Veilig en gezond werken

Veilig en Gezond Werken (VGW)

De veiligheid en gezondheid van politiemensen is voor de ACP één van de belangrijkste speerpunten. In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om het onderwerp Veilig en Gezond Werken (VGW) in Den Haag hoog op de eigen agenda te houden en de korpsleiding en politiek te bewegen stevige maatregelen te treffen.

CAO en Veilig en Gezond Werken

In de CAO Politie krijgt Veilig en Gezond Werken een hoge prioriteit. Er zijn CAO-afspraken gemaakt over onder meer preventieve maatregelen, zorg voor politiemedewerkers en meer trainingsuren. Daarnaast wordt een regeling voor beroepsincidenten afgesproken, waarmee wordt geregeld dat collega’s die schade lijden door een gevaarzettende omstandigheid tijdens hun dienst die schade altijd vergoed krijgen door het korps. Hieronder de belangrijkste afspraken over veilig en gezond werken die in de CAO Politie zijn opgenomen.

CAO-afspraken
Deadline
Start training voor leidinggevenden over vroegsignalering psychische problemen (Training effectieve verzuimaanpak) 2018
Bewustwordingscampagne starten over gezondheid en belastbaarheid 2018
Start training leidinggevenden over hun rol in voorkomen van en begeleiden medewerkers bij verzuim (effectieve verzuimaanpak) 2019
Start werving 15 FTE geestelijk verzorgers 2019
WIA-compensatie bij < 35 % arbeidsongeschiktheid: OVW-periodieken blijven buiten beschouwing bij bepalen hoogte inkomenscompensatie 2019
Introductie sociaal jaarverslag 2019
Plan van aanpak gereed voor stroomlijnen proces beroepsziekten en beroepsincidenten 2019
Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen voor nazorg na ingrijpende incidenten 2019
Factoren en stressoren die PTSS kunnen veroorzaken worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt 2019
Afbouw oude regiovergoeding fitness en sport: jaarlijks -25 % 2020
De arbocatalogus herzien, up to date houden en onderdeel maken van bedrijfsprocessen 2020
Bonden en werkgever maken nadere afspraken over de review VGW en het onderzoek ‘Belasting en Belastbaarheid’
Uit het LSS de bepaling schrappen dat de werkgever rekening houdt met de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand bij toekenning van een vertrekstimuleringspremie
Trainingsuren verhogen naar 42 uur CAO 2015 - 2017
Informatie over fysieke en mentale weerbaarheid toegankelijker maken CAO 2015 - 2017
Inspanningsverplichting voor werkgever om arbeidsbeperkten te werven en aan te stellen

Werkdruk

De werkdruk heeft direct te maken met Veilig en Gezond Werken. Daarom zijn in de CAO aan de hand van het herstelplan van de politiebonden afspraken gemaakt om de werkdruk binnen de politieorganisatie te verlichten. Het komt er nu op aan dat deze afspraken verder worden ingevuld en uitgevoerd. Alleen als de werkgever de druk aanpakt, kan er volgens ons echt wat veranderen. De bijlage van het CAO-akkoord gaat over de capaciteit bij de politie.

Geweld tegen politieambtenaren

Ook geweld tegen politieambtenaren heeft direct te maken met Veilig en Gezond Werken. Een hardnekkig maatschappelijk probleem. Om dit geweld aan te pakken lanceert de ACP in 2008 het Tienpuntenplan. In 2010 komen de politiebonden en de werkgever de uitvoeringsregeling Geweld tegen politieambtenaren (GTPA) overeen. Deze richt zich vooral op hoe het korps moet handelen als een collega met geweld te maken krijgt. Na een groot aantal geweldsincidenten rond Nieuwjaar roept de ACP januari 2017 de minister op het Tienpuntenplan tijdens Oud en Nieuw direct op te pakken. In 2018 pleit de ACP ervoor standaard snelrecht toe te passen bij geweld tegen politiemensen. In dat jaar verhoogt de korpsleiding - op aandringen van de ACP en andere bonden  - het aantal casemanagers naar 24.

De ACP blijft pleiten voor:

  • een brede aanpak (met aandacht voor mensen, middelen en bevoegdheden van politiemedewerkers en hulpverleners);
  • zwaardere straffen;
  • inzet op mentaliteitsverandering.
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan