CAO-actie Den Haag

CAO Politie

Akkoord politie-cao 2021

Politiemensen krijgen dit jaar een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van € 750. Dat zijn twee van de ruim twintig afspraken over betere arbeidsvoorwaarden waarover de politiebonden, demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen een akkoord hebben bereikt. Aanvullend op deze ‘tussen-cao’ voor 2021 zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico’s en ondanks de capaciteitsproblemen voldoende ruimte voor verlof te bieden in het coronajaar 2021.

 


Politie-CAO 2018 - 2020

In de Politie CAO 2018 - 2020 zijn door de ACP en de andere politiebonden afspraken gemaakt over onder andere beloning, werktijden, veiligheid, training, uitrusting, verlof en loopbaankansen. De werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom) en de voorzitters van de vier politiebonden hebben op 1 november 2018 hun handtekening gezet onder een nieuwe CAO Politie 2018 - 2020. Download het CAO-akkoord (pdf).

De voortgang van de CAO-afspraken kan je volgen in de checklisten

Afspraken Politie-CAO uitvoeren en monitoren

Tijdens de looptijd van een CAO worden de nieuwe afspraken uitgewerkt en vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Nieuwe regelingen worden van kracht als ze zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken worden nagekomen en op de juiste manier worden uitgevoerd, zijn in de CAO enkele waarborgen afgesproken. Zo is er elke vier maanden een overleg (monitorgesprek) tussen de politiebonden, korpsleiding en minister. Daarnaast zijn er bijzondere commissies (BC's) in het leven geroepen. Opgericht in lijn met de CAO Politie 2018 - 2020 op verzoek van de ACP en collega-bonden. De BC’s checken op eenheidsniveau of de CAO-afspraken worden uitgevoerd. In de commissies zijn de vier politiebonden vertegenwoordigd.

Checklist afspraken Politie-CAO rond beloning en toeslagen:

Afspraken deadline
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2018
Salarisverhoging 3% 1 januari 2018
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2019
Verhoging eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 procent 1 januari 2019
Invoering extra gratificatie na 45 jaar overheidsdienst 1 januari 2019
Salarisverhoging 2% 1 juli 2019
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) on hold
Reizen naar andere werkplek i.v.m. Het Nieuwe Werken worden vergoed als woon-werkverkeer en vinden plaats in eigen tijd 1 januari 2020
Reizen bij tijdelijk andere werkzaamheden o.b.v. artikel 64a Barp: meerkilometers worden vergoed als dienstreis 1 januari 2020
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleiding 1 januari 2020
Salarisverhoging 2,7% 1 juli 2020
Onderzoek wijziging totale stelsel mobiliteit gedurende looptijd CAO 12 december 2020
Wet normering topinkomens geldt voor iedereen bij politie

 

Checklist afspraken Politie-CAO rondom veilig en gezond werken

Afspraken deadline
Start training voor leidinggevenden over vroegsignalering psychische problemen  (Training effectieve verzuimaanpak) 2018
Bewustwordingscampagne starten over gezondheid en belastbaarheid 2018
Start training leidinggevenden over hun rol in voorkomen van en begeleiden medewerkers bij verzuim  (effectieve verzuimaanpak) 2019
Start werving 15 FTE geestelijk verzorgers     januari 2019
WIA compensatie bij <35% arbeidsongeschiktheid: OVW-periodieken blijven buiten beschouwing bij bepalen hoogte inkomenscompensatie januari 2019
Introductie sociaal jaarverslag 2019
Plan van aanpak gereed voor stroomlijnen proces beroepsziekten en beroepsincidenten april 2019 (vertraagd)
Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen voor nazorg na ingrijpende incidenten 2019
Factoren en stressoren die PTSS kunnen veroorzaken worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt december 2019
Afbouw oude regiovergoeding fitness en sport: jaarlijks -25% 1 januari 2020
De arbocatalogus herzien, up to date houden en onderdeel maken van bedrijfsprocessen 2020
Bonden en werkgever maken nadere afspraken over de review VGW en het onderzoek ‘Belasting en Belastbaarheid’
Uit het LSS de bepaling schrappen dat de werkgever rekening houdt met de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand bij toekenning van een vertrekstimuleringspremie
Trainingsuren verhogen naar 42 uur CAO 2015- 2017
Beter toegankelijk maken informatie fysieke en mentale weerbaarheid CAO 2015- 2017
Inspanningsverplichting voor werkgever om arbeidsbeperkten te werven en aan te stellen

Checklist afspraken politie-cao rondom loopbaanbeleid

Afspraken Deadline
Eerste overgangsregelingen voor zittende collega’s bekend 1 maart 2019
Start loopbaanpad medewerker – generalist – senior GGP en TO voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad senior – operationeel specialist / expert voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad assistent voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Uitnodigen van ATH’ers om te solliciteren op executieve functies met specifieke inzet
Vastleggen afspraken switch executief naar ATH
Voorrangspositie vrijwilligers in vacatures opnemen
Ontwikkelen instrument als hulp bij loopbaankeuze, speciaal ook voor arbeidsbeperkten en chronisch zieken
Afspraken maken stimuleren doorstroom CAO 2015- 2017
Organiseren horizontale mobiliteit via matching CAO 2015- 2017
Management development-beleid  maken en cruciale functies vaststellen CAO 2015- 2017
Uitbreiding tijdelijke aanstellingsmogelijkheden, evaluatie binnen 3 jaar
Backup-scenario maken voor instroom basispolitieonderwijs om aan grote vervangingsvraag te kunnen voldoen
Structurele investering in het voortgezet politieonderwijs: 10 miljoen extra per jaar
EVC’s (Erkenning Verworven Competenties) worden breed ingezet
CAO 2015-2017: Mogelijk maken leren in de praktijk door in/externe stages
CAO 2015-2017: Voorkomen overkwalificatie bij selectie

Checklist afspraken politie-cao rondom ouderenbeleid

Afspraken Deadline
Aftopping pensioenopbouw bij FLO-ers (vanaf € 105.075,-) 1 januari 2019
AOW-hiaat gecompenseerd tot 90% van netto inkomen (via APG) 1 april 2019
Afschaffen 1% meer werken voor 55+ per 1 juli 2019 1 juli 2019
Regelen mogelijkheid uitvoeren pakket van taken met tijdelijke aanstelling en combinatie met deelpensioen 1 januari 2020
Opstellen handreiking om langer veilig en gezond door te kunnen werken 1 januari 2020
Eigen bijdrage RPU wordt gebruikt om extra capaciteit in te zetten

Checklist afspraken politie-cao rondom balans werk en privé

Afspraken Deadline
Uitbreiden groeps- en zelfroosteren naar meer teams 2019
Start gefaseerde invoering: planning dichter bij teams organiseren begin 2019
Handreiking mogelijkheden nachtdienstontheffing 1 maart 2019
Invoering vaststellen dagroosters 7 dagen van tevoren 1 maart 2019
Vaststellen sociaal maximum (extra compensatie in tijd bij stapeling belastende diensten) 1 mei 2019 + enkele maanden
Tegelijkertijd met invoering van het sociaal maximum wordt de LAR afgeschaft. Afspraken uit de LAR die de medewerker beschermen worden opgenomen in een beleidsregel 1 mei 2019
Evaluatie zelfroosteren gereed december 2019
Verdere uitbreiding zelfroosteren op basis van evaluatie 2020
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) On Hold
Stimuleren uitbreiding arbeidsomvang naar 38 of 40 uur
Overwerkvergoeding kan worden toegevoegd aan LFU-saldo
Op eigen verzoek kan worden afgeweken van art. 12 Barp (consignatie, randen vrije dag, zondagsdiensten) per september 2020
  • Werkdruk

    De CAO gaat niet alleen over arbeidsvoorwaarden, ook over werkdruk en het tekort aan politiemensen. Dit heeft forse gevolgen voor de werkdruk, balans werk- en privéleven en gezondheid van politiemensen. Daarom zijn in de CAO aan de hand van het herstelplan van de politiebonden harde afspraken gemaakt om de werkdruk binnen de politieorganisatie te verlichten. Het komt er nu op aan dat deze afspraken verder worden ingevuld en uitgevoerd. Alleen als de werkgever de druk aanpakt, kan er volgens ons echt wat veranderen. De bijlage van het CAO-akkoord gaat over de capaciteit bij de politie. In dit deel van de CAO staan afspraken die politiebonden en werkgever hebben gemaakt om de werkdruk te verlichten.

2 – De gevolgen

Infographic wijkagent Sjoerd
Infographic secretarieel medewerker Anita
Infographic rechercheur Mo
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan