besluit ontvangen. Wat moet ik doen?

Minimaal 8 weken na het indienen van het RAAF-verzoek stuurt de werkgever je een voorgenomen besluit. Stuur ons zo snel mogelijk een kopie! In het voorgenomen besluit kan een toewijzing óf een afwijzing staan. Als de werkgever je verzoek afwijst, kun je tot 4 weken na het voorgenomen besluit bedenkingen indienen. Vragen? Bel de ACP: 033 – 495 28 88 of mail: ledencontact@acp.nl.

Ik ben vanwege de RAAF van mijn werkzaamheden gehaald? Wat nu?

De ACP registreert dat dit op grote schaal gebeurt. Overkomt dit jou? Laat je dan niet tegenhouden! Kijk in bovenstaand stroomschema en of je wèl aan de overige RAAF-eisen voldoet. Zo ja, dien dan toch een verzoek in. Maak daarbij meteen bezwaar tegen het stopzetten van je werkzaamheden. Maak daarvoor gebruik van deze brief om gelijktijdig bezwaar te maken en een verzoek in te dienen. En deel dit vervolgens met de ACP via ledencontact@acp.nl.

Ik heb alsnog een tijdelijke tewerkstelling (TTW) gekregen. Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor de RAAF moet je minimaal 1 jaar werkzaamheden hebben verricht die afwijken van je LFNP-functie. Veel collega’s krijgen kort voordat de 1-jaarstermijn verstreken is alsnog een tijdelijke tewerkstelling (TTW). Dit om te voorkomen dat de zij een geslaagd beroep op de RAAF kunnen doen. Overkomt dit jou? Laat je dan niet tegenhouden! Kijk in het volgende stroomschema en of je wèl aan de overige RAAF-eisen voldoet. Zo ja, dien dan toch een verzoek in en maak daarbij meteen bezwaar tegen je TTW. Gebruik hiervoor zowel dit (pro forma)-bezwaar als het RAAF-verzoek in het stroomschema.

 

Rechtsbijstand

Naast mijn baan bij de politie heb ik, met toestemming van het korps, een tweede baan. Kan ik de ACP inschakelen voor rechtsbijstand voor die baan?

Nee, je komt daarvoor niet in aanmerking. Weliswaar gaat het hier om een geschil over arbeid en inkomen, maar de ACP staat leden alleen bij als het gaat om werkzaamheden binnen de politie of daarmee gelijk gestelde werkzaamheden (zoals bijv. bij Stadstoezicht). Voor nevenwerkzaamheden is het nodig om je op een andere manier van rechtsbijstand te verzekeren.

Naast mijn betaalde baan, werk ik als vrijwilliger bij de politie. Kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand?

Heb jij vragen en problemen die voortvloeien uit je taken als vrijwilliger, dan kun je bij de ACP terecht. Voor juridisch advies als het gaat om je overige (betaalde) werkzaamheden kun je terecht bij de vakbond die voor de belangen van jouw doelgroep opkomt. Voorwaarde is wel dat jij lid bent van deze bond.

 

ACP Rechtshulppolis

Ik wil gebruik maken van privé rechtshulp via de ACP, hoe doe ik dat?

ACP-leden kunnen automatisch rekenen op juridische hulp op het gebied van werk en inkomen. Samen met ARAG hebben wij de ACP Rechtshulppolis ontwikkeld. Een van de voordelen is dat ACP-leden en hun gezin zich via de ACP Rechtshulppolis kunnen verzekeren voor privé rechtshulp (wonen, consument en verkeer). Ook geeft de polis de mogelijkheid partners die niet bij de politie werken te verzekeren voor werk en inkomen. Deze polis wordt uitgevoerd door ARAG en is geen onderdeel van het lidmaatschap van de ACP. Elk jaar ontvang je hiervoor dus een aparte factuur. Meer informatie over de polis en de voordelen ervan (tientallen euro’s korting per jaar), staan op: www.acprechtshulppolis.nl.

Ik wil mijn ACP Rechtshulppolis opzeggen, hoe doe ik dat?

De ACP Rechtshulppolis wordt uitgevoerd door ARAG en richt zich op privé rechtshulp. Alleen ACP-leden hebben toegang tot de polis. Besluit u om welke reden dan ook dat u de polis op wilt zeggen dan kunt u dit doen door contact op te nemen met ARAG. Voor alle duidelijkheid: als u deze polis opzegt, blijven leden recht houden op juridische ondersteuning als het gaat om werk en inkomen. Stuur om op te zeggen een mail naar acceptatie@arag.nl met daarin de opzegging en het polisnummer. Afhankelijk van de betalingsvoorwaarden wordt de polis zo snel als mogelijk beëindigd

Mijn partner heeft een betaalde baan. Kan zij – als het gaat om problemen die te maken hebben met haar werkzaamheden – een beroep doen op rechtsbijstand?

Jazeker, maar niet direct bij de ACP. Alleen leden kunnen bij de ACP terecht voor juridische hulp als het gaat om werk en inkomen. Een partner kan, als jullie samen de ACP Rechtshulppolis hebben afgesloten, gebruik maken van de zogenoemde partnermodule. Hiervoor is het nodig je apart aan te melden. Deze polis maakt het mogelijk voor de partner van een ACP-lid die niet bij de politie werkt om zich bij ARAG te verzekeren voor werk en inkomen. Meer informatie en aanmelden kan via: https://acprechtshulppolis.nl/partnermodule/

Alle antwoorden over de ACP Rechtshulppolis

Ga voor een overzicht van veelgestelde vragen naar ACP Rechtshulppolis

 

Tijdelijke tewerkstelling

Hoe werkt het binnen de politie met tijdelijke tewerkstelling?

Op onze website hebben wij het volgende artikel geplaatst: https://www.acp.nl/nieuws/meeste-tijdelijke-tewerkstellingen-worden-vast/. In het artikel wordt aangegeven dat de omzetting naar vast enkel geldt voor collega’s die daartoe een verzoek heeft ingediend of bezwaar ingediend tijdens de reorganisatie. Als dit het geval is, en je voldoet aan de overige voorwaarden dan kom je in aanmerking. Je kunt dan een verzoek indienen om je tijdelijke tewerkstelling om te laten zetting in een vaste plaatsing. Wij zijn van mening dat ook collega’s die geen bezwaar of een verzoek hadden ingediend, alsnog een verzoek tot omzetting van de tijdelijke tewerkstelling naar vast kunnen indienen.

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje:

 • De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen.
 • De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de medewerker. (dit kan blijken uit beoordelingsgespreken, etc.)
 • De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan leiden tot boven formatieve plaatsing.
 • Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen plaatsing volgen.

 

Verlof

Hoe werkt het binnen de politie met het aanvragen van zomerverlof?

In artikel 15 en 22 BARP staat hierover:
Aan de ambtenaar wordt, al dan niet, op zijn aanvraag vakantie verleend. Vakantie wordt verleend door het bevoegd gezag in samenspraak met de ambtenaar. In artikel 12 BARP staat wanneer de roosters in beginsel gereed moeten zijn. 28 dagen voor de betreffende roosterperiode moet het rooster bekend zijn. Het bevoegd gezag kan het verzoek van de collega afwijzen, indien sprake is van een zwaarwegend dienstbelang zoals bij onderbezetting.

Vorig jaar is er een regeling van kracht gegaan: de regeling aanvraag verlof/vakantie. In deze regeling staat dat het zomerverlof vóór 1 november moet zijn aangevraagd en dat de werkgever uiterlijk 15 december kenbaar maakt of het verzoek wordt toegekend. Als de werkgever zich niet aan deze termijn houdt, betekent dat volgens de regeling dat je vakantieverlof onherroepelijk vaststaat, aldus artikel 2 lid 5.


Terug naar hoofdpagina Veelgestelde vragen

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close