Pensioenkeuzes

Pensioenkeuzes

19 apr 2024, pensioen

De sociale partners hebben invulling gegeven aan de inrichting van de nieuwe ABP pensioenregeling die vanaf 2027 gaat gelden. De gemaakte keuzes lees je in het Transitieplan.

In juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten. De samenleving en arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig, de manier van pensioen opbouwen moet mee met deze verandering. Dit is nodig omdat het pensioen de afgelopen jaren duurder is geworden, de indexatie van pensioen lang is uitgebleven en de pensioenpremies zijn gestegen. Sinds juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking. 

Wet Toekomst Pensioenen

Aangezien de Wet Toekomst Pensioenen al van kracht is, vragen we je niet je mening over de inhoud van deze wet. Wel goed om te delen is dat deze wet ervoor zorgt dat de huidige ABP pensioenregeling aangepast moet worden. Namelijk: 

 1. Geen uitkeringsbelofte meer vanaf de pensioendatum. Wel een vaste premie - oftewel, waar je nu een vast bedrag wordt beloofd vanaf je pensioendatum is dat bedrag straks een verwachting. De pensioenpremie staat wel vast.
 2. Je krijgt je eigen persoonlijke pensioenvermogen. In de huidige pensioenregeling betalen jongeren mee aan het pensioen van ouderen. Dat mag niet meer. Iedereen gaat voor zichzelf betalen wat zorgt voor meer vertrouwen (je weet wat je hebt) en meer duidelijkheid (op MijnABP zie je straks duidelijk je eigen inleg, de inleg van je werkgever en het gemaakte rendement). 
 3. Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger. In de nieuwe regeling ontvangen je partner en je kinderen na overlijden een uitkering ter hoogte van een bepaald percentage van je laatstverdiende salaris. Dit is duidelijk en geldt voor alle pensioenuitvoerders. Let op: Deze verzekering stopt wanneer je uit dienst gaat.

politievakgezond

Afweging en resultaten 

Sociale Partners

Afgelopen vier jaar zijn de vertegenwoordigers namens de ambtenarencentrales in onderhandeling geweest met vertegenwoordigers van de werkgever. Een intensieve periode waarin op drie vragen een antwoord is gegeven : 

 1. Willen we een solidaire pensioenregeling of flexibele pensioenregeling?
 2. Hoe moet de pensioenregeling er straks uit komen te zien?
 3. Willen we dat het tot 2027 opgebouwde (en ook al ingegane) pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenregeling (invaren)?

In het kort nemen we jullie mee in de afwegingen en de resultaten. Hier kun je de uitgebreide uitwerkingen van het ABP nalezen. 

1. Solidaire pensioenregeling

Unaniem is men het eens dat de solidaire pensioenregeling het best past bij de deelnemers en gepensioneerden van de ABP pensioenregeling. De solidaire pensioenregeling kent meer solidariteit en collectiviteit en voorkomt pech- en gelukgeneraties. Het biedt mogelijkheden tot het aanhouden van een buffer om eventuele negatieve schokken op de beurs op te vangen, net als dat eventuele verliezen op de beurs gespreid mogen worden over de aankomende drie jaar. Deze buffer wordt er ook voor gebruikt, om ervoor te zorgen dat je pensioen altijd levenslang is, hoe oud je ook wordt. Collectief beleggen zorgt voor betere beleggingsresultaten. 

2. Inhoud van de pensioenregeling

Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat ambtenaren een stabiel pensioen het allerbelangrijkste vinden. Daarna komt een hoog pensioen. Eenvoud is ook belangrijk, maar niet ten koste van de hoogte van het pensioen.  

Deze resultaten, ofwel jullie mening, was belangrijk in de onderhandelingen. De insteek was altijd dat de inhoud van de pensioenregeling zoveel mogelijk hetzelfde zou blijven

Een aantal kenmerken van de nieuwe pensioenregeling:

Ouderdomspensioen : 
 • Ouderdomspensioen blijft levenslang
 • De ambitie is dat de hoogte van je pensioen na 43 dienstjaren 80% van je gemiddelde salaris is. 
 • Stabiele pensioenpremie van 27,2% (deze is nu 27%) waarvan de werkgever 70% blijft betalen.
 • Er wordt belegd op basis van maatwerk naar leeftijd in beleggingsrisico en rendement, hierbij wordt gekeken naar de gevraagde risicovoorkeur. 
 • Keuzemogelijkheden blijven: onder andere, eerder of later met pensioen en partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen.
Partnerpensioen:
 • Partnerpensioen blijft levenslang.
 • Partnerpensioen voorafgaand aan pensioneren wordt straks 41% van je laatst verdiende salaris. Dat is voor veel politiemedewerkers méér dan dat dit nu is.
 • Partnerpensioen vanaf pensioneren wordt straks 70% van het ouderdomspensioen en is eventueel ruilbaar voor extra ouderdomspensioen (je krijgt dus extra voor als je geen partner hebt, of als partner jouw partnerpensioen niet nodig hebt). 
Arbeidsongeschikheidspensioen en premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft hetzelfde in de nieuwe pensioenregeling. Dit blijft afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Ook de premievrije pensioenopbouw blijft grotendeels gelijk : standaard 50%, 100% bij een dienstongeval of beroepsziekte.
 • Een mooie verbetering is dat de dekking voor het partnerpensioen volledig wordt voortgezet bij arbeidsongeschikheid in plaats van 50% zoals dat nu is.  

Schommelingen in pensioen

Voor alle pensioenen geldt dat deze meebewegen met de economie. Variabele uitkeringen die gedempt meebewegen met de rendementsontwikkelingen door toewijzen van rendement, spreiden van schokken en gebruik van solidariteitsreserve. Uitkeringen worden één keer per jaar vastgesteld. 

3. Invaren

Het huidige pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenregeling zorgt ervoor dat er meer voordeel behaald wordt uit het collectief beleggen. Wat betekent dat er meer rendement wordt gemaakt, het pensioen kan eerder worden verhoogd en gaat minder snel omlaag. 

Ook komt solidariteit het beste tot zijn recht wanneer iedereen meedoet aan de nieuwe pensioenregeling, op die manier is er solidariteit tussen generaties. En ook niet onbelangrijk: één pensioenregeling is simpeler, goedkoper en gemakkelijker uitvoerbaar.

Hoe worden die miljarden straks verdeeld?

ABP heeft momenteel zo’n 500 miljard belegd vermogen. Voor zo’n 3 miljoen deelnemers en gepensioneerden. Hoe ziet dat plan eruit om dit te verdelen?

We weten nu nog niet hoeveel het vermogen is dat we per 1 januari 2027 verdelen. Wel is geprobeerd dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Alle scenario's variëren tussen een dekkingsgraad (verhoudingen van verplichtingen en bezittingen) van 90 tot 125 zijn uitgewerkt om je een inzicht te geven.

Iedereen evenveel pensioen laten behouden is de eerste prioriteit geweest bij het verdelen van de totale pensioenpot. Zodat niemand er op achteruit gaat. Daarnaast is ervoor gekozen om een fors bedrag (4,5% van het totale vermogen bij een dekkingsgraad van 110) opzij te leggen voor de solidariteitsreserve. In ogenschouw nemende dat we graag een stabiel pensioen willen. Ook gaat er 1,5 miljard naar de groep die de dupe is van het introduceren van persoonlijke pensioenvermogens. Dit zijn mensen die wel meebetaald hebben aan het pensioen van jongeren, maar daar zelf niet meer van profiteren. Zij zullen door deze compensatie geen achteruitgang ervaren. Dit is de groep vanaf 40 jaar tot ongeveer 65 jaar.

Er is rekening gehouden met het feit dat er tussen 2009 en 2022 niet geïndexeerd is.  Iedereen die toen pensioen opbouwde of al pensioen ontving krijgt meer verhoging dan ambtenaren die toen niet bij het ABP pensioen opbouwden. Er is dus sprake van een stukje extra compensatie voor deze groep. Wel een kanttekening : dit kan vanaf een dekkingsgraad van 110. En het percentage loopt op naarmate de financiële positie beter is.

Een koopkrachtig pensioen voor iedereen

Bij de onderhandelingen over de inrichting van de nieuwe ABP pensioenregeling is er ten alle tijde gekeken naar alle verschillende groepen: jongeren en ouderen. Voltijders en deeltijders. Deelnemers met een arbeidsongeschiktheidspensioen en partners en wezen die een nabestaandenpensioen ontvangen. Met altijd in het achterhoofd : iedereen verdient een koopkrachtig stabiel pensioen. En dat is gelukt. Zoals nu de inrichting van de regeling is, pakt deze voor iedere groep positief uit. De onderhandelaars zijn daarom trots op het transitieplan. 

Meer informatie:

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN