RAAF

Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF)

Regeling aanvraag andere functie (RAAF)

Binnen de politie bestaat er de Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF). Denk je dat je de werkzaamheden van een andere LFNP functie uitvoert dan je eigen (formele) functie? Ga na of je aanspraak op de RAAF kunt maken.

RAAF-eisen

Je komt in aanmerking voor de RAAF als je aan de volgende vijf eisen voldoet:

- Je doet tenminste 1 jaar wezenlijk afwijkende werkzaamheden.
- Je bent feitelijk werkzaam in een andere formele LFNP-functie en/of vakgebied en/of werkterrein en/of aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit
- De wezenlijk afwijkende werkzaamheden zijn aan jou opgedragen.
- Je doet het werk minstens 1 jaar en de werkzaamheden zijn NIET-kennelijk tijdelijk van aard.
- Je kunt bovenstaande aantonen door middel van schriftelijke stukken.

RAAF
 • Ik doe tenminste 1 jaar wezenlijk afwijkende werkzaamheden
  Denk je dat dit zo is? Stel dan eerst vast hoelang je dit werk al doet. Je doet het wezenlijk afwijkende aan je opgedragen werk tenminste 1 jaar voorafgaand aan het moment van de aanvraag. Het moment van aanvraag is de datum waarop je het verzoek voor de RAAF indient. Vanaf dat moment moet je minimaal 1 jaar terugrekenen.
 • Ik ben feitelijk werkzaam in een andere formele LFNP-functie en/of vakgebied en/of werkterrein en/of aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit
  Je moet dit vaststellen en onderbouwen/aantonen.Wijkt je LFNP-functie wezenlijk af?
  Dan moet je aannemelijk maken dat (in beginsel) alle elementen bij een andere dan jouw LFNP-functie staan. Alle functiebeschrijvingen met de kern van de functie en alle elementen staan in de Regeling vaststelling LFNP, bijlage 3, horende bij artikel 3, derde lid. Wijkt je vakgebied, werkterrein, aandachtsgebied en/of een specifieke functionaliteit wezenlijk af?
  Er moet worden vastgesteld of de feitelijke werkzaamheden voldoende afwijken voor een wijziging of nieuwe toekenning. Hiervoor wordt gekeken naar de definitie van het betreffende werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit (bijlage 4, artikel 3, vierde lid, van de Regeling vaststelling LFNP).
 • De wezenlijk afwijkende werkzaamheden zijn aan mij opgedragen
  Dit betekent dat je niet zelf de werkzaamheden bent gaan vervullen, maar dat het bevoegd gezag het wezenlijk afwijkende werk aan je heeft opgedragen. Dit kun je onderbouwen met een email/verklaring van je leidinggevende (minimaal teamchef), besluiten, functioneringsgesprekken, gespreksverslagen, beoordelingsgesprekken etcetera.
 • Ik doe het werk minstens 1 jaar en de werkzaamheden zijn NIET-kennelijk tijdelijk van aard
  Het bevoegd gezag wijst de aanvraag af wanneer de wezenlijk afwijkende, opgedragen werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard zijn. Oftewel, als op voorhand vaststond dat de werkzaamheden tijdelijk zouden zijn en blijven. Denk hierbij aan het tijdelijk overnemen van werkzaamheden in verband met bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof van een collega.
 • Ik kan bovenstaande aantonen door middel van schriftelijke stukken
  Denk hierbij aan een beschrijving van je werkzaamheden (niet zelf opgesteld), functionerings-, of beoordelingsgesprekken, email/verklaring leidinggevende waaruit de werkzaamheden blijken. Voeg al deze stukken bij je verzoek. Mocht je geen schriftelijke onderbouwing hebben dan heeft een verzoek indienen weinig nut. Wel zou je dit middels een verklaring leidinggevende (minimaal teamchef) kunnen verzoeken om je werkzaamheden te bevestigen.

Mocht je twijfelen of je aan de eisen voldoet, neem dan contact met ons op.

RAAF-verzoek indienen 

Kom je in aanmerking voor de RAAF? Een verzoek dien je in via intranet. Je geeft vervolgens aan waarom je denkt dat jouw werkzaamheden beter aansluiten bij een andere functie/ een ander werkgebied.

Na het RAAF-verzoek

Voorgenomen besluit ontvangen?

Na het indienen van aanvraag wordt binnen twee weken contact met je opgenomen door een LFNP-expert om een werkbezoek te plannen. Tijdens dit bezoek worden jouw werkzaamheden doorgenomen, waarna een advies geschreven wordt. Binnen 8 weken na het indienen van het RAAF-verzoek zou je een voorgenomen besluit moeten ontvangen. Stuur ons zo snel mogelijk een kopie! In het voorgenomen besluit kan een toewijzing óf een afwijzing staan. Als de werkgever je verzoek afwijst, kun je tot 2 weken na het voorgenomen besluit bedenkingen indienen.

Heb je twijfels of je aan de eisen voldoet, of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan