CAO-actie Den Haag

CAO Politie 2018 – 2020

In de politie cao 2018 – 2020 zijn door ACP en de andere politiebonden afspraken gemaakt over oa. beloning, werktijden, veiligheid, training, uitrusting, verlof en loopbaankansen. De werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) en de voorzitters van de vier politiebonden hebben 1 november 2018 hun handtekening gezet onder een nieuwe CAO Politie 2018 – 2020. Download het CAO-akkoord (pdf).

De voortgang van de cao-afsraken kan je volgen in de checklisten

Afspraken politie cao uitvoeren en monitoren

Tijdens de looptijd van een CAO worden de nieuwe afspraken uitgewerkt en vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Nieuwe regelingen worden van kracht als ze zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken worden nagekomen en op de juiste manier worden uitgevoerd, zijn in de CAO enkele waarborgen afgesproken. Zo is er elke vier maanden een overleg (monitorgesprek) tussen de politiebonden, korpsleiding en minister. Daarnaast zijn er bijzondere commissies (BC’s) in het leven geroepen. Opgericht in lijn met de CAO Politie 2018 – 2020 op verzoek van de ACP en collega-bonden. De BC’s checken op eenheidsniveau of de CAO-afspraken worden uitgevoerd. In de commissies zijn de vier de politiebonden vertegenwoordigd.

Checklist voortgang CAO Politie 2018 – 2020

Checklist afspraken politie cao rondom beloning en toeslagen:

Afspraken deadline  
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2018
Salarisverhoging 3% 1 januari 2018
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2019
Verhoging eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 procent 1 januari 2019
Invoering extra gratificatie na 45 jaar overheidsdienst 1 januari 2019
Salarisverhoging 2% 1 juli 2019
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020  
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) 1 januari 2020  
Reizen naar andere werkplek ivm Het Nieuwe Werken worden vergoed als woon-werkverkeer en vinden plaats in eigen tijd 1 januari 2020  
Reizen bij tijdelijk andere werkzaamheden obv artikel 64a Barp: meerkilometers worden vergoed als dienstreis 1 januari 2020  
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleiding 1 januari 2020  
Salarisverhoging 2,7% 1 juli 2020  
Onderzoek wijziging totale stelsel mobiliteit gedurende looptijd CAO 12 december 2020  
Wet normering topinkomens geldt voor iedereen bij politie    

 

Checklist afspraken politie cao rondom veilig en gezond werken

Afspraken deadline  
Start training voor leidinggevenden over vroegsignalering psychische problemen  (Training effectieve verzuimaanpak) 2018
Bewustwordingscampagne starten over gezondheid en belastbaarheid 2018
Start training leidinggevenden over hun rol in voorkomen van en begeleiden medewerkers bij verzuim  (effectieve verzuimaanpak) 2019
Start werving 15 FTE geestelijk verzorgers     januari 2019
WIA compensatie bij <35% arbeidsongeschiktheid: OVW-periodieken blijven buiten beschouwing bij bepalen hoogte inkomenscompensatie januari 2019
Introductie sociaal jaarverslag 2019
Plan van aanpak gereed voor stroomlijnen proces beroepsziekten en beroepsincidenten april 2019 (vertraagd)
Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen voor nazorg na ingrijpende incidenten 2019
Factoren en stressoren die PTSS kunnen veroorzaken worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt december 2019
Afbouw oude regiovergoeding fitness en sport: jaarlijks -25% 1 januari 2020
De arbocatalogus herzien, up to date houden en onderdeel maken van bedrijfsprocessen 2020
Bonden en werkgever maken nadere afspraken over de review VGW en het onderzoek ‘Belasting en Belastbaarheid’
Uit het LSS de bepaling schrappen dat de werkgever rekening houdt met de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand bij toekenning van een vertrekstimuleringspremie  
Trainingsuren verhogen naar 42 uur CAO 2015- 2017  
Beter toegankelijk maken informatie fysieke en mentale weerbaarheid CAO 2015- 2017
Inspanningsverplichting voor werkgever om arbeidsbeperkten te werven en aan te stellen  

Checklist afspraken politie cao rondom loopbaanbeleid

Afspraken Deadline  
Eerste overgangsregelingen voor zittende collega’s bekend 1 maart 2019
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleidingen 1 januari 2020  
Start loopbaanpad medewerker – generalist – senior GGP en TO voor nieuwe collega’s 1 januari 2021  
Start loopbaanpad senior – operationeel specialist / expert voor nieuwe collega’s 1 januari 2021  
Start loopbaanpad assistent voor nieuwe collega’s 1 januari 2021  
Uitnodigen van ATH’ers om te solliciteren op executieve functies met specifieke inzet    
Vastleggen afspraken switch executief naar ATH    
Voorrangspositie vrijwilligers in vacatures opnemen    
Ontwikkelen instrument als hulp bij loopbaankeuze, speciaal ook voor arbeidsbeperkten en chronisch zieken    
Afspraken maken stimuleren doorstroom CAO 2015- 2017  
Organiseren horizontale mobiliteit via matching CAO 2015- 2017  
Management development-beleid  maken en cruciale functies vaststellen CAO 2015- 2017  
Uitbreiding tijdelijke aanstellingsmogelijkheden, evaluatie binnen 3 jaar    
Backup-scenario maken voor instroom basispolitieonderwijs om aan grote vervangingsvraag te kunnen voldoen    
Structurele investering in het voortgezet politieonderwijs: 10 miljoen extra per jaar    
EVC’s (Erkenning Verworven Competenties) worden breed ingezet    
CAO 2015-2017: Mogelijk maken leren in de praktijk door in/externe stages    
CAO 2015-2017: Voorkomen overkwalificatie bij selectie    

Checklist afspraken politie cao rondom ouderenbeleid

Afspraken Deadline  
Aftopping pensioenopbouw bij FLO-ers (vanaf € 105.075,-) 1 januari 2019
AOW-hiaat gecompenseerd tot 90% van netto inkomen (via APG) 1 april 2019
Afschaffen 1% meer werken voor 55+ per 1 juli 2019 1 juli 2019
Regelen mogelijkheid uitvoeren pakket van taken met tijdelijke aanstelling en combinatie met deelpensioen 1 januari 2020  
Opstellen handreiking om langer veilig en gezond door te kunnen werken 1 januari 2020  
Eigen bijdrage RPU wordt gebruikt om extra capaciteit in te zetten    
     

Checklist afspraken politie cao rondom balans werk en privé

Afspraken Deadline  
Uitbreiden groeps- en zelfroosteren naar meer teams 2019
Start gefaseerde invoering: planning dichter bij teams organiseren begin 2019
Handreiking mogelijkheden nachtdienstontheffing 1 maart 2019
Invoering vaststellen dagroosters 7 dagen van tevoren 1 maart 2019
Vaststellen sociaal maximum (extra compensatie in tijd bij stapeling belastende diensten) 1 mei 2019 + enkele maanden
Tegelijkertijd met invoering van het sociaal maximum wordt de LAR afgeschaft. Afspraken uit de LAR die de medewerker beschermen worden opgenomen in een beleidsregel 1 mei 2019  
Evaluatie zelfroosteren gereed december 2019
Verdere uitbreiding zelfroosteren op basis van evaluatie 2020
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020  
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) 1 januari 2020  
Stimuleren uitbreiding arbeidsomvang naar 38 of 40 uur  
Overwerkvergoeding kan worden toegevoegd aan LFU-saldo    
Op eigen verzoek kan worden afgeweken van art. 12 Barp (consignatie, randen vrije dag, zondagsdiensten)  per september 2020  

2 – De gevolgen

CAO-resultaat Sjoerd

Infographic wijkagent Sjoerd

CAO-resultaat Anita

Infographic secretarieel medewerker Anita

CAO-resultaat Mo

Infographic rechercheur Mo

Downloads

Demonstratie

 

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN