ACP | Politievakbond ACP

Veilig en gezond werken: Koers houden

De veiligheid en gezondheid van politiemensen is voor de ACP één van de belangrijkste speerpunten. In de afgelopen jaren hebben we ons hard gemaakt om dit niet alleen hoog op de eigen agenda te houden maar ook de korpsleiding en de politiek te bewegen stevige stappen te zetten. Wat is het resultaat hiervan?

Lees meer over veilig en gezond werken bij de politie.

Tijdlijn Veilig en Gezond werken

Februari 2016

Re-integratiebeleid
Bonden en werkgever bereiken overeenstemming over één reintegratiebeleid voor de Nationale Politie.

December 2015

VGW in CAO 2015-2017
In de CAO 2015-2017 krijgt Veilig en Gezond werken een hoge prioriteit. Er worden cao-afspraken gemaakt over o.a. preventieve maatregelen, zorg voor politiemedewerkers en meer trainingsuren. Daarnaast wordt een regeling voor beroepsincidenten afgesproken, waarmee geregeld wordt dat collega’s die schade lijden als gevolg van een gevaarzettende omstandigheid tijdens de uitoefening van de dienst deze schade altijd vergoed krijgen door het korps. En er wordt afgesproken dat oude CAO-afspraken over Veilig en gezond werken worden geïnventariseerd en alsnog worden uitgevoerd.

Voorjaar 2015

Visie ACP op VGW meegenomen
Overeenstemming over een nieuwe visie op Veilig en gezond werken. Inbreng van bonden, medezeggenschap en het veld is nu wel meegenomen.

September 2014

Alarmerende signalen LFO
ACP ontvangt daarnaast alarmerende signalen over overbelasting en werkomstandigheden van de collega’s die belast zijn met de ontmanteling van drugslabs. De ACP doet melding bij Inspectie SZW en er volgt een inspectieonderzoek. De politie krijgt een boete opgelegd en er wordt besloten de capaciteit van het LFO (landelijke ontmantelingsteam drugslabs) te verdubbelen.

Zomer 2014

Tekortschietende Arbozorg
De ACP ontvangt alarmerende signalen over tekortschietende arbozorg en stuurt daar brieven over aan de korpschef.

September 2013

ACP advies VGW

De ACP geeft advies over de visie op en inrichting van veilig en gezond werken.

Voorjaar 2013

Werkgever presenteert concept inrichtingsplan VGW
Veel collega’s uit het veld, zoals bedrijfsartsen, arbomedewerkers en bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen zich er niet in vinden. Er ligt teveel nadruk op het inperken van risico’s (voor de werkgever) en te weinig op de zorg voor collega’s en preventie.

Januari 2013

Post-traumatische stresstoornis (PTSS)
Circulaire PTSS Politie wordt van kracht. Voor de komst van de Nationale Politie gingen de voormalige politiekorpsen verschillend om met de erkenning van PTSS als beroepsziekte. De Circulaire PTSS Politie maakt daar een einde aan. Deze nieuwe landelijke richtlijn geeft duidelijk aan hoe de politie moet omgaan met zorgvuldige behandeling van collega’s met PTSS (zowel op medisch als juridisch vlak) en het voorkomen daarvan.

December 2012

Blauwdruk Mentale Zorglijn
Op verzoek van de minister van VenJ adviseert prof. Gersons in de ‘Blauwdruk mentale zorglijn’ over hoe de zorg voor politiemensen die uitvallen als gevolg van het politiewerk georganiseerd kan worden.

.

Veilig en Gezond werken bij de politie: Interviews

Tijdlijn Geweld tegen politie Ambenaren (GTPA)

Januari 2017 (link)

Gesprek met minister over GTPA: daden en brede aanpak nodig

Op donderdagmorgen 26 januari heeft ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp met de minister van Veiligheid en Justitie gesproken over geweld tegen de politie naar aanleiding van de ACP-enquête. Het gesprek, waaraan alle politiebonden deelnamen, stond al even gepland nadat ook weer tijdens de jaarwisseling verschillende incidenten met geweld tegen politie en andere hulpverleners plaatsvonden.

Januari 2017 (link)

ACP: ‘Minister pak 10-puntenplan Oud en Nieuw direct op’

Januari 2017 (link)

Reactie minister op geweld tegen politie tijdens jaarwisseling en enquête ACP
De minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur heeft op dinsdag 17 januari een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij reageert op het geweld dat tijdens de jaarwisseling is gebruikt tegen de politie en andere hulpverleners en de enquête die de ACP daarop onder haar leden hield.

Januari 2017 (link)

Enquête massaal ingevuld: Politiek, leg de lat hoger!

Januari 2017 (link)

Enquête ACP n.a.v. geweld tijdens jaarwisseling

ACP doet onderzoek onder politiemensen die tijdens de jaarwisseling met geweld in aanraking zijn geweest.
“Laat weten hoe jij wil dat ‘geweld tegen politie’ wordt aangepakt.”

December 2016 (link)

“Heb het lef elkaar aan te spreken”

December 2016 (link)

ACP tevreden over nieuw wetsvoorstel geweldsaanwending politie. Wel evaluatie nodig.
De ACP is positief over het nieuwe wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaren dat minister Van der Steur vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat dat geweldstoepassing van politiemensen moet worden getoetst conform de geweldsinstructie. Alleen in bijzondere gevallen wordt het strafrecht ingeroepen.

September 2016 (link)

Minister: kijk nogmaals naar conceptwetsvoorstel ‘geweldsaanwending opsporingsambtenaren’

De ACP vraagt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief om het conceptwetsvoorstel ‘geweldsaanwending opsporingsambtenaren’ nogmaals goed te bestuderen. Dit naar aanleiding van het advies dat de Raad voor Rechtspraak hierover gaf.

April 2016 (link)

Bestrijding terreur en extreem geweld: blijft het bij een eerste stap?
ACP pleit voor specialistische schutters en extra personeel.

Maart 2016 (link)

De strijd gaat door.
De bestrijding van geweld gaat door.

CAO 2015-2017

Afspraken
Afspraak in nieuwe CAO Politie over volledige schadeloosstelling bij beroepsincident.

Maart 2015 (link)

Pleidooi voor stroomstootwapen vanuit commissie BUK
De ACP stuurde aan op pilot en testen van de taser. Gevolg: start onderzoeksprogramma naar mogelijke invoering. Evaluatie: eind 2017

Januari 2015 (link)

Extra maatregelen voor extreme geweldssituaties
ACP stuurt brief aan korpsleiding en minister voor extra maatregelen.

2015

Platform ervaringen delen
ACP biedt platform aan politiemensen om praktijkervaringen te delen.

September 2014

Onderzoek Politieacademie n.a.v. ACP ledenonderzoek
Onderzoek Politieacademie ‘Over de grens’ naar aanleiding van ledenonderzoek ACP naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd.

Januari 2014

Verhoging strafeis GTPA in privétijd
Uitkomsten ledenonderzoek leiden tot verhoging van strafeis bij geweld in privétijd.

December 2013

Brief aan V&J
ACP stuurt brief aan V&J met voorstellen aanvullende maatregelen om geweld tegen politiemensen aan te pakken.

November 2013

Ledenonderzoek GTPA
ACP presenteert uitkomsten ledenonderzoek naar geweld tegen politie.

Januari 2013

Brief aan V&J
ACP stuurt brief aan V&J om aandacht te vragen voor aard en omvang geweld tegen politiemensen.

November 2012

Brandbrief
ACP stuurt brandbrief over strafeis geweld tegen personen met publieke functie.

Augustus 2012

Aandragen ideeën leden
ACP roept leden op tot het aandragen van ideeën voor de aanpak van geweld tegen politiemensen.

Januari 2012

Aandringen extra geweldsmaatregelen
.ACP dringt aan op aanscherping en aanvulling geweldsmaatregelen.

September 2011

Hoorzitting Tweede Kamer
ACP neemt deel aan hoorzitting Tweede Kamer over geweld tegen hulpdiensten.

Januari 2010

Uitvoeringsregeling GTPA
Politiebonden en werkgever komen uitvoeringsregeling Geweld tegen Politieambtenaren (GTPA) overeen.

Juni 2009

Instemming Tienpuntenplan
(Oud-)minister Ter Horst stemt in met acht maatregelen uit het Tienpuntenplan.

December 2008

ACP opent meldpunt geweldsincidenten Oud & Nieuw.

November 2008

ACP lanceert Tienpuntenplan

November 2005

Afspraak in CAO Politie 2005-2007
Afspraak in CAO Politie 2005-2007 om te komen tot een regeling met voorschriften hoe te handelen als een politiemedewerker slachtoffer wordt van geweld.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.