uniformen

Modaliteiten

Een modaliteit is een herkenbaar patroon van vrije tijd, uitgedrukt in uren of in dagen. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag. Het kan ook gaan om een vaste vrije avond voor het beoefenen van een sport in teamverband of vrijwilligerswerk.

Waar heb je precies recht op?

Op grond van artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) kent de werkgever op aanvraag van de werknemer een werktijdenmodaliteit toe. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet. Volgens artikel 12a van het Barp moet een modaliteit ieder jaar vóór 1 oktober worden aangevraagd. Om onnodig werk te voorkomen, hebben de werkgever en politievakbonden afgesproken dat dit in de praktijk alleen geldt voor nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken.

Dit wil niet zeggen dat eenmaal toegekende modaliteiten automatisch worden voortgezet. Op basis van de huidige regelgeving bekijken leidinggevenden jaarlijks in hoeverre de aangevraagde en al eerder toegekende modaliteiten (opnieuw) kunnen worden toegekend zonder de slagvaardigheid van de teams te belemmeren. Wil een leidinggevende een modaliteit niet ongewijzigd voortzetten of een aangevraagde modaliteit niet toekennen? Dan is hij verplicht dat voorgenomen besluit te bespreken met de betreffende medewerker. Als niet alle aanvragen in een team zonder meer kunnen worden toegekend, wordt dat in teamverband overlegd. Komt het team er onderling niet uit, dan moet de procedure uit artikel 12a worden gevolgd.

Als het bevoegd gezag een modaliteit niet (volledig) toekent?

Dan moet het bevoegd gezag daarvoor advies vragen aan een speciaal daartoe ingestelde commissie werktijdenmodaliteiten. Daarin zitten vertegenwoordigers van de politievakbonden en de werkgever. Die commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken, nadat het advies is uitgebracht, een besluit nemen. Gebeurt dat niet, dan is het advies voor de duur van 12 maanden leidend voor wat betreft de aangevraagde modaliteit van de medewerker.

Als de beleidsregel niet wordt nageleefd?

Wordt bij de beoordeling van jouw modaliteitsaanvraag de beleidsregel niet nageleefd? Wijs je leidinggevende daar dan op. Helpt dat niet, neem dan contact op met jouw bond. Wij staan je graag bij voor advies.

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan