ziekte

Ziekte bij de Politie

Als je ziek bent, moet je je direct ziek melden bij je werkgever. De regels vind je in je aanstellingsbesluit, rechtspositieregeling Barp of aanvullende besluiten. Je bent niet verplicht de werkgever te vertellen wat je klachten zijn. Je werkgever mag geen medische informatie van je vragen, maar bijvoorbeeld of het lang of kort duurt.

Bedrijfsarts

De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Deze mag aan je werkgever enkel doorgeven:

  • of je wel of niet ziek bent;
  • hoelang de ziekte naar verwachting duurt;
  • en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Je werkgever heeft deze informatie nodig om samen met jou een re-integratieplan op te stellen. De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan je werkgever geven in verband met je privacy. Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, vraag een second opinion aan bij het UWV.

Re-integratie

De werkgever (meestal in de vorm van een arbeidsdeskundige en/of Landelijk Mobiliteitscentrum) bekijkt met jou de mogelijkheden voor terugkeer in je eigen functie (spoor 0). Is dat niet mogelijk, dan moet de werkgever ander passend werk zoeken binnen de organisatie (spoor 1), als dat niet lukt buiten de organisatie (spoor 2). Samen met de werkgever maak je schriftelijke afspraken over je re-integratie.

1 %-ziekteregeling

Als je je eigen functie niet in de volle omvang (waaronder IBT-trainingen) kunt verrichten, word je in beginsel als 'ziek' gezien. Doorgaans wordt een collega in dat geval op 1 % ziek gezet. Pas wanneer je je functie weer volledig vervult, gaat de 1 % eraf. Als je niet meer voor de volle 100 % aan je functie kunt voldoen, kan het gevolg zijn dat je van je functie wordt gehaald en een andere functie krijgt aangeboden (Besluit bezoldiging politie artikel 38).

Beter melden

Als jij volledig hersteld bent, dan moet je dat zelf bij je leidinggevende aangeven. De werkgever moet jou vervolgens beter melden als je weer volledig aan het werk bent. Meldt de werkgever je niet beter? Dan kun je bij het UWV een ‘deskundigenoordeel’ aanvragen als je denkt dat je je eigen werk weer volledig kunt doen. Of als je verwacht meer uren te kunnen werken. Doe je aangepast werk? Dan hoeft de werkgever je nog niet volledig beter te melden.

Loon doorbetalen

Meestal moet je werkgever jouw loon doorbetalen als je ziek bent. Heb je een vaste aanstelling? Dan moet de werkgever 2 jaar je loon doorbetalen. Heb je geen werkgever meer die je loon doorbetaalt? Dan kun je een WIA-uitkering uitkering aanvragen.

Ontslag

De werkgever kan je alleen ontslaan als:

  • je langer dan 2 jaar ziek bent;
  • je niet kan worden herplaatst;
  • je niet binnen 26 weken weer hersteld bent. Neem in dit geval contact met ons op.

Beroepsziekte

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte? Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Bij politiecollega’s zijn bijvoorbeeld PTSS en tinnitus veelvoorkomende beroepsziekten. Vermoed je een beroepsziekte? Check het zes stappenplan voor beroepsziekten.

Is er sprake van een beroepsziekte? Dan geldt het volgende:

  • Je salaris mag tijdens je ziekte niet worden gekort.
  • De opbouw van je vakantieverlof loopt het eerste jaar gewoon door.
  • Ziektekosten die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar en die verband houden met de beroepsziekte, kun je bij je werkgever declareren.
  • Bij blijvende invaliditeit is er aanspraak op smartengeld conform art. 54a Barp.

Ziekte en verlof

Ziekteverlof en vakantieverlof

Het is mogelijk om ziekteverlof en vakantieverlof tegelijkertijd te genieten. Je mag, als je leidinggevende en je bedrijfsarts daarmee instemt, tijdens je ziekteverlof ergens anders verblijven.

Denk aan vakantie of een bezoek aan familieleden in het buitenland. Je wordt dan vrijgesteld van re-integratieactiviteiten. Je ziekteverlof loopt dan gewoon door en wordt niet stopgezet of opgeschort.

Vandaar dat in een dergelijke situatie ook vakantieverlof wordt afgeboekt (zie de Beleidsregel ziekte en afwezigheidsvormen).

Calamiteiten-, of kort zorgverlof

Je hebt recht op betaald verlof bij: spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten de werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Het geldt ook voor noodzakelijke begeleiding bij doktersbezoek van je partner, ouders of inwonende kinderen, inclusief stief-, pleeg- en adoptiekinderen. Je moet wel vooraf - of in ieder geval zo spoedig mogelijk - aan je leidinggevende melden dat je het verlof wilt opnemen en waarvoor. Een leidinggevende kan achteraf vragen om bewijs dat het verlof noodzakelijk was. Als je dat niet kunt aantonen, kunnen de opgenomen uren in mindering worden gebracht op het vakantieverlof (art. 40a Barp en art. 4.1 lid 2c WAZO).

 

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan