Uitkomst enquête corona: Hoe verandert corona je werk?

Uitkomst enquête corona: Hoe verandert corona je werk?

10 jul 2020, corona

De uitbraak van het coronavirus zorgt voor veel veranderingen in de maatschappij. Het werk wordt anders ingevuld en veel mensen werken thuis. Ook voor de politie heeft de coronacrisis gevolgen. De ACP hield daarom een enquête onder collega's, waarin zij konden aangeven hoe corona het werk precies verandert en welke voor- en nadelen hieraan kleven. De ACP heeft van alle antwoorden een analyse gemaakt. Deze uitkomst wordt meegenomen tijdens nieuwe CAO-onderhandelingen en wordt gedeeld met de eenheidsbesturen.

In de enquête was aandacht voor: arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Collega’s konden door middel van open en meerkeuzevragen hun ervaringen doorgeven.

Verschillende ervaringen op eenheidsniveau en teams

Toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, kreeg elke eenheid de ruimte om deze zo goed mogelijk door te voeren. Per eenheid en team is er een verschil van aanpak. Hierdoor kunnen ervaringen uiteenlopen. Daarnaast speelt ook de functie die iemand binnen een team heeft een rol. Toch blijkt dat veel zaken overeenkomen en dat er in algemene zin aanknopingspunten zijn om op voort te bouwen.

1. Permanente plaats voor thuiswerken

De politieorganisatie was voor de coronacrisis (net als overigens heel veel andere Nederlandse organisaties) vrij traditioneel in haar opvattingen over thuiswerken. Uit de enquête blijkt dat veel collega’s het erover eens zijn dat thuiswerken veel meer de norm zou moeten worden. Het thuiswerken tijdens de crisis toont namelijk aan dat de organisatie ook goed door blijft draaien wanneer mensen niet fysiek op het bureau aanwezig zijn. Volgens de collega’s is dit positief, aangezien thuiswerken minder reistijd, minder files en meer rust en focus met zich meebrengt. Ook zou het opnemen van (zorg)verlof volgens hen nu makkelijker moeten worden, aangezien het nu duidelijk is dat een leidinggevende niet altijd zicht hoeft te houden op het werk.

2. Aandacht voor sociaal, mentale dreun

In de enquête reageren de meeste collega’s op arbeidsverhoudingen en onderlinge relaties. Het verlies van verbinding met het team en collega’s is voor velen lastig. Daarbij geven politiemensen aan dat sommige leidinggevenden niet empathisch reageren of onzichtbaar zijn. En dat er weinig reactie komt op de input die vanuit de werkvloer wordt gegeven. Dit plus het vormgeven van thuiswerken, eenzaamheid en de onbalans werk-privé veroorzaakt een sociale en mentale dreun. Daarnaast geven politievrijwilligers aan dat zij zich tijdens de coronacrisis ‘buitengesloten’ voelen, aangezien hun inzet is verminderd wegens besmettingsgevaar van het beroepspersoneel. Dit alles verdient de aandacht van alle betrokken partijen nu de maatregelen weer wat versoepeld zijn.

3. Aandacht voor (meer) consistent maken van beleid/afspraken

Er is ook veel aandacht voor arbeidsomstandigheden De deelnemers noemen vooral het gebrek aan middelen, zoals een laptop of beeldschermen, een werkplek die ARBO-proof is en een inconsistent coronabeleid op alle niveaus. Zo is er veel irritatie dat niet alle eenheden de coronaregels even goed naleven. En dat men soms verplicht wordt om naar het bureau te komen, zelfs wanneer men in de risicogroep valt. Ook geven politiemensen aan dat er niet altijd beschermende kleding aanwezig is en dat er achterdocht heerst bij zowel collega’s als leidinggevenden over iemands inzet tijdens het thuiswerken. Hierdoor wordt het gevoel van onveiligheid vergroot.

4. Inhoud werk verandert niet wezenlijk

Uit de enquête blijkt dat de aard van het werk niet wezenlijk verandert, de wijze waarop werk wordt vormgegeven wel. Slechts sporadisch wordt in dit verband gewezen op arbeidsvoorwaarden of raakt het eraan. Inkomstenverlies door gebrek aan reiskosten of de aanschaf op eigen kosten van apparatuur wordt wel aangekaart.

Hoe nu verder?

Hartelijk dank aan de honderden collega’s die besloten hebben het onderzoek in te vullen. Door deze antwoorden hebben wij meer inzicht in wat er wel en niet goed gaat. Ook geeft het aanknopingspunten voor goede gesprekken en verder onderzoek. We delen de uitkomsten ervan met de eenheidsbesturen van de ACP en nemen ze mee in de onderhandelingen voor de CAO Politie 2021 e.v.

 

 

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN